ارائه چارچوب مدیریت ریسک حوادث فاجعه‌بار به‌کمک ابزارهای مالی انتقال ثانویه ریسک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

هدف: تاکنون 62 نوع ریسک از حوادث فاجعه‌بار در جهان شناسایی ‌شده که 34 نوع آن در کشور به وقوع پیوسته است. استفاده از ظرفیت ابزارهای انتقال ریسک جایگزین، یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک قبل از وقوع حوادث فاجعه‌بار است که برای پوشش مالی توصیه شده است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، طراحی و ارائه چارچوب مدیریت ریسک حوادث فاجعه‌بار با استفاده از این ابزارهاست.
روش: پژوهش حاضر بر اساس مراحل مرور نظام‌مند در یک دوره 8 ماهه صورت پذیرفته است. پس از مشخص‌شدن موضوع مطالعه، سؤال پژوهش تدوین و در ادامه، پروتکل پژوهش و مدل ذهنی مناسب طراحی و معیارهای ورود و خروج نیز تعیین شد. ابتدا 112 مقاله انتخاب شد و پس از طبقه‌بندی، غربالگری و سنجش کیفیت آنها، در نهایت 73 مقاله برای بررسی عمیق باقی ماند. از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی قضاوتی و نیز گلوله برفی برای انجام 18 مصاحبه تا حصول اقناع نظری استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده طبقه‌بندی، کدگذاری و سنتز شدند.
یافته‌ها: عوامل مؤثر بر چارچوب پیشنهادی در چهار گزاره اصلی ضرورت، زیرساخت اجرا، اندازه‌گیری ریسک و طراحی ابزارهای مالی مناسب طبقه‌بندی شد. هر گزاره تعدادی زیرمجموعه و کد را شامل می‌شود که در مجموع 10 مقوله و 415 کد مفهومی را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مدل شماتیک برای تبیین چارچوب مدیریت ریسک فاجعه‌بار در مرحله قبل از وقوع آن ارائه شد. با توجه به تنوع عوامل شناسایی‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که این چارچوب مفهومی چندبُعدی است که باید در فرایند اجرا در کانون توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for Catastrophic Risk Management through Alternative Risk Transfer Instruments

نویسندگان [English]

  • Hosaine Hasangholipoure 1
  • Ebrahim Chirani 2
  • Seyed Mozafar Mirbargkar 2
  • Sina Kheradyar 3
1 , Ph.D., Candidate, Department of Financial Engineering, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Objective: Global catastrophic risks are classified into 62 categories, 34 of which have been recorded in Iran. Such risks are major threats to the Iranian economy. Using the capacity of the alternative risk transfer instruments, as one of the recommended ex-ante risk management strategies, creates financial protection in the macro frameworks of the domestic catastrophe risk management via incorporating the financial instruments of the Iranian capital market as well as the Islamic financial market. Transferring such catastrophic risks requires appropriate financial instruments. The purpose of this study is to provide, explain and design the domestic catastrophic risk management framework by alternative risk transfer instruments.
Methods: The present study has been conducted based on a systematic literature review method. For this purpose, the related literature was systematically reviewed over a period of eight months. Firstly, after specifying the subject of study, the research question was developed. Then, the research protocol was designed and an appropriate mental model was designed accordingly. Subsequently, inclusion and exclusion criteria were determined. The researchers next began the comprehensive and systematic research through which 112 papers were examined. After classifying, screening, and measuring their quality, 73 studies were selected for the final in-depth analysis. In the next step, through the purposive and snowball sampling method, 18 experts were interviewed. The Delphi method was used to obtain the opinion of experts until data saturation was achieved. Their viewpoint was embedded in the final proposed framework. In the last step, the obtained data were classified, codified (using the open coding method through MAXQDA 2020   software) synthesized, and finally summarized. The trustworthiness and authenticity of the current research was measured according to the four-stage model of Lincoln and Guba.
Results: In general, all the factors that affect the catastrophic risk management framework can be classified into four main categories of “necessity, implementation of infrastructure, risk measurement, and designing appropriate financial instruments”. Each category includes several subcategories and codes. The proposed framework in the present study is made up of 4 categories, 10 sub-categories, and 415. Also, 37 risks were collected and classified out of 62 catastrophic risks to obtain the “Iran Disaster Risks Diversity Table”. Finally, the appropriate financial instruments for risk transferring based on the capacity of the domestic capital market, i.e. “Insurance Sukuk Vekala” and “Cat Takaful (CT) Sukuk” (for the international Islamic Capital Market), were designed and proposed by this research.
Conclusion: Finally, a schematic model was proposed to establish Iran’s catastrophic risk management framework through alternative risk transfer instruments, according to the diversity of detected factors. As a multi-dimensional concept, the framework should be considered in the implementation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance risk securitization
  • Catastrophe bond
  • Insurance sukuk
  • Catastrophe risk
  • Alternative risk transfer
آقامهدوی؛ اصغر، ناصر پور، علیرضا (1391). بررسی ابعاد فقهی سازوکار انتشار اوراق بلایای طبیعی. اندیشه مدیریت راهبردی، 6(2)، 5-32.
باجلان، سعید؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور (1396). مدل‌سازی تابع توزیع زیان‌های بیمه‌ای با بهره‌گیری از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا. تحقیقات مالی، 19(1)، 23 – 40.
پیکارجو، کامبیز و داودی رستمی، هانیه (1388). بررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه‌بار با بیمه‌های اتکایی رایج در صنعت بیمه کشور. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 2(3)، 1-25.
تهرانی، رضا؛ ناصرپور اسد، علیرضا؛ رحیمی، امیرمحمد (1387). اوراق بهادار سایدکار ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت‏های بیمه در توسعه بازار بیمه جهانی، ششمین همایش بین‌المللی توسعه‌ نظام تأمین مالی در ایران، تهران.
سیفلو، سجاد (1388). بررسی فقهی ـ تطبیقی اوراق بلایای طبیعی. دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، 2(1)، 69-91.
عسگری، محمدمهدی؛ صادقی شاهدانی، مهدی؛ حسینی، سید علی؛ سیفلو، سجاد (1395). بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع شناختی). پژوهشنامه بیمه، 31(1)، 123-138.   
فطانت، محمد؛ ناصرپوراسد، علیرضا (1388). مبانی تبدیل به اوراق بهادار سازی ریسک در شرکت‏های بیمه‌ای. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
قالیباف اصل، حسن؛ موسویان، سیدعباس؛ دقیقی اصلی، حسین؛ حسنقلی پور، حسین (1390). صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه‏بار. اقتصاد اسلامی،  (144)، 129- 156.
گل افشانی، ناهید، مظفری، زینب (1385). روایی و پایانی در پژوهش کیفی. مدیریت فردا، 4(13 و 14).
محمدپور، احمد (1389). ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتبار یابی و تعمیم‌پذیری. فصلنامه علوم اجتماعی، 17(48)، 73- 107.
میرطاهر، سید محمدجواد؛ سرشار، مهدی یار (1395). اوراق بهادار سازی بیمه‌ها در صنایع پیشران(مبتنی بر ساختار اوراق مالی اسلامی). دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 1-24.
نظرپور، محمدنقی؛ خزایی، ایوب (1391). طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت‏های بیمه به بازار سرمایه. اقتصاد اسلامی، 12(47)، 131- 156.
نمن‌الحسینی، مهدی؛ جعفری، علی (1381). راه‏کارهای بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه‌بار. صنعت بیمه، 17(66)، 5-35.
 
References
Aghamahdavi, A. & Naserpour, A. (2013). A jurisprudential study of catastrophic bond issuance mechanism. Strategic management thought, 6(2) 5-32. (in Persian)
Asgari, M., Sadeghi, M., Hosseini, S. & Seiflou, S. (2016). Jurisprudential study of insurance-linked securities(a thematic approach). Iranian journal of insurance research, 31(1), 123-138. (in Persian)
Bajalan, S., Raei, R., Mohammadi, S. (2017). Modeling Insurance Claim Distribution via Mixture Distribution and Copula. Financial Research Journal, 19(1), 23-40. (in Persian)
Banks, E. (2005). Catastrophic risk, analysis and management. John Wiley & Sons ltd.
Bryman, A. (2012). Social research methods (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. London: Sage Publication
Depoy, E. & Gitlin, L. (2005). Introduction to research: understanding and applying multiple strategies (3th ed.). Mosby press.
Em-dat. (2021). Assessing disaster situations for informed decision-making, Emergency Events Database (em-dat). https://www.emdat.be
Fatanat, M. & Naserpoorasad, A. (2009). Fundamentals of  risk securitization in insurance companies. Proceedings of the international conference on financial system development in Iran. (in Persian)
Fink, A. (2010). Conducting research literature reviews: from internet to paper (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.
Frank, H. & Hatak, I. (2014). Doing a research literature review. In a. Fayolle & m. Wright (eds.), how to get published in the best entrepreneurship journals: a guide to steer your academic career. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Ghalibaf Asl, H., Mosavian, A., Daghighi Asl, A., Hassangholipoor, H. (2011). Vekala sukuk for covering catastrophe risks. Islamic Economic Journal, (44), 129-156. (in Persian)
Ghesquiere, F. & Mahul, O. (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters: A Primer. Policy Research working paper, No. WPS 5429. World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3912 License: CC BY 3.0 IGO
Golafshani, N., Mozaffari, Z. (2006). Validity and reliability in qualitative research. Modiriyat Farad Journal, 4(13,14). (in Persian)
Guba, E. G., & lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology, 30(4), 233-252.
Hasangholipoure, H., Chirani, E., Mirbargkar, S., Kheradyar, S. (2021). Offering Catastrophic Risk Management Framework by Alternative Risk Transfer Instruments to Islamic Capital Market with Cat Takaful (CT) Sukuk. Iranian Journal of Finance, 5(3), 78-107. doi: 10.30699/ijf.2021.247524.1156
Mirtaher, S. & Sarshar, M. (2016). The securitization of insurances in the leading industries (based on sukuk models). Journal of investment knowledge, 5(19), 1-24. (in Persian)
Mohammadpour, A. (2010). Quality assessment in qualitative research: principles and strategies of validation and generalizability. Social sciences quarterly, 17(48), 73- 107. (in Persian)
Naman Al-hosseini, M. & Jafari, A. (2002). Capital market strategies for catastrophic insurance. Journal of Insurance Industry, 17(66), 5-35. (in Persian)
Nazarpour, M.N, Khazaei, A. (2012). Design of musharakah sukuk to transfer the risk of insurance companies to the capital market. Islamic Economic Journal, 12(47), 131-156. (in Persian)
NDMO. (2005). National report of the Islamic Republic of Iran on disaster reduction. World Conference on Disaster Reduction.
Neuman, W.L. (2007). Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches (2th ed.)., Allyn & Bacon.
Petticrew, M. & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: a practical guide. Malden, MA: Blackwell publishing Ltd.
Peykarjou, K. & Davodi, H. (2009). Survey on the fisibility of substitution catastrophe securitization and current reinsurance in iranian insurance industry. Financial Knowledge of Securities Analysis, 2(3), 1-25. (in Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., Zomorodian, G., Hasangholipour, H. (2017). Reviewing & offering a solution of transferring catastrophic risk to Iranian capital market. Iranian journal of finance, (2), 47-71.
Riege, A.M. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase. Qualitative market research, 6(2), 75-86.
Seiflou, S. (2009). A Jurisprudential-Comparative Survey of Catastrophe (CAT) Bonds. Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 2(1), 69-91. (in Persian)
Tehrani, R., Naserpourasad, A. & Rahimi, A.M. (2008). Sidecars securities a new tool for financing insurance companies to development of the global insurance market. paper presented at the international conference on financial development system in Iran, Tehran. (in Persian)
Thorpe, R., Holt, R., Macpherson, A., & Pittaway, L. (2005). Using knowledge within small and medium-sized firms: a systematic review of the evidence. International journal of management reviews, 7, 257–281.
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British journal of management, 14, 207–222.
UNDRR, United Nations Desinventar Open Source Initiative, (2021), https://www.desinventar.net/desinventar/profiletab.jsp.