مومنتوم سبکی و منشأ بروز آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشــیار، گــروه مــدیریت مــالی، دانشــکده مــدیریت و حســابداری، دانشــگاه شــهید بهشــتی، تهــران، ایــران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: فعالان بازار سرمایه، همواره برای شناسایی خلاف قاعده‌های بازار و طراحی راهبردهای معاملاتی سودآور مبتنی بر آن کوشیده‌اند. از جمله معروف‌ترین خلاف قاعده‌های بازار، می‌توان به مومنتوم اشاره کرد. خلاف قاعده‌ای که جگادیش و تیتمن (1993) در بدو شناسایی آن را در سطح سهام انفرادی بررسی کردند و اخیراً در سطح پرتفوی‌های سبکی بررسی می‌شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون سودآوری استراتژی مومنتوم سبکی مبتنی بر سبک‌های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و منشأ ایجاد آن از طریق تجزیه سود استراتژی مذکور در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: به‌منظور آزمون سودآوری مومنتوم سبکی، از روش تحلیل پرتفوی برای استراتژی‌های دوره تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12ماهه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سودآوری مومنتوم سبکی به سه عامل ریسک، تداوم بازده و تغییرات مشترک توجیه‌ناپذیر با عوامل کلان اقتصادی نسبت داده می‌شود.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که سودآوری مومنتوم سبکی، تقریباً برای دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مثبت و معنادار است؛ اما برای دوره‌های بلندمدت، علی‌رغم مثبت‌بودن سودآوری، از نظر آماری معنادار نبوده یا به استراتژی معکوس تبدیل شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، برای استراتژی‌های 3 و 6 ماهه، عمده سود مومنتوم سبکی از طریق تئوری تداوم بازده توضیح داده می‌شود و برای استراتژی 12 ماهه، ریسک، مؤلفه اصلی سودآوری مومنتوم سبکی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: برای استراتژی‌های 3 و 6 ماهه، «ریسک» و «تداوم بازده» مؤلفه‌های اصلی ایجاد مومنتوم سبکی است؛ اما برای استراتژی 12 ماهه، «ریسک» تنها عامل ایجاد مومنتوم سبکی معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Style Momentum and Its Origin

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Bahareh Tabarsa 2
1 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Capital market investors have always sought to identify anomalies market and plan profitable trading strategies based on them. Momentum is one the most famous anomalies market. Momentum initially identified by Jagadeesh and Titman (1993) at the level of individual stocks, and recently has been examined at the level of style portfolios. The purpose of this study is to test the profitability of the style momentum strategy based on the size and book value to market value ratio style and its origin through decomposing the profit of strategy in Tehran Stock Exchange.
Methods: To examine the profitability of style momentum used portfolio study method for 3, 6 and 12 ranking and holding period strategies. In this study the profitability of style momentum was attributed to risk factor, return continuation and excessive co-movement that unexplained the macroeconomic factors.
Results: The results show that the style momentum strategy profitability is almost positive and significant for the short-terms and mid-terms periods, but for the long-terms period despite the positive profitability it has not been statically significant or become a reversal strategy. The results show that for 3 and 6 month strategies, the main benefits of style momentum are explained by return continuation theory and for 12 month strategy risk identified as a major component of style momentum.
Conclusion: For 3 and 6 month strategies "risk" and "return continuation theory" are the main components of style momentum, but for the 12 month strategy "risk" is introduced as the sole cause of style momentum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style momentum strategy
  • return continuation
  • cross section covariance
ابزری، مهدی؛ کبیری‎‎پور، وحید؛ سهیلی، سیروس (1392). تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبک‎های سرمایه‎گذاری: رویکردی جدید با معیاری چند بعدی. دانش حسابداری، 4(15)، 79- 103.
اسلامی ‎بیدگلی، غلامرضا؛ ﻧﺒﻮی ﭼﺎﺷﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ؛ ﯾﺤﯿﯽ‌زاده‌ﻓﺮ، ﻣﺤﻤﻮد؛ اﯾﮑﺎﻧﯽ، ﺻﺪﯾﻘﻪ (1389). بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، 2(1)، 47- 76.
بدری، احمد؛ فتح الهی، فؤاد (1393). ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺑﺎزده: ﺷﻮاﻫﺪی از ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣـﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔـﺬاری، 3(9)، 1-20.
دولو، مریم؛ فرتوک‎زاده، حمیدرضا (1392). ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺶ‌ﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزده‌ﺑﻴﻨﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﻧﺶ سرمایهگذاری ﺳﺎل دوم، 4(8)، 121- 136.
عباسی، ابراهیم؛ حاج ولیان، مهناز (1394). بررسی نقش سبک سرمایه‎گذاری بر پیش‌بینی بازده سهام شرکت‎های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‎المللی ابزار و تکنیک‎های مدیریت.
موسوی ‎شیری، محمود؛ صالحی، مهدی؛ شاکری، مریم؛ بخشیان، عسل (1394). سودآوری استراتژی مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(25)، 107- 123.
 
References
Aarts, F., & Lehnert, T. (2005). On style momentum strategies. Applied Economics Letters, 12(13), 795–799.
Abbasi, E., & Hajvalian, M. (2015). Investigation the role of style investment on the prediction of stock returns in companies listed on Tehran Stock Exchange. Second International Conference on Management Tools and Techniques. (in Persian)
Abzari, M., Kabiripour, V., & Soheili, S. (2013). The effect of liquidity on stock return by controlling investment style: New approach with a multidimensional measure. Journal of Accounting knowledge, 4(15), 79-103. (in Persian)
Badri, A., & Fathullahi, F. (2013). Return momentum: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of investment knowledge, 3(9), 1-20. (in Persian)
Barberis, N., & Shleifer, A. (2003). Style investing. Journal of Financial Economics, 68(2), 161–199.
Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307–343.
Chan, H., & Docherty, P. (2016). Momentum in Australian style portfolios: risk or inefficiency? Accounting and Finance, 56(2), 333–361.         
Chen, J., & Hong, H. (2002). Discussion of momentum and autocorrelation in stock returns. Review of Financial Studies, 15(2), 565–573.
Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under and over reactions. Journal of Finance, 53(6), 1839–1886.
Davallou, M., Fartokzadeh, H. (2013). Style investing and return predictability. Journal of investment knowledge, 2(8), 121-136. (in Persian)
Eslami Bidgoli, Gh., Nabavi Chashmi, S., Yahyazadeh, M., & Eykani, S. (2010). Investigation the profitability of momentum strategy in Tehran Stock Exchange. Journal of quantetive studies in management, 2(1), 47-76. (in Persian)
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51(1), 55–84.
Griffin, J., Ji, S., & Martin, S. (2003). Momentum Investing and Business Cycle Risk: evidence from Pole to Pole. Journal of Finance, 58(6), 2515–2547.
Hong, H., & Stein, J. (1999), A unified theory of under-reaction, momentum trading and over-reaction in asset markets. Journal of Finance, 54(6), 2143–2184.
Hong, H., Lim, T., & Stein, J. C (1998). Bad news travels slowly: size, analyst coverage and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance, 55(3), 265–295.
Hurn, S., & Pavlov, V. (2003), Momentum in Australian stock returns.Australian Journal of Management, 28(2), 141–156.
Jegadeesh, N., & Titman, Sh. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Jegadeesh, N., & Titman, Sh. (1995). Over-reaction, delayed reaction and contrarian profits. Review of Financial Studies, 8(4), 973-993.
Kim, D. (2012), Cross-asset style momentum. Asia-pacific journal of financial studies, 41(5), 610-636.
Lee, Ch. M.C, & Swaminathan, B. (2000). Price momentum and trading volume. Journal of Finance, 55(5), 2017-2069.
Lewellen, J. (2002), Momentum and autocorrelation in stock returns. Review of Financial Studies, 15(2), 533-563.
Lo, A. W., & MacKinlay, A. (1990). When are contrarian profits due to stock market overreaction. Review of Financial Studies, 3(2), 175–205.
Lo, K., & Coggins, R. (2006). Effects of order flow imbalance on short-horizon contrarian strategies in the Australian equity market. Pacific-Basin Finance Journal, 14(3), 291–310.
Moskowitz, T., & Grinblatt, M. (1999). Do Industries Explain Momentum? Journal of Finance, 54(4), 1249-1290.
Mousavi Shiri, M., Salehi, M., Shakeri, M., & Bakhshian, A. (2015). The profitability of momentum strategy and the impact of stock trading volume. Journal of financial engineering and securities management, 6(25), 107-124. (in Persian)
Wahal, S. & Yavuz, M.D. (2013). Style Investing, Co-movement and Return Predictability. Journal of Financial Economics, 107(1), 136-154.