تأثیر مدیریت فعال بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی با دارایی حدود 102,771هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1398، در بازار سرمایه ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از عواملی که بر عملکرد این صندوق‌ها مؤثر است، میزان فعال بودن سبد سهام آنها نسبت به شاخص است. مدیریت این صندوق‌ها، همواره با خود می‌اندیشد که با وجود هزینه‌های موجود، توانسته‌اند عملکردی بهتر از بازار داشته باشند یا خیر. در این پژوهش، تأثیر مدیریت فعال، نسبت هزینه، نسبت فعالیت، اندازه، نسبت گردش وجوه و نسبت سهام‌داران حقیقی بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال بررسی شده است.
روش: به‌کمک مدل پنج عاملی فاما ـ فرنچ و با استفاده از بازده ماهانه صندوق‌ها، مقادیر آلفا و مجموع مجذور انحرافات (R2) که به‌ترتیب، معرف عملکرد و میزان منفعل‌بودن صندوق‌هاست، محاسبه شده است. مقدار R2 همیشه بین 0 و 1 قرار دارد. اگر مقدار R2 نزدیک 1 باشد، یعنی عملکرد صندوق مشابه شاخص بازار است و پرتفوی به‌صورت غیرفعال مدیریت می‌شود و هرچه مقدار آن از 1 فاصله بگیرد، پرتفوی فعال‌تر است. از این ‌رو، مقدار فعال‌بودن مدیریت با مقدار R2-1 متناسب است. در نهایت، با استفاده از معادله رگرسیونی، تأثیر هر یک از عوامل بر عملکرد صندوق‌ها سنجیده شده است.
یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های پژوهش، بین میزان فعال‌بودن مدیریت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. صندوق‌های با اندازه بزرگ‌تر و نسبت‌ هزینه بالاتر، عملکرد بهتری دارند و افزایش جریان وجوه باعث تضعیف عملکرد این صندوق‌ها می‌شود. در صندوق‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، رابطه نسبت فعالیت و عملکرد معکوس است. همچنین، بین نسبت سهام‌داران حقیقی و عملکرد صندوق‌ها، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مدیریت فعال، عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی در بورس اوراق بهادار تهران را بهبود نداده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Active Management on Mutual Fund Performance in Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nabizade 1
  • Farshid Sepahvand 2
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Student, Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Mutual funds, by having a net asset value near to 102,771 thousands billiard Rial by the end of 2019 plays an important role in Iran's capital market. One of the factors affecting performance of these funds is the activity level of its portfolio compare to index. The fund managers, despite the mutual funds expenses, have been always questioned if they had been able to outscore the market or not? In this research, the impacts of active management, expenses ratio, turnover ratio, size, fund flow ratio and individual investor share ratio on mutual fund performance are studied.
Methods: By using Fama – French five factors model and mutual funds monthly return, the value of alpha and R-Squared (R2) indicating the performance and passiveness of fund respectively, will be calculated. R2 value is always between zero and one. When R2 is close to one, it is indicating that fund’s performance is like market index and the portfolio is managed passively or the fund’s portfolio is a closet indexer. In other hand, when the value of R2 is near to zero, it shows that the fund’s portfolio is managed actively. Thus, the active management is proportional to (1 - R2) value. Finally by utilizing regression equation, the impact of mutual fund’s active management, expenses ratio, turnover ratio, size, fund flow ratio and individual investor share ratio on fund performance is investigated.
Results: According to the results, there is a significant inverse relation between active management and mutual fund performance. Funds with larger size and higher expense ratio show improvement in performance, and increment of fund’s flow reduces its performance. In funds with weak performance, there is a reverse relation between turnover ratio and performance. Also, there is a significant direct relation between individual investor share and fund’s performance.
Conclusion: Active management did not result in performance improvement in Tehran Stock Exchange Market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual funds
  • Performance
  • Active management
  • Expense ratio
حسینی، سید علی؛ حسینی، سید حسن؛ جعفری باقرآبادی، احسان (1392). بررسی ارتباط جریان‌های نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15 (2)، 201- 214.
رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ کاشف، معصومه (1395). بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آنها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 13 (4)، 15- 28.
شمس، شهاب‌الدین؛ اسفندیاری مقدم، امیر تیمور (1395). تأثیر انواع مالکیت در ایجاد اثر تمایلی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 18 (4)، 676- 690.
صالح‌آبادی، علی؛ حساس یگانه، یحیی؛ ضرغام بروجنی، حمید؛ عبادی، جواد (1395). بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار. تحقیقات مالی، 18 (2)، 331- 346.
عباسی، مجید؛ کلانتری، الهام؛ عباسی، حمیده (1391). بررسی اندازه صندوق بر عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک. نشریه تحقیقات پایه و علمی کاربردی، 2 (7)، 6889-6902.
عیوض‌لو، علی؛ قهرمانی، علی؛ عجم، علیرضا. (1395). بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS، تحقیقات مالی، 18 (4)، 691- 714.
کردبچه، حمید؛ مالمیر، علی (1391). صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، (288)، 174-189.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ حسین‌پور، امیرحسین؛ مولایی‌نژاد، مهدی (1394). تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌‌‌ها. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(2)، 79- 96.
 
References
Abbasi, M., Kalantari, E. & Abbasi, H. (2012). Effect of Fund Size on the Performance of Mutual Funds. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (7), 6889- 6902.
(in Persian)
Amihud, Y., & Goyenko, R. (2013). Mutual fund’s R2 as predictor of performance. Review of Financial Studies, 26(3), 667–694.
Berk, J. B., & Green, R.C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy, 112(6), 1269–1295.
Bird, R. & Pelizzari, P. & Yeung, D. (2015). Performance implications of active management of institutional mutual funds. Accounting and Finance, 55(1), 1-27.
Chen, J., Hong, H., Huang, M., & Kubik, J. (2004). Does fund size erode mutual fund performance? The role of liquidity and organization. The American Economic
Review,
95(5), 1276–1302.
Cici, G. (2005). The relation of the disposition effect to mutual fund trades and performance. Works paper, University of Pennsylvania.
Cremers, M., & Petajisto, A. (2009). How active is your fund manager? A new measure that predicts performance. The Review of Financial Studies, 22(9), 3329–3365.
Eyvazlu, A., Ghahramani, A. & Ajam, A. (2017). Analyzing the Performance of Fama and French Five-factor Model Using GRS Test. Financial Research Journal, 18 (4), 691-714. (in Persian)
Fama, E., & French, K. (2010). Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns. The Journal of Finance, 65(5), 1915–1947.
Geurcio, D. & Reuter, J. (2014). Mutual fund performance and the incentive to generate alpha. The Journal of Finance, 69(4), 1673 – 1704.
Gruber, M. (1996). Another puzzle: The growth in actively managed mutual funds. The Journal of Finance, 51(3), 783–810.
Heaton, J.B. & Penington, L. (2019). How active management survives. Financial Planning Review, 2(1), 1-9.
Hosseini, A., Hosseini, H. &   Jafari Bagherabadi, E. (2013). Investigating the Relationship between Mutual Funds Flows and the Stock Index in Tehran Stock Market. Financial Research Journa, 15 (2), 201-214 (in Persian)
Jensen, M. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945–1964. The Journal of Finance, 23(2), 389–416.
Jiang,H. & Verardo,M.(2018). Does herding behavior reveal skill? An analysis of mutual fund performance. The Journal of Finance, 73(5), 2229–2269.
Jones, R., & Wermers, R. (2011). Active management in mostly efficient markets. Financial Analysts Journal, 67(6), 29–45.
Kordbache, H., Malmir, A. (2012). Mutual Funds, Political & Economic Ettelaat, (288) 174-189. (in Persian)
Livingston, M., Yao, P., Zhou, L. (2019). The volatility of mutual fund performance. Journal of Economics and Business, 103(C), 1-1.
Luckoff, P. (2011). Mutual fund performance and performance persistence: the impact of fund flows and manager changes. Gabler Verlag,1
Malkiel, B. (1995). Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991. The Journal of Finance, 50(2), 549–572.
Moradzadehfard, M., Hosseinpour, A. & Molaeinejad, M. (2015). Effect of Some factors and Specifications in Mutual Funds on the Return of Them. Asset Management & Financing, 3 (2), 79-96. (in Persian)
 
Puisee, Y., & Jusoh, R. (2012). Fund Characteristics and Fund Performance: Evidence of Malaysian Mutual Funds. International Journal of Economics and Management Sciences, 9(1), 31-43.
Rahmani, A., Hosseini, A., & Kashef, M. (2016). The Effects of Mutual Fund Attributes on Mutual Fund Performance. Asset Management & Financing, 13 (4), 15-28. (in Persian)
Saleh Abadi, A., Hassas Yeganeh, Y., Zargham Boroujeni, H. & Ebadi, J. (2016). MUTUAL Fund Performance Persistence. Financial Research Journal, 18 (2), 331-346. (in Persian)
Shams, S., Esfandirari Moghaddam, A. (2017). Investigation of the Effects of Types of Ownershipon Disposition effect of Mutual funds in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 18 (4), 676-690. (in Persian
Sharpe, W. (1966). Mutual fund performance. Journal of Business, 39(1), 119–138.
Tang, K., & Wang, W., & Xu, R. (2012). Size and Performance of Chinese Mutual Funds: The Role of Economy of Scale and Liquidity. Pacific-Basin Finance Journal, 20(2), 228 –246.
Treynor, J. (1965). How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, 43(1), 63–73.
Zheng, L. (1999). Is money smart? A study of mutual fund investors’ fund selection ability. The Journal of Finance, 54(3), 901–933.