دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، 1397 
مدل‏سازی عامل‏گرای رفتار سهام‏داران در بازار سرمایه ایران

صفحه 130-150

10.22059/frj.2018.259369.1006670

عادل آذر؛ علیرضا سارنج؛ علی اصغر صادقی مقدم؛ علی رجب زاده؛ هاشم معزز