ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

روشهای خرید و فروش در دو روش کلی فیلتر و روش خرید و نگهداری تقسیم گردیده و براین اساس حالتها مختلف رو ش فیلتر نیز جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در این تحقیقروشهای خرید و فروش سهام با توجه به پارامترهای هزینه کمیسیون معاملات، دوره سرمایه گذاری (کوتاه مدت، بلندمدت)، فیلترهای انتخابی، نیز براساس اطلاعات مالی وقوع یافته کلیه شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله (1375-1370) مورد بررسی، تجزیه، تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آن است که انتخاب روش فیلتر یا روش خرید، نگهدای برای بهینه سازی بازدهی ناشی از سرمایه گذاری، وابسته به دوره فعالیت می باشد. براین اساس در دوره های سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر روش فیلتر ارجحیت دارد لیکن در بلندمدت میانگین بازدهی ماهیانه روش فیلتر بیش از میانگین بازدهی ماهیانه روش خرید و نگهداری می باشد. دیگر نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر تأثیر هزینه کمیسیون معاملات بر انتخاب هر یک از روشهای مورد بررسی می باشد و نیز،وجود رابطه معکوسی بین افزایش یا کاهش فیلترهای انتخابی با میزان بازدهی حاصل از به کارگیری هر فیلتر به اثبات می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy & Hold Strategy
  • Filter Roles
  • Tehran Stock Exchange