دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، 1401 
بررسی و مقایسه عملکرد مدل‌های متعارف و ترکیبی در پیش‌بینی درماندگی مالی

صفحه 214-235

10.22059/frj.2022.330529.1007241

محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکومرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میرفیض فلاح شمس