شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مسالهء اصلی بررسی بازدهء سهام جدید در مقایسه با بازدهء شاخص قیمت بورس در طی زمان، تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید، شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنی بروجود دوره های به اصطلاح " اوراق بهادار داغ "، " عکس العمل بیش از اندازهء سرمایه گذاران "، " گرایشات و علائق زودگذر"و یا خوش بینی زیاد سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.
در این تحقیق شرکت هایی که سهام آن ها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته است جامعه آماری ماراتشکیل می دهند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی سال های مورد مطالعه دو ره " سهام جدید داغ " وجود ندارد سهام جدید در معرض " عکس العمل بیش از اندازه " سرمایه گذاران قرار ندارد. با این حال در بعضی از صنایع فرضیه " گرایشات، علائق زودگذر"، فرضیه " عکس العمل بیش از اندازه" سرمایه گذاران مصداق دارد. الگوی رفتار بازده سهام جدید (بازده اضافی کوتاه مدت و بازده بلندمدت کمتر از بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای جهان است، شواهدی دال بر تأثیر نوع صنایع برروی عملکرد بلندمدت سهام جدید به دست نیامد. لازم به ذکر است تنها متغیری که عملکرد بلندمدت سهام جدید را تحت الشعاع قرار می دهد عملکرد بلندمدت بازار است نشانگر تاثیر شرایط بازار بر عملکرد بلندمدت سهام جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fads
  • Firm Size
  • Hot issue
  • Overreaction