بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ارتباط بین نرخ ارزو بازده سهام در ایران، در یک الگوی نظری و یک الگوی
تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. الگوی نظری طراحی شده در این مقاله نشان می دهد که
نرخ ارز با سودآوری بنگاه،و بنابراین با بازده سهام بنگاه اقتصادی در شرایط رقابت ناقص
(وجود قدرت بازار) ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر میزان صادرات بنگاه بیشتر باشد با افزایش
نرخ ارز سود بنگاه بیشتر افزایش خواهد یافت. با استفاده از اطلاعات چهل و چهار شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیات فوق آزمون گردید. نتایج بدست آمده
نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت در ایران با یک وقفه زمانی (شش
ماهه) ارتباط مستقیم دارد. برای شرکت های صادراتی نسبت به شرکت های غیرصادراتی
ارتباط قوی تر بین نرخ ارز، بازده سهام مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, the linkage between the foreign currenyexchange rate and the stock return in Iran is examined byfocussing on two theoretical and experimental models. The theoretical model proves that the foreign currency exchange rateis directly linked with the profitability and stock return of an economic concern in an imperfect competitive situation (where market is strong and firm). When an economic concern raises the level of exports, its profits will rise along with the increase of foreign currency exchange rate.
Such assumptions have been experimented by using the information gathered from forty four companies being accepted at Tehran Stock Exchange. Experiments show that changes in foreign currency rates have direct relationship with a company's stock return in Iran with an interruption of six months. There is a stronger relationship between foreign currency exchange rates and stock return in exporting companies in contrast to the non-exporting firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity Return
  • Exchange rate
  • Tehran Stock Exchange