کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض ریسک
بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 521-541

10.22059/frj.2020.293198.1006957

مرتضی طالبی؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ مهدی سعیدی کوشا


تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-82

10.22059/jfr.2015.52008

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد


مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 215-228

10.22059/jfr.2013.51078

محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی