تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم‎گرایی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 مربی، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاران، علاوه بر آگاهی از شکنندگی سهام، درک چگونگی تغییر شیوه‌های مالی شرکت‌ها برای رسیدن به بازده مورد انتظار و سرعت هم‌گرایی قیمت سهام، استراتژی شتاب سود را نیز مدنظر قرار می‌دهند. از این ‌رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم‌گرایی قیمت سهام است.
روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که از بین آنها، داده‌های 87 شرکت (870 سال ـ شرکت) در افق زمانی 1388 تا 1397 جمع‌آوری شد. برای اندازه‌گیری متغیر سرعت هم‌گرایی قیمت سهام، از مدل باراپراتب و همکاران (2015) و برای سنجش متغیر شکنندگی سهام، از تئوری مالی کوانتومی استفاده ‌شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز به‌کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته صورت پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که بین شکنندگی سهام و سرعت هم‌گرایی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شتاب سود، رابطه بین شکنندگی سهام بر سرعت هم‌گرایی قیمت سهام را توضیح می‌دهد.
نتیجه‌گیری: هم‌گرایی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، به تقویت رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کند، از این رو، در کانون توجه بسیاری از  سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران حوزه پولی و مالی قرار  گرفته است. طی دوره‌هایی که شکنندگی سهام رخ می‌دهد، هم‌گرایی قیمت سهام که توسط یک شرکت ایجاد می‌شود، با سرعت به شرکت‌های دیگر زیرمجموعه و همچنین، در یک صنعت گسترش می‌یابد. از این ‌رو، هم‌گرایی قیمت سهام برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش دامنه ریسک‌های آن، اهمیت شایان توجهی دارد. از سوی دیگر، در بازارهای در حال ‌توسعه همچون بازار بورس و سطح نگرش سرمایه‌گذاری در جوامع در حال ‌توسعه، هرچه شتاب در عاملی چون سود افزایش پیدا ‌کند، خوش‌بینانه‌نگری در سطح ریسک‌پذیری افزایش پیداکرده و به‌تبع، تعمیم آن با شدت بیشتری در صنعت یا سایر سهام نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Effect of Earnings Acceleration on the Relationship between Stock Fragility and the Speed of Stock Price Convergence

نویسندگان [English]

  • Sepideh Rajizade 1
  • Amirhossein Taebi Noghondari 2
  • Hadis Zeinali 3
1 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
3 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Objective: In addition to being aware of stock fragility, Investors are considering an Earnings acceleration strategy to understand how companies' financial practices change to achieve the expected returns and the speed of stock price convergence. Therefore, the purpose of this study is to investigate the mediating effect of earnings acceleration on the relationship between stock fragility and the speed of stock price convergence.
Methods: The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange, among which data are available for 87 companies and the time horizon from 2009 to 2019. Therefore, 870 years -participation in this study have been examined. Barapratab et al (2015) model has been used to measure the variable of the speed of stock price convergence. Quantum financial theory has been used to measure stock fragility. To test the research hypotheses, the generalized least squares regression model has been used.
Results: The results of the study indicate that there is a positive and significant relationship between stock fragility and the speed of stock price convergence. Expression of earnings also explains the relationship between stock fragility and the speed of stock price convergence.
Conclusion: The convergence of Iranian stock prices has important implications in terms of economy and policy. During periods of stock fragility, stock price convergence generated by one firm rapidly spreads to other subsidiaries in an industry Therefore, it is of special importance to attract investments and reduce the range of risks. Also in emerging markets such as the stock market and the level of investment attitudes in developing societies, as the acceleration in factors such as profits increases, optimistic thinking increases the level of risk-taking and thus generalizes more strongly in the industry or other stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock fragility
  • Profit acceleration
  • Risk
  • The speed of stock price convergence
احمدی امین، الهه؛ تحریری، آرش (1398). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 1-18.
اخگر، محمد امید؛ کرانی، فاطمه (1398). بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت مالی با تأکید بر ارتباط‌های سیاسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، 17-37.
ابراهیمی، محسن؛ شکری، نوشین (1390). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر نقش سیاست پولی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(1)، 23-45.
بدری، احمد؛ فضیلت، فرهاد؛ شهابی، سعید (1393). بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام. مجله دانش حسابداری مالی، 1(2)، 41-55.
بزرگ اصل، موسی؛ صاحبقرانی، امیرعباس (1392). پیش‌بینی بازده غیرعادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(38)، 53-67.
بشیری، سحر؛ پهلوانی، مصیب؛ بوستانی، رضا (1395). نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 6(23)، 103-157.
جامعی، رضا؛ مرادی فرد، غلامرضا (1395). بررسی تأثیر سود پیش‌بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفتهای حسابداری، 8(1)، 71-102.
حکاک، محمد؛ اکبری زهرا (1391). بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار. دانش سرمایه‌گذاری، 1(3)، 47-62.
روان، احمد؛ روانشاد، محمدرضا؛ روان، احد (1394). کاربرد تئوری‎های روان‌شناسی در تصمیمات مالی و سرمایه‎گذاری. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
شیرازیان، زهرا (1397). بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، 193- 213.
صفدریان، لیلا؛ فروغی، داریوش؛ کریمی، فرزاد (1396). بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین هم‎گرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(31)، 201- 216.
عزیزی، امیر؛ کمیجانی، اکبر؛ رحمانی، تیمور (1398). بررسی تأثیر تسهیلات غیر جاری بر خلق درون‌زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(91)، 43-72.
فقه مجیدی، علی؛ نانوای سابق، بهناز؛ محمدی، احمد (1397). بررسی هم‎گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران. تحقیقات مالی، 20(1)، 107-129.
قالیباف اصل سیدحسن، شمس، شهاب‌الدین؛ ساده‎وند، محمدجواد (1389). بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17(3)، 97 - 114.
قائمی، محمدحسین؛ کیانی، آیدین (1392). بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح بازار. پژوهشهای کابردی در گزارشگری مالی، 2(1)، 107-129.
 محسنی، عبدالرضا (1397). ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، 273-291.
محمدیان، اسماء (1397). تأثیر آنتروپی بر رابطه بین تخصص حسابرس و شتاب سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمان.
مسلمی، آذر؛ صدری پور، محمد (1395). بررسی رابطه اعلان سود سهام، حجم معاملات سهام و قیمت سهام. کنفرانس بینالمللی پارادایمهای نوین مدیریت هوش تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی.
میرزا خانی، حسن؛ نوری، عباس(1392). شناسایی مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به‌منظور کاهش آثار منفی آنها. مجله اقتصادی، 13(9و10)، 23- 48.
نانوای سابق، بهناز؛ فقه مجیدی، علی؛ محمدی، احمد (1397). آزمون هم‎گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(77)، 169-194.
 
References
Ahmadi Amin, E., & Tahriri, A. (2019).The Effect of Bankruptcy Contagion on Earnings Informativeness. Accounting and Auditing Reviews, 26 (1), 1-18. (in Persian)
Akhgar, M.O., & Karani, F. (2019). Investigating the effect of market friction on financial constraints with emphasis on political relations. Financial Accounting Research, 11 (2), 17-37. (in Persian)
Amountzias, CH. (2019). An investigation of the effects of income inequality on financial fragility: Evidence from Organization for Economic Co‐operation and Development countries. International journal of Finance & Economics, 24, 241–259.
Anand, A., & Venkataraman, K. (2016). Market conditions, fragility, and the economics of market making. Journal of Financial Economics, 121, 327–349.
Azizi, A., Komijani, A., & Rahmani, T. (2019). Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran. Journal of Economic Research and Policy, 27 (91), 43-72. (in Persian)
Badri, A., Fazilat, F., & Shahabi, S. (2014). Association between earning acceleration and stock return. Financial Accounting Knowledge, 1 (2), 55-41. (in Persian)
Ballester, L., Casu, B., & Gonzalez, U. (2016). Bank Fragility and Contagion: Evidence from the bank CDS market. Journal of Empirical Finance, 38(A), 394-416.
Bashiri, S., Pahlavani M., & Boostani R. (2016). Stock Market Fluctuations and Monetary Policy in Iran. jemr. 6 (23), 103-157. (in Persian)
Berument, H., Dincer, N., & Mustafaoglu, Z. (2011). Total factor productivity and macroeconomic instability. Journal of International Trade & Economic, 20(5), 605-629.
Bessembinder, H., Hao, J., & Zheng, K. (2015). Market making contracts, firm value, and the IPO decision. Journal of Finance, 70 (5), 1997 −2028.
Bozorge Asle, M., & Sahebgharani, A.A. (2011). Prediction of abnormal return according profit and industry momentum model in Tehran stock exchange. Empirical studies of financial accounting, 11(38), 53-67. (in Persian)
Bulut, H., Kaya, P., & Kocak, E. (2015). Testing convergence of return on assets: Empirical evidence from the Turkish banking sector. Journal of International and Global Economic Studies, 8(2), 40-48.
Cakici, N., &Tan, S. (2014). Size, value, and momentum in developed countries equity returns: Macroeconomic and liquidity exposures. International Journal of Monetary and Finance, 44, 179-209.
Cao, Y., Myers, L.A., & Sougiannis, T. (2011). Does Earning Acceleration Convey Information. Review of Accounting Studies, 16, 812-842.
Caporale, G. M., Erdogan, B., & Kuzin, V. (2015). Testing stock market convergence: a nonlinear factor approach. Empirica, 42(3), 481-498.
Chen, F., Hope, O., Li, Q. & Wang, X. (1988). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86, 1255–1288.
Chien, M. S., Lee, C. C., Hu, T. C., & Hu, H. T. (2015). Dynamic Asian stock market convergence: Evidence from dynamic cointegration analysis among China and ASEAN. Economic Modelling, 51, 84-98.
Dichow, I. (2010). Measuring value relevance in accounting-based variables without reference to market prices. Journal of Accounting Research, 47 (2), 319-352.
Ebrahimi, M., Shokri, N. (2011). The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices by Emphasizing the Role of Monetary Policy. Economical Modeling, 5(13), 23-45. (in Persian)
Farhani, R., Ghrissi, Mhamdi, G., Aguir, A., & Smida, M. (2015). Effect of Financial Liberalization on the Probability of Occurrence of Banking Crises. Expert Journal of Economics, 3(1), 14–21
Fegheh Majidi, A., Nanavay Sabegh, B., & Mohammadi, A. (2018). An Investigation of the Price Index Convergence Emphasizing on Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20(1), 107-129. (in Persian)
Ferreira, M. A., Ferreira, M. A. (2006). The importance of industry and country effects in the EMU equity markets. European Financial Management, 12(3), 341-373.
Ghaemi, M.H., & Kiani, A. (2011). Investigating the Post-Earnings Announcement Drift at Firms and Market Levels.  Journal of Applied Research in Financial Reporting, 2(1), 107-129. (in Persian)
Greenwood, R. (2008). Excess comovement of stock returns: evidence from cross-sectional variation in Nikkei 225 weights. Review of Financial Studies, 21, 1153-1186.
Guerard, J. & Saxena, A. (2018). A Case Study of Forecasted Earnings Acceleration and Stock Selection in Global and Emerging Stock Markets. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 4(4),1-9.
Gunsel, N. (2012). Micro and macro determinants of bank fragility in North Cyprus economy, African. Journal of Business Management, 6(4), 1323-1329.
Hakkak, M., & Akbari, Z. (2012). Review and test the momentum phenomenon in terms of up and down market. Investment knowledge, 1(3),47-62. (in Persian)
Hasbrouck, J. & Saar, G. (2013). Low-latency trading. Journal of Financial Markets, 16, 646−679.
He, S., Narayanamoorthy, G. (2018). Earnings Acceleration and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, 69(1), 1-34.
Jamei, R., Moradifard, G.R. (2016). Investigating the Effects of Predicted Profits on Stock Price of Listed Companies in Tehran Stock, Journal of Accounting Avances, 8(1), 71-102.
(in Persian)
Khanthavit, A. (2016). The Fast and Slow Speed of Convergence to Market Efficiency A Note for Large and Small Stocks on the Stock Exchange of Thailand. Social Science Asia, 2(2), 1-6.
Koulovatianos, Ch., Li, J. & Weber, F. (2018). Market Fragility and the Paradox of the Recent Stock-Bond, Economics Letters, 589, 162–166.
Kuronen, A.M. (2013). What drives earnings acceleration and does it convey valuable information? Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO, www.aalto.fi
Lin, L., & Guo, X.Y. (2019). Identifying Fragility for the Stock Market: Perspective from the Portfolio Overlaps Network. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 62, 132-151.
Liu, X., Hu, C., Huang, B., & Foley, M. (2010). Momentum and market States: International Evidence. Journal of International Finance and Economics, 10(4), 80-88.
Mathieu, J. E., & Taylor, S. R. (2006). Clarifying conditions and decision points for mediational type inferences in organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 27(8), 1031-1056.
Miao, J., Wang, P., & Xu, Z. (2013). A Bayesian DSGE Model of Stock Market Bubbles and Business Cycles. manuscript, Journal of the Econometric Society, 6(3), 599-635.
Mirzakhani, H., & Nouri, A. (2013). Identifying the most important factors increasing investment risk in Iran's industrial sector and providing solutions to reduce their negative effects. Economic Journal, 13(9,10), 23-48. (in Persian)
Mohammadian, A. (2018). The effect of entropy on the relationship between auditor expertise and profit acceleration. Master Thesis of Azad University, Kerman Branch. (in Persian)
Mohseni, A. (2018). Political connections and the cost of equity capital in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio management, 9(34), 273-291. (in Persian)
Moslemi, A., & Sadripour, M. (2015). Investigating the relationship between dividend announcement, stock trading volume and stock price. International Conference on New Paradigms of Business and Organizational Intelligence Management, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Nanavay Sabegh, B., Fegheh Majidi, A. & Mohammadi, A. (2019). Testing Stock Market Price Index Convergence: Evidence from OECD Countries. Iranian Journal of Economic Research, 23(77), 169-194. (in Persian)
Ohwadua, O. E., & Ogunfiditimi, F.O. (2018). A Quantum Finance Model for Technical Analysis in the Stock Market. International. Journal of Engineering Inventions, 7(2), 7-12.
Ravan, A., Ravanshad, M. R., & Ravan, A. (2015). Application of psychological theories in financial and investment decisions. The Second National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology. Social and Cultural Studies, Tehran. (in Persian)
Safdarian, L., Foroghi, D., & Karimi, F. (2017). Investigating the role of using the concept of classification in establishing the relationship between convergence and the trend of stock movements in listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Portfolio management, 8(31), 201-216. (in Persian)
Shirazian, Z. (2018). Volatility Clustering in financial markets based on the agen based model. Financial Engineering and Portfolio management, 9(34), 193-213. (in Persian)
Wahal, S., & Yavuz, M.D. (2013). Style investing comovement and return predictability. Journal of Financial Economics, 107(1), 136-154.
Wang, K.Y., Jiang, C.H., & Huang, Y.S. (2009). Market states and the Profitability of momentum strategies: Evidence from the Taiwan stock exchange. The International Journal of Business and Finance Research, 3(1), 89-102.
Yan, H. (2013). The behavior of individual and aggregate stock prices. Mathematics and Financial Economics, 12, 135-159.
Yazgan, E. & Yilmazkuday, H. (2011). Price - Level Convergence: New Evidence from U.S. Cities. Economics Letters, 110, 76-78.
Zeti, A. (2014). Managing Financial Crisis in an Interconnected World: Anticipating theMega Tidal Waves. Per Jacobson Lecture. Available at: http://www.perjacobsson.org/ lectures/062914.pdf