اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می‌دهد که در محدوده‌ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می‌دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می‌گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می‌شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می‌شود.
روش: در این پژوهش برای اندازه‌گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه‌ای شامل 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می‌گذارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می‌دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns

نویسندگان [English]

  • Mahshid Shahrzadi 1
  • Dariush Foroghi 2
  • Hadi Amiri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economic, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Left-tailed risk illustrates the probability of unfavorable events that could occur in a range wider than three variances of the distribution function. Although such events have a very low occurrence probability, they would cause significant losses in case of occurrence. This research aims at examining the cross-sectional effects of left-tailed risk on expected excess returns. The present research also examines the probability of the persistence of left-tiled risk in the future.
Methods: In this research two proxies of value at risk and expected shortfall are used to measure left-tailed risk. For this purpose, a sample of 120 companies listed in the Tehran stock market in the period of the years 2010-2017 have been selected. Research hypotheses were examined with the use of Fama and Macbeth regression. Transition matrix was used to determine the probability of left-tailed risk persistence in the future.
Results: According to the findings of the research, left-tailed risk has a significant and negative effect on the expected excess returns. The findings also suggested that the negative returns of the left tail will have a persistence probability of over 50% in the future.
Conclusion: The findings of the present research illustrate a new anomaly in the financial area, which is the negative effect of left-tail risk on the expected excess returns, and persists in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Left tail risk
  • Expected excess returns
  • Value at risk
  • Expected shortfall
بابالویان، شهرام؛ نیکومرام، هاشم؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ رهنمای رودپشتی، فریدون (1397). ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‌المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره. دانش سرمایه‌گذاری، 7 (27)، 241-256.
تقیان دینانی، زهرا؛ فرید، داریوش (1395). بررسی رابطه بین بازده مازاد ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 6 (16)، 9-30.
دولو، مریم؛ دشتی، مهدیه (1396). آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی مبتنی بر نظریه ارزش حدی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8 (33)، 137-152.
راعی، رضا؛ تلنگی، احمد (1383). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ همتی آسیا برگی، مهدی؛ شعبانی برزگر، لاله؛ خاکساریان، فاطمه (1396). آزمون میانگین واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 6 (22)، 29-48.
فلاح شمس، میرفیض؛ غضنفری، سمیرا (1395). بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ارزش حدی مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7 (27)، 137-157.
 
References
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The Cross‐section of Volatility and Expected Returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
Atilgan, Y., Bali, T. G., K., Demirtas, O., & Gunaydin, A. D. (2018). Left-Tail Momentum: Underreaction to Badnews, Costly Arbitrage and Equity Returns. Journal of Financial Economics,135(3), 725-753.
Babalooyan, Sh., Nikoomaram, H., Vakilifard, H., & Rahnamay Roodposhty, F. (2018). Evaluating Extreme Dependence Between Tehran security Exchange and International Stock Markets Using Multivariate Extreme Value Theory (MEVT). Journal Management System, 7(27), 241- 256. (in Persian)
Bali, T. G., Brown, S. J., Murray, S., & Tang, Y. (2017). A Lottery Demand-Based Explanation of The Beta Anomaly. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52 (1), 2369- 2397.
Bali, T. G., Demirtas, K. O., & Levy, H. (2009). Is There an Intertemporal Relation between Downside Risk and Expected Returns? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(4), 883-909.
Bawa, V. S., & Lindenberg E. B. (1977). Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 5(2), 189–200.
Chabi Yo, F., Ruenzi, S., & Weigert, F. (2018). Crash Sensitivity and the Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(3), 1059-1100.
Chan, W. S. (2003). Stock Price Reaction to News and No-News: Drift and Reversal after Headlines. Journal of Financial Economics, 70(1), 223- 260.
Chow, V., Li, J. V., & Sopranzetti, B. J. (2018). Unrealistic Optimism and Asymmetry in the Pricing of Equity Tail Risk. Working paper.
Davalou, M., Dashti, M. (2018). Estimating Extreme Downside Risk Premium Using Extreme Value Theory Approach. Quarterly Financial Engineering and Securities and Securities Management, 8 (33), 137- 152. (in Persian)
Easterwood, J. C., & Nutt, S. R. (1999). Inefficiency in Analysts' Earnings Forecasts: Systematic Misreaction or Systematic Optimism? Journal of Finance, 54(1), 1777-1797.
Fallahshamce, M., & Ghazanfari, S. (2006). Evaluation of Downside Risk and Stock Returns in Tehran Stock Exchange via Extreme Value Theory. (2016). Quarterly Financial Engineering An Securities Management, 7 (27), 137-157. (in Persian)
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross‐section of Expected Stock Returns. the Journal of Finance, 47 (2), 427-465.
Fama, E. F., & Macbeth, J. D. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607–636.
Harvey, C. R., & Siddique, A. (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests. Journal of Finance, 55 (3), 1263- 1295.
Hon, M. T., & Tonks, I. (2003). Momentum in the U.K Stock Market. Journal of Multinational Financial Management, 13 (1), 43-70.
Hong, H., Lim, T., & Stein, J. (2000). Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies. Journal of Finance, 55 (1), 265-295.
Jegadeesh. N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of finance, 45 (1), 881-898.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. The USA. World Scientific Pub Co Lnc.
Lee, K., & Yang, C. (2017). The World Price of Tail Risk. Working Paper.
Long, H., Jiang, Y., & Zhu, Y. (2018). Idiosyncratic Tail Risk and Expected Stock Returns: Evidence from the Chinese Stock Markets. Finance Research Letters, 24 (1),129-136.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
Markowitz, H. (1959). Portfolio selection. New Haven: Yale University Press.
Mwamba, J. W. M., Hammoudeh, S., & Gupta, R. (2017). Financial Tail Risks in Conventional and Islamic Stock Markets: A Comparative Analysis. Pacific-Basin Finance Journal, 42 (1), 60-82.
Nguyen, D. B. B. (2018). Tail Risk and Long Memory in Financial Markets (Doctoral Dissertation). Hannover, Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität.
Petersen, M. A. (2009). Estimating Standard Errors in Finance Panel Data sets: Comparing Approaches. The Review of Financial Studies, 22 (1), 435-480.
Raee, R., Talangi, A. (2004). Advanced Investment Management. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in The Humanities (Samt). (in Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., Hemmati Asiabargi, H., Shabani Barzegar, L., Khaksarian, F. (2018). Mean-Variance Test Based on Theoretical Framework of Downside Risk Using VAR. Journal management system, 6(22), 29-48. (in Persian)
Roy, A. D. (1952). Safety First and the Holding of Assets. Journal of the econometric society, 20 (1), 431–449.
Schulmerich, M., Leporcher, Y. M., & Eu, C. H. (2015). Applied Asset and Risk Management. Berlin, Springer Berlin Heidelberg.
Shah, P., Harris, A. J., Bird, G., Catmur, C., & Hahn, U. (2016). A Pessimistic View of Optimistic Belief Updating. Cognitive Psychology, 90(1), 71-127.
Shefrin, H., & Statman, M. (1985). The Disposition to Sell Winners Too Early and Rise Losers Too Long. Journal of Finance, 40(3), 777–790.
Taghian Dinani, Z., Farid. D. (2016). Investigating The Relationship Between Additional Returns Generated by Momentum Strategy and Systematic Risk in Tehran Stock Exchange, Financial Management Perspective, 6 (16), 9-30. (in Persian)
Van Oordt, M. R., & Zhou, C. (2016). Systematic Tail Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(2), 685–705.
Xu, Z. (2017). Cross-sectional Return Predictability: The Predictive Power of Return Asymmetry, Skewness and Tail Risk. (Doctoral dissertation). Nottingham, University of Nottingham.