بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران و جایگاه آن در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

نویسندگان

چکیده

قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌عنوان یکی از تئوری‌های پایه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی، مدلی برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ارائه داده و کاربردهای فراوانی در حوزه مالی دارد. صرف ارزش یکی از ناهمسانی‌های مدل بوده که ارائه‌دهندگان آن معتقدند این صرف ریسک، جبرانی است برای ریسکی که در مدل اصلی مورد توجه قرار نگرفته است. محققان و نظریه‌پردازان در این حوزه معتقدند که در صورت در نظر نگرفتن صرف ریسک یادشده، نرخ بازده مورد انتظار دارای انحراف خواهد بود.
این تحقیق به بررسی صرف ریسک ارزش در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و سعی دارد تا جایگاه آن را در قیمت‌گذاری دارایی‌ها مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Premium in Capital Asset Pricing; the Case of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Capital Asset Pricing, as one of the basic theories in finance and investment area, develop a model for estimation of expected rate of return and equity cost of capital. This model has many applications in the field of finance. One of anomalies in the Capital Asset Pricing Model is The Value Premium that its proponents believe this risk premium is compensation for a risk not mentioned in original model. Researchers (such as fama & french) believe that if we ignore the value premium, the expected rate of return estimated by CAPM would be biased.
This research is going to evaluate The Value Premium in Tehran Stock Exchange and its role in asset pricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomalies
  • Capital asset pricing
  • Value premium