نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی جهت پیش بینی بحران مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارائه شده است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 30 شرکت فاقد بحران مالی بوده، گروه دوم نیز مشابه گروه اول متشکل از 30 شرکت دارای بحران مالی بوده اند. مدل ارائه شده باتوجه به پنج نسبت بوده که نسبتهای مذکور نشاندهنده نقدینگی، سودآوری، مدیریت بدهی، مدیریت دارائی می باشند.
نتایج آماری مدل حاکی ازمتغیر بودن مدل، نسبتهای انتخاب شده بوده است. نتایج
آزمون توانایی پیش بینی مدل نشان دهنده این، واقعیت است که مدل قادر است تا 3 سال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی درخصوص بحران مالی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the present study the power of financial ratios for predicting financial crisis in Iranian Companies has been investigated. This paper employs multivariable regression model to deduce a model for predicting financial crisis in registered Companies of Tehran Stock Exchange (TSE) by using financial ratios. The initial sample was composed of 60 corporations, 30 firms in each group. (The distressed group and no distressed group). The variables were classified into four standard ratio categories, including liquidity, profitability, debt and assets management .The result showed that financial ratios were strong indicators for identification of financial distress in TSE companies. The predictability test of the model indicated that the model could predict financial crisis up to three years prior to this occurrence in a company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • Financial distress
  • Financial ratios
  • Predicting
  • Tehran Stock Exchange