بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت و تحریم‌های غربی بر خلق نقدینگی بانک‌ها: رویکرد غیرخطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: خلق نقدینگی یکی از کارکردهای بانک بر اساس تئوری واسطه‌گری مالی است. هدف از این مقاله با توجه به وضعیت خاص کشور، بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت و همچنین، تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌های ایرانی است.
روش: این پژوهش در چارچوب غیرخطی با استفاده از مدل‌های رگرسیون انتقال هموار پنل (PSTR) اجرا شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که الگوی آستانه‌ای انتقال هموار قابلیت دارد که تأثیر شوک‌های قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی توضیح دهد. شوک‌های منفی قیمت نفت، دارای تأثیرهای منفی بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز، خلق نقدینگی کل بانک‌های بزرگ است؛ اما اثر آن بر بانک‌های کوچک‌تر مثبت است. آثار شوک‌های مثبت قیمت نفت، فقط بر خلق نقدینگی درون ترازنامه بانک‌های کوچک‌تر معنادار است (اثر منفی). پس از بررسی شوک‌های میانگین قیمت نفت، نتایج نشان داد که شوک‌های قیمت نفت دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی بانک‌های بزرگ است و در مقابل بر بانک‌های کوچک‌تر اثر معناداری ندارد؛ اما تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌های بزرگ تأثیر مثبتی دارد و اغلب بر بانک‌های کوچک‌تر تأثیر منفی معناداری می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج نشان داده است که اثر شوک‌های منفی قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک‌ها، به‌دلیل اثرگذاری آنها بر بانک‌های بزرگ، بیشتر از اثر شوک‌های مثبت قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی است و می‌بایست برای جبران اثرهای منفی آن در بانک‌ها سازوکارهایی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Oil Price Shocks and Western Sanctions on Banks' Liquidity Creation: A Nonlinear Approach

نویسندگان [English]

  • Saied Falahpor 1
  • Reza Tehrani 2
  • Mostafa Gorgani 3
1 Assistant Prof., Department of Financial and Insurance Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Financial and Insurance Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Financial and Insurance Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Liquidity creation is one of the functions of banks based on the theory of financial intermediation. The purpose of this article is to examine the effects of oil price shocks and economic sanctions on the liquidity creation of Iranian banks, given the country's specific circumstances.
Methods: This study was conducted in a nonlinear framework using PSTR models.
Results: Based on the achieved results of this study, the effects of oil price shocks and economic sanctions can be explained using the smooth transition threshold models. Negative oil price shocks have negative effects on the on-balance sheet liquidity creation as well as on the total liquidity creation of large banks but they have a positive effect on smaller banks. The effects of positive oil price shocks are only significant on the on-balance sheet liquidity creation of the larger banks. By examining the average oil price shocks, the results show that oil price shocks harm the liquidity creation of large banks but do not have a significant effect on smaller banks. Economic sanctions have a positive effect on the liquidity creation of large banks and do not have a significant effect on smaller banks.
Conclusion: Overall, the results proved that the effect of negative oil price shocks on banks' liquidity creation is more than the effect of positive oil price shocks and economic sanctions. In addition, mechanisms need to be established to offset its negative effects on banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price shocks
  • Economic Sanctions
  • Liquidity creation
  • PSTR Models
پارسا، علی (1397). اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم بر جذب سپرده‌های بانکی در ایران. بیست‏ونهمین همایش بانکداری اسلامی.
خانی، ذبیح‌الله؛ رجب‌دری، حسین؛ موسوی‌زاده، علی (1398). بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر عملکرد بانک‌ها. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 7(26)، 163-183.
خداداد کاشی، فرهاد؛ مرادی، مهدی (1395). مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم‌های بانکی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24 (80)، 7-32.
رحمتی، محمدحسین؛ مدنی‌زاده، علی؛ نجفی، فاطمه (1393). رکود تورمی در ایران: نظم‌های آماری و عوامل آن. پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.
رضازاده کارساری، فاطمه (1396). نقش حاکمیت شرکتی در نقدینگی بانک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.
شاهچرا، مهشید؛ طاهری، ماندانا (1396). خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال 3 در شبکه بانکی کشور. فصلنامه روند، 77، 31-64.
عیوضلو، رضا؛ باجلان، سعید؛ چهارراهی، مصطفی (1397). بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها ـ رهیافت فضا حالت. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(36)، 31-49.
قضاوی خوراسگانی، حسین؛ محمدی، محمدحسن (1394). الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم. تحقیقات مالی، 17 (2)، 341-356.
کیماسی، مسعود؛ غفاری‌نژاد، امیرحسین؛ رضایی، سولماز (1395). تأثیر تحریم‌های نظام بانکی کشور بر سودآوری آنها. فصلنامه پژهش‌های پولی ـ بانکی، 9(28)، 171-197.
مهرگان، نادر؛ حقانی، محمود؛ سلمانی، یونس (1391). تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌ها و تغییرات رژیمی. فصلنامه مدل‏سازی اقتصادی، 6 (4)، 1-20.
نظریان، رافیک؛ بهزادی راد، مریم (1394). تأثیر نوسانات قیمت نفت بر مطالبات معوق شبکه بانکی کشور (مورد مطالعه اشخاص حقوقی شبکه بانک صادرات ایران). چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1394.
 
References
Al-Khazali, O.M. & Mirzaei, A. (2017). The impact of oil price movements on bank non-performing loans: Global evidence from oil-exporting countries. Emerging Markets Review, 31, 193–208.
Allegret, J.P, Couharde, C., Coulibaly, D. & Mignon, V. (2014). Current accounts and oil price fluctuations in oil-exporting countries: The role of financial development. Journal of International Money and Finance, 47, 185-201.
Andreou, P.C, Philip, D. & Robejsek, P. (2016). Bank Liquidity Creation and Risk-Taking: Does Managerial Ability Matter? Journal of Business Finance & Accounting, 43(1/2), 226–259.
Bai, J., Krishnamurthy, A. & Weymuller, C.H (2018). Measuring Liquidity Mismatch in the Banking Sector. The journal of Finance, 73, 51-93. 
Berger, A.N. & Bouwman, C.H.S. (2009). Bank liquidity creation. Review of Financial Studies, 22, 3779–3837.
Berger, A.N. & Sedunov, J. (2017). Bank liquidity creation and real economic output. Journal of Banking and Finance, 81, 1–19.
Berger, A.N., Bouwman, C.H.S, Kick, T. & Schaeck, K. (2016). Bank liquidity creation following regulatory interventions and capital support. Journal of Financial Intermediation, 26, 115–141.
Berger, A.N., Guedhami, O., Kim, H.H. & Li, X. (2017). Economic Policy Uncertainty and Bank Liquidity Creation. Working Paper.
Chatterjee, U. K (2015). Bank liquidity creation and asset market liquidity. Journal of Financial Stability, 18, 139–153.
Chatterjee, U. K (2018). Bank liquidity creation and recessions. Journal of Banking and Finance, 90, 64–75.
Davydov, D., Fungáčová, Z, & Weill, L (2018). Cyclicality of bank liquidity creation. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 55, 81-93.
Diaz, V. & Huang, Y. (2017). The role of governance on bank liquidity creation. Journal of Banking and Finance, 77, 137–156.
Doumbia, D. (2018). The quest for pro-poor and inclusive growth: The role of governance. World Bank Group Discussion paper, No. 5.
Dreger, C., Kholodilin, K.A., Ulbricht, D., & Fidrmuc, J. (2016). Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia's ruble. Journal of comparative economics, 44, 295-308.
Eyvazlu, R., Bajalan, S. & Chaharrahi, M. (2018). Dynamic survey of the relationship between gold and crude oil’s price uncertainty with banks stock index-method of state space. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(36), 31-49. (in Persian)
Farzanegan, M.R. (2011). Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran. Energy Economics, 33, 1055–1069.
Fouquau, J, & Hurlin, C (2008). The Feldstein-Horioka puzzle: A Panel Smooth Transition Regression Approach. Economic Modelling, 25, 284-299.
Gharehgozli, O (2017). An estimation of the economic cost of recent sanctions on Iran using the synthetic control method. Economics Letters, 157, 141–144.
Ghazaavi, H. & Mohammadi, M. H. (2016). Model of managing challenges facing banking system in sanction. Financial Research Journal, 17 (2), 341-356. (in Persian)
Giannellis, N, & Koukouritakis, M (2019). Gold price and exchange rates: A panel smooth transition regression model for the G7 countries. North American Journal of Economics and Finance, 49, 27-46.
Gonzales, A, Teräsvirta, G.T, van Dijk, D, & Yang, Y (2017). Panel Smooth Transition Regression Models. Working Paper Series of Economics and Finance, Stockholm School of Economics.
Gonzalez, A, Terasvirta, T, & Van Dijk, D (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
Greenbaum, S.I, & Thakor, A.V (2007). Contemporary Financial Intermediation, (2th Ed.). Elsevier Inc.
Horvath, R, Seidler, J, & Weill, L (2016). How bank competition influences liquidity creation. Economic Modelling, 52, 155–161.
Hou, X., Li, S., Li, W. & Wang, Q. (2018). Bank diversification and liquidity creation: Panel Granger-causality evidence from China. Economic Modelling, 71, 87–98.
Ibrahim, M.H. (2019). Oil and macro-financial linkages: Evidence from the GCC countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 72, 1-13.
Jiang, L, Levine, R, & Lin. C (2016). Competition and bank liquidity creation. NBER Working paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2761879.
Jude, E. (2010). Financial development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Kadilli, A. & Markov, N. (2012). A panel smooth transition model for the determinants of inflation expectations and credibility in the ECB and the recent financial crisis. Working paper, University of Geneva, 1-40.
Kadilli, A. (2015). Predictability of stock returns of financial companies and the role of investor sentiment: A multi-country analysis. Journal of Financial Stability, 21, 26-45.
Karadam, D.Y. (2018). An investigation of nonlinear effects of debt on growth. The Journal of Economic Asymmetries, 18, e00097.
Keimasi, M., Ghafarinejad, A. & Rezaei, S. (2016). Effects of sanctions of the Iranian banking system on profitability. Journal of Monetary and Banking Research, 9 (28), 171-198.
(in Persian)
Khandelwal, P., Miyajima, K. & Santos, A. (2016). The impact of oil prices on the banking system in the GCC. IMF Working Paper #WP/16/161.
Khani Z, Rajabdorri H & Mosavizadeh A, A. (2019). The Effect of Oil Shocks on the Performance of Banks. Journal of Fiscal and Economic Policies, 7 (26), 163-183.
(in Persian)
Khodadad Kashi, F. & Moradi, M. (2017). Comparing market power, Cost Efficiency and Conjectural Elasticity of Iran’s Banking Sector: Pre and Post Banking Sanctions. Journal of Economic Research and Policies, 24 (80), 7-32. (in Persian)
Kisswani, K.M. & Nusair, S.A. (2013). Non-linearities in the Dynamics of Oil Prices. Energy Economics, 36, 341-353. 
Lee, C.C. & Lee, C.C. (2018). Oil Price and Chinese Banking Performance: Do Country Risks Matter? Energy Economics, 77(C), 46-53.
Lei, A.C.H. & Song, Z. (2013). Liquidity creation and bank capital structure in China. Global Finance Journal, 24, 188–202.
Mehregan, N., Haghani, M. & Salmani, Y. (2013). The Asymmetric Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the OECD and OPEC Countries with Emphasis on the Shock Formation environment and Regime Changes. Economic modelling, 6 (4), 1-20.
(in Persian)
Nazarian, F, Behzadirad, M. (2015). The effect of oil price fluctuations on the non-current loanof the country's banking network (case study of legal entities of Saderat Bank of Iran). The fourth international conference on new researches in management, economics and accounting. (in Persian)
Neuenkirch, M. & Neumeier, F. (2015). The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth. European Journal of Political Economy, 40, 110–125.
Parsa, A. (2018). The impact of macroeconomic variables and economic sanctions on Attracting deposits by banks in Iran. 29th Islamic Banking Conference, Tehran, Iran. (in Persian)
Poghosyan, T, & Hesse, H. (2009). Oil prices and bank profitability: Evidence from major oil-exporting countries in the Middle East and North Africa. IMF Working paper.
Pop, I.D, Cepoi, G.O. & Anghel, D.G. (2018). Liquidity-threshold effect in non-performing loans. Finance Research Letters, 27(C), 124-128.
Rahmati, M.H., Madanizadeh, A. & Najafi, F. (2014). Stagflation in Iran: Statistical Order and Its Factors. Monetary and Banking Research Institute, Tehran. (in Persian)
Rezazadeh Karsari, F.R. (2017). The role of corporate governance on liquidity creation of banks. Master's thesis. Allameh Tabataba'i University, Faculty of Management and Accounting, Tehran. (in Persian)
Sahyouni, A. & Wang, M. (2019). Liquidity creation and bank performance: evidence from MENA. International Journal of Islamic Finance, 11, 27-45.
Shahchera, M. & Taheri, M. (2017). Liquidity creation and liquidity requirements of Basel III in banking sector in Iran. Ravand Journal of CBI, 77, 31-64. (in Persian)
Shirazi, H., Azarbaiejani, K, & Sameti, M. (2016). The Effect of Economic Sanctions on Iran's Export. Iranian Economic Review, 20, 111-124.
Shu-Chun, H., Wei-Da, C., & Yehning, C. (2018). Bank liquidity creation and CEO optimism. Journal of Financial Intermediation, 36(C), 101-117.
Toh, M.Y. (2018). Effects of bank capital on liquidity creation and business diversification: Evidence from Malaysia. Journal of Asian Economics, 61(C), 1-19.
Tran, V.T., Lin, C.T. & Nguyen, H. (2016). Liquidity creation, regulatory capital, and bank profitability. International Review of Financial Analysis, 48, 98–109.
Wang, Y, Wang, K, & Chang, C.P (2019). The impacts of economic sanctions on exchange rate volatility. Economic Modelling. Article in press.
Wu, P.C, Liu, S.Y, & Pan, S.C (2013). Nonlinear bilateral trade balance-fundamentals nexus: A panel smooth transition regression approach. International Review of Economics and Finance, 27, 318-329.