مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) با مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) و بهینه‌یابی تخصیص منابع سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است.
روش: منابع سرمایه‌ای سال‎های1380 تا 1394، از صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدند. سپس، به سه طبقه دارایی سهام، اوراق مشارکت و زمین ـ ساختمان تفکیک شدند و بهای تمام ‎شده آنها نیز به‌دست آمد. با استفاده از بازدهی سالانه بازارها، ارزش روز آنها برآورد شد و با روش گشت تصادفی، تعداد 300 سناریو برای شبیه‌سازی این بازارها، طی 75 سال آینده تولید شد. به اتکای این محاسبه‌ها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده از منابع و مصارف بیمه‌ای سازمان، مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای طراحی و حل شد. ریسک درماندگی نیز، بر اساس تعداد سناریوهای فاقد جواب به کل سناریوها برآورد شد.
یافته‌ها: تداوم وضعیت فعلی این سازمان با ریسک درماندگی بالایی (محدوده 50 درصد) مواجه است. از این رو، اصلاحات بیمه‌ای و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها برای کنترل این ریسک (در محدوده 10 درصد) ضروری است.
نتیجه‌گیری: با وجود کلیه محدودیت‌های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توان با انجام اصلاحات تدریجی در منابع و مصارف بیمه‌ای و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، ریسک درماندگی را به حداقل رساند. با اتخاذ این تدابیر، این امکان وجود دارد که هم‌زمان، اصلاحات موصوف به‌گونه‌ای انجام گیرد که بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران با کمترین فشار مواجه شوند. انجام این اقدام‌ها، به اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی وابسته است؛ به‌گونه‌ای که در آن، نهاد ناظر و تنظیم‌کننده‌ مستقلی ایجاد شود و اِعمال حکمرانی بهینه و تدوین سیاست سرمایه‌گذاری متناسب با فعالیت آنها عملیاتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-stage Stochastic Programming Asset/Liability Management Model with VaR Constraint at the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Kiarash Mehrani 1
  • Asghar Gerami 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Pardis Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Financial Management, E-campus Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Optimizing asset allocation at the asset class level and measuring the insolvency risk of the Social Security Organization (SSO)by considering the value at risk constraint.
Methods: At first we hand-collect the book value of assets for the SSO using its financial statements from 2001 through 2015 and categorize assets into three asset classes: stocks, real estate and bonds. We then estimate the market value of assets using returns for the corresponding market during this period. Subsequently, we generate 300 forecasts for each market return over a 75-year horizon by the Monte Carlo simulation method. These efforts, Combined with the predictions of expenditures and contributions of the SSO from the International Labor Organization (ILO), for helping us have sufficient data to design and solve a multi-stage stochastic programming model. Also, we have adequate data to calculate the probability of insolvency in the SSO by counting the number of infeasible solutions through all forecasts in the model.
Results: We obtain optimal allocation for all three asset classes and propose the types of reforms required for decreasing the insolvency risk in the SSO throughout the long term mending period in the way that imposes minimum pressure on pensioners and contributors simultaneously.
Conclusion: Despite the constraints faced by the SSO in terms of asset allocation, our results indicate that certain allocations are capable of resolving the underfunding problem for the SSO over the studied horizon. This solution involves implementing a set of gradual parametric reforms and optimal asset allocation. In a way that could meet stakeholders' purpose. We consider the restriction that the state is facing in payback its debt to the SSO whereby securitize them. After all, legislation reforms in running an independent regulator organization are essential. These exercises make us impose an excellent government for pension funds and construct an investment policy for them to reduce harmful intervention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-stage Stochastic Programming
  • Financial Asset
  • Asset/liability Management
  • Insolvency Risk
  • Value-at-risk
افشاری‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیش‎بینی قیمت سهام با استفاده از روش‎های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی، 20 (2)، 249 – 264.
ایزدبخش، حمیدرضا؛ سلیمان زاده، احمد؛ داوری اردکانی، حامد؛ زرین‌بال، مرضیه (1396). مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‏های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 29(8)، ۲۰۱- ۲۳۹.
پورپاک، قاسم (1370). نقش مدیریت سرمایه‌گذاری در خودکفایی صندوق‌های بازنشستگی کشوری. فصلنامه دانش مدیریت، 15، 68-74. 
خندان، عباس (1394)، تأمین مالی مستمر بازنشستگی در ایران چالش‏ها و راهکارهای اصلاحی. فصلنامه تأمین اجتماعی، 46، 53-72.
خندان، عباس؛ رضایی زاویه، محمد (1393). نقش بازارهای مالی در موفقیت اصلاحات سیستم بازنشستگی. فصلنامه تامین اجتماعی، 45، 61-80.
خورشیدی، مونا (1397)، مسیرهایی به سوی پایداری (اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در تأمین اجتماعی.
رجبی، زهرا؛ گرامی، اصغر (1396). بررسی وضعیت مالی، بیمه‌ای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اقتصادی.
سازمان بین‏المللی کار و سازمان تأمین اجتماعی (1397). ارزیابی اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران در تاریخ 19 مارس 2016 (29 اسفند 1394). تهران. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
سبحانیان، سید محمد هادی (1395). نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران برخی چالشها و راهکارهای برونرفت از آنها. تهران. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
سروش، ابوذر؛ عطرچی، رومینا؛ رامتین نیا، شاهین (1396). بهینه‏سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19 (2)، 263-280.
عمادی، محمد حسین؛ نصر اصفهانی، آرش (1397). بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی. تهران. مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
گلاب، سمانه؛ جعفری، هدی؛ محمدنوری، علی پاشا (1396). پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
مظاهری، طهماسب؛ شیرکوند، سعید؛ جمالی، علی (1397). بررسی تأثیر مقررات حاکم بر فعالیت‎های مالی غیربانکی و بنگاه‌داری بانک‎ها بر نقدینگی آنها در کشورهای در حال توسعه. تحقیقات مالی، 20 (4)، 445 – 466.
میرحسنی، سید علی؛ هوشمند خلیق، فرناز (1394). برنامهریزی تصادفی. تهران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نجفی، امیرعباس؛ نوپور، کبری؛ قهطرانی، علیرضا (1396). بهینه‌سازی بازه‌ای سبد سهام با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط. تحقیقات مالی، 19(1)، 157-172.
یحیوی رازلیقی، حسن (1395). مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب. تهران: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
  
References
Afsharirad, E., Alavi, S., Sinaei, H. (2018). Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20(2), 249-264. doi: 10.22059/frj.2018.233763.1006452 (in Persian)
Boender, G.C.E. (1997). A hybrid simulation/optimization scenario model for asset/liability management. European Journal of Operational Research, 99(1), 126-135.
Bogentoft, E. & Romejn, H. E. & Uryasev, S. (2001). Asset/Liability Management for Pension Funds Using CVaR Constraints. The Journal of Risk Finance, 3(1), 57-71.
Bradley, S.P. & Crane, D.B. (1972). A dynamic model for bond portfolio management. Stochastic Optimization Models in Finance, 19, 139-151.
De Oliveira, A. D. & Filomena, T.P. & Perlin, M.S. & Lejeune, M. & De Macedo, G. R. (2017). A multi-stage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry. Optimization and Engineering, 18, 349-368.
Emadi, M., Nasr Esfehani, A. (2018). Rethinking in strategy of retirement system, Saba pension strategies institute. (in Persian)
Golab, S., Jafari, H., Mohamad Nori, A. (2017). Financial stability in State Pension Fund based on different scenarios. Tehran, Saba pension strategies institute. (in Persian)
Hull, J. C. (2015). Options, Futures, and other Derivatives. (9th Edition). Boston, MA: Pearson
ILO & SSO. (2018). Actuarial valuation of long-term benefits administered by the Iranian Social Security Organization. Tehran. Social Security Research Institute. (in Persian)
Izadbakhsh, H. & Soleymanzadeh, A. & Davari Ardakani, H. & Zarinbal, M. (2017). A Systematic Approach for Asset Liability Management of Pension Funds in a Fuzzy Environment. Journal of economic modeling research. 29 (8), 201-239. (in Persian)
Khandan, A. (2015). Funding for retirement pension in Iran: Challenges and corrective strategies. Social Security Journal, 13(5), 53-72. (in Persian)
Khandan, A. (2015). The role of financial markets in the success of the reform of the pension system. Social Security Journal, 13(4), 61-80. (in Persian)
Khorshidi, M. (2018). Roads to stability (reform in pension funds in Greek, Nicaragua and Brazil). Social security organization research. (in Persian)
Mazaheri, T., Shirkavnd, S., Jamali, A. (2018). Investigating the Impact of Non-Banking Financial and Banking Commerce Activities Regulations on Their Liquidity in Developing Countries. Financial Research Journal, 20(4), 445-466. (in Persian)
McGuire, W. J. (2013). Choosing the Right Asset/Liability Management Model Solution and Keeping it Accurate. (4th edition). Chicago. Financial Managers Society, Inc. Available in: http://www.fmsinc.org/documents/membercenter/ChoosingALM.pdf
Mirhasani, S.A., Hoshmand Khaligh, F. (2015). Stochastic programming. Tehran, Amir Kabir University of Technology Publication. (in Persian)
Musalem, A. R. & Palacios, R.J. (2003). Public Pension Fund Management Governance, Accountability, and Investment Policies. Washington, D.C. World Bank.
Najafi, A., Nopour, K., Ghatarani, A. (2017). Interval Optimization In Portfolio Selection with Conditional Value At Risk. Financial Research Journal, 19(1), 157-172. (in Persian)
OECD. (2017). Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds. Available in:  https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2017-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf
Pennachi, G. & Rastad, M. (2011). Portfolio allocation for public pension funds. Journal of Pension Economics and Finance, 10(2), 221-245.
Pourpak, GH. (1991). The role of investment in pension fund’s stabilities. Management Knowledge (Not Publish), 15(0), 68-74. (in Persian)
Rajabi, Z., Gerami, A. (2017). Assessment on financial and economic condition of Iranian pension funds. Economic affair deputy of ministry of cooperatives labor and social welfare. (in Persian)
Sobhanian, M. (2016). Welfare and social security system in Iran: some challenges and solutions. Tehran, Social Security Organazation Research (in Persian)
Soroosh, A., Atrchi, R., Ramtinnia, S. (2017). Portfolio Optimization Using Teaching-Learning Based Optimization (TLBO) Algorithm in Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Research Journal, 19(2), 263-280. (in Persian)
Thinking Ahead Institute & Willis Tower Watson. (2018). Global Pension Assets Study. Available in:  https://www.thinkingaheadinstitute.org/en/Library/Public/Research-and-Ideas/2019/02/Global-Pension-Asset-Survey-2019
Yahyavi Razelighi H. (2016). A review on retirement system reform in selected countries. Tehran, Saba pension strategies institute. (in Persian)