بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش‌دفتری و سودخالص بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این مقاله بر اساس مقاله بریف وزارووین که نشان داد ارزش دفتری از محتوای بالایی جهت ارزشگذاری سهام برخوردار است ]8[، به بررسی تاثیر ارزش دفتری و سود ‌تقسیمی بر قیمت ‌سهام در مقایسه با تاثیر ارزش‌ دفتری و سود بر قیمت ‌سهام در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه آن است که نشان دهد توان توضیح‌دهندگی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش ‌دفتری و سود بیشتر است. از این رو تعداد 98 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382- 1377 مورد بررسی قرارگرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون مقطعی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای ارزش‌ دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح‌دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش ‌دفتری و سودهای گزارش شده دارند. ارزش دفتری قدرت توضیح‌دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. در شرکت‌هایی که سود نقدی پرداخت کرده‌اند، سود قدرت توضیح‌دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری و سود تقسیمی داشته ولی ترکیب ارزش ‌دفتری و سود تقریباً قدرت توضیح‌دهندگی مشابهی با ترکیب ارزش ‌دفتری و سود تقسیمی دارند. در بین شرکت‌هایی که سودهای موقتی دارند، سود تقسیمی قدرت توضیح‌دهندگی بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Dividends, Book Value and Earnings in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This paper compares the value relevance of book value and dividends versus book value and reported earnings. The main purpose of this study explains which of dividends, book value and earnings are more value relevance. Thus, we have examined 98 firms of Tehran Stock Exchange over a period 1377-1382. Our methodology of examining the information content of various income statement and balance sheet items is based on cross-sectional regressions of share price on the value measures.
Four sets of findings are reported. First, overall, the variables, book value and dividends, have almost the same explanatory power as book value and reported earnings. Second, book value has less explanatory power than others. Third, in dividend payers firms, earnings has the most explanatory power, but book value and reported earnings have almost the same explanatory power as book value and dividends. Forth, for firms with transitory earnings, dividends have the greatest explanatory power over the three variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Value
  • Dividends
  • Permanent earnings
  • Transitory earnings