دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، 1400 
بررسی سرریز بین بازار سهام و بازار نفت

صفحه 466-481

10.22059/frj.2021.312616.1007087

مصطفی طهرانی؛ آلبرت بغزیان؛ سید مجتبی میرلوحی