بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها در صنایع مختلف

نویسندگان

چکیده

امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد بازده دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین جهت در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار مثبتی وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی‌ها در چهار صنعت منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این چهار صنعت عبارتند از: صنایع غذایی و آشامیدنی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک. همچنین روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95 % می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنی‌دار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد. این واقعیت حاکی ازآن است که در کشور ما منابع حاصل از استقراض توسط شرکت‌ها به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Relation Between the Debt Ratio and Return on Assets in Various Industries

چکیده [English]

The debt is one of the principal component of accounting equation and capital structure of most companies. During last fifteen years the usage trend of debt was increasingly improved in companies' EPS. American ones.
In this research we tried to answer the following question:
Is there any meaningful relation between debt ratio and return on assets (ROA) in SEC of Tehran and its industries?
To answer the above mentioned questions debt ratio was analyzed from the view point of current debt, long term debt and total debt in four industries: food and drink industry, machines and equipments industry, automobile & pieces making industry ,tire and plastic industry, using Pearson and Spearman correlation coefficient.
Consequently, based on achieved results In all industries there is an inverse relation between debt ratio and ROA Except in tire & plastic industry.
We concluded that companies in our country are not able to use debt well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt to total assets ratio
  • Industry
  • Return on assets
  • Stock exchange commission of Tehran.