دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، 1400 
بررسی اثر تمایلی در صندوق‎های سرمایه‌گذاری مشترک ایران

صفحه 222-248

10.22059/frj.2021.297422.1006993

علی ابراهیم نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ نوید نشاط امیدواران