دوره و شماره: دوره 5، شماره 15 - شماره پیاپی 533، خرداد 1382 (15) 
بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران

دکتر سیداحمدرضا جلالى نائینى؛ دکتر حسن قالیباف اصل