اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکتی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه‌ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه‌رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست‌های اقتصادی نشئت می‌گیرد، مهم جلوه می‌نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی را بر سرمایه‌گذاری شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می‌کند.
روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک ‎بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به‌طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک ـ پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود.
نتیجه‌گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت‌ها، نقدینگی را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به‌سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری شرکتی می‌شود. به‌علاوه نقش ثبات سیاست پولی به‌دلیل وابستگی عمده بنگاه‌ها به منابع بانکی پررنگ‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Policy Uncertainty on Corporate Investment: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Somayeh Loni 1
  • Ezatollah Abbasian 2
  • Golamali Haji 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
2 , Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Objective: Corporate investment in corporate financial theory is influenced by various factors, that are important in evaluating, identifying and determining the optimal level of investment of companies. Given the fact that firms often face a great deal of uncertainty about the timing, content, and potential effects of economic policy decisions, it is important to examine the implications of economic policy uncertainties. This article examines the effect of economic policy uncertainty on corporate investment in companies listed on the Tehran stock exchange during the period 2007-2020.
Methods: The studied model was estimated once with the entry of each of the variables of uncertainty resulting from inflation, interest rate, exchange rate, economic growth, monetary and fiscal policy. The uncertainty of each variable is calculated using by Hodrick-Prescott filtering. Then, the effect of economic policy uncertainty on corporate investment was investigated using GMM by introducing the composite index of economic policy uncertainty resulting from the analysis of the main components of the mentioned variables.
Results: The results showed that the effect of the combined index of economic policy uncertainty as well as all uncertainty variables on corporate investment is negative and significant. In addition, the results showed that monetary policy uncertainty had a greater impact on corporate investment than fiscal policy uncertainty.
Conclusion: Economic uncertainty, by disrupting the price system, directing liquidity to financial assets and reduces the inflow of liquidity into production, reduces corporate investment. In addition, the role of monetary policy stability is more prominent due to the major dependence of firms on banking resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic uncertainty
  • Corporate investment
  • Fiscal policy
  • Monetary policy
تقی‎زاده خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس؛ متقی، علی‎اصغر؛ تقی‎زاده، هوشنگ (1398). ارائۀ مدل سنجش کارایی سرمایه‎گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(2)، 237- 264.
جهانخانی، علی؛ کنعانی امیری، منصور (1385). ارائه الگوی تعیین میزان مخارج سرمایه‎ای در شرکت‎های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداری. دانشور رفتار، 13(17)، 57- 86.
رحیمی، الهام؛ حری، حمیدرضا (1394). اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‎های سرمایه‎گذاری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 6 (23)، 125- 146.
رحیمی باغی، علی؛ عرب صالحی نصرآبادی، مهدی؛ واعظ برزانی، محمد (1398). ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشـور بـا استفاده از روش شبکه علیت گرنجر. تحقیقات مالی، 21 (1)، 121-142.
رنجبر، محمدحسین؛ فلاح شمس، میرفیض؛ رضازاده، روح‎اله (1397). بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل‎های GARCH و VAR). دانش سرمایهگذاری، 27، 79-102.
زمانیان، غلامرضا؛ جمالی، کامران؛ کاظمی، توحید؛ کرمشاهی، بهنام (1393). تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری، 1(2)، 53- 68.
شهیکی‎تاش، محمدنبی؛ کاظمی مهدی؛ امینی، موسی (1391). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا. مجله اقتصادی، 12(9 و 10)، 5- 24.
صفدری، مهدی؛ پورشهابی، فرشید (1388). اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‎های EGARCH وVECM ). دانش و توسعه، 29، 65- 87.
عرب‎مازار، عباس؛ نظری‎گوار، سارا (1391). اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 9(18)، 59-76.
فروغی، داریوش؛ صادقی، محسن (1392). رابطه نااطمینانی غیرسیستماتیک، انعطاف‎پذیری مدیریتی و سرمایه‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 4(13)، 29- 52.
کریم‎پور، علیرضا؛ برادران حسن‎زاده، رسول؛ بادآورنهندی، یونس؛ زینالی، مهدی (1396). الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی. تحقیقات مالی، 19، 365- 388.
کریمی، فرزاد؛ صادقی، محسن (1389). محدودیت‎های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن‎ها با سرمایه‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای در شرکت‎های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 4، 43-58.
کازرونی، سیدعلیرضا؛ دولتی، مهناز (1386). اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه بازرگانی، 45، 283- 306.
منصورفر، غلامرضا؛ جودی، سمیرا؛ پورسلیمان، احسان (1399). نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه‎گذاری. تحقیقات مالی، 22 (2)، 227- 248.
 
References
Abaidoo, R. (2019). Corporate performance volatility and adverse macroeconomic conditions: A causal interaction perspective. Journal of Financial Economic Policy, 11(4), 533-547.
Abbas, A., Ahmed, E., Husain, F. (2019). Political and Economic Uncertainty and Investment Behaviour in Pakistan. The Pakistan Development Review, 58(3), 307-331.
Abel, A., Blanchard, O. (1986). Investment and sales: some empirical evidence. NBER Working Paper, 2050.
Abel, A.B. (1983). Optimal investment under uncertainty. The American Economic Review, 73, 228–233.
Akron, S., Demir, E., Díez-Esteban, J. M. & García-Gómez, C. D. (2020). Economic policy uncertainty and corporate investment: Evidence from the U.S. hospitality industry. Tourism Management, 77, 104019.
Alhassan, A. & Naka, A. (2020). Corporate future investments and stock liquidity: Evidence from emerging markets. International Review of Economics & Finance, 65, 69-83.
Arabmazar, A. & NazariGovar, S. (2012). The effect of inflation uncertainty on private investment in Iran. Journal of Iran’s economic essays, 18, 59-76.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58 (2), 277-297.
Atella, V., Atzeni, G.E., Belvisi, P.L. (2003). Investment and exchange rate uncertainty. Journal of Policy Modeling, 25(8), 811-824.
Bai, C.-E., Liu, Q., Lu, J., Song, F.M. & Zhang, J. (2004). Corporate governance and market valuation in China. Journal of Comparative Economics, 32, 599–616.
Baltagi, B.H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Bond, S.R. & Cummins, J.G. (2004). Uncertainty and investment: an empirical investigation using data on analysts' profits forecasts. FEDS Working Paper, 2004-20.
Boyle, G. & Guthrie, G. (2003). Investment, uncertainty, and liquidity. Journal of Finance, 58. 2143-2166.
Brenner, M. J. & Schwartz, E.S. (1985). Evaluating natural resource investment. Evaluating Natural Resource Investments, 58, 135–157.
Caballero, R. J. (1991). On the sign of the investment—uncertainty relationship. The American Economic Review, 81, 279–288.
Caballero, R.J., Pindyck, R. S. (1996). Uncertainty, investment and industry evolution. International Economic Review, 37, 641–662.
Cao, H., Sun, P., & Guo, L. (2020). The Asymmetric Effect of Oil Price Uncertainty on Corporate Investment in China: Evidence From Listed Renewable Energy Companies. Frontiers in Energy Research, 8-47.
Chava, S. & Roberts, M.R. (2008). How does financing impact investment? The role of debt covenants. Journal of Finance, 63, 2085–2121.
Chen, J. & Chen, S. (2012). Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: evidence from the time series. Journal of Financial Economics, 103, 393–410.
Choi, S., Lee, S., Choi, K., & Sun, K. A. (2019). Investment–cash flow sensitivities of restaurant firms: A moderating role of franchising. Tourism Economics, 24(5), 560–575.
Cleary, S., Povel, P., Raith, M. (2007). The u-shaped investment curve: Theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(1), 1-40.
Duchin, R., Ozbas, O., Sensoy, B.A. (2010). Costly external finance, corporate investment, and the subprime mortgage credit crisis. Jounal of Financial Economics, 97, 418–435.
Forooghi, D. & Sadeghi, M. (2013). Relationships among Idiosyncratic Uncertainty, Managerial Flexibility and Capital Investment within the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 29-52. (in Persian)
Ghosal, V. & Prakash L. (1995). Product market competition and the impact of price uncertainty on investment: Some evidence from U.S. manufacturing industries. International Finance Discussion Papers, 517, 1-19.
Guariglia, A. (2008). Internal financial constraints, external financial constraints, and investment choice: Evidence from a panel of UK firms. Journal of Banking & Finance, 32, 1795-1809.
Hartman, R. (1972). The Effects of price and cost uncertainty on investment. Journal of Economic Theory, 5, 258–266.
Henriques, I. & Sadorsky, P. (2011). The effect of oil price volatility on strategic investment. Energy Economics, 33(1), 79–87.
Jahankhani, A. & Kanani Amiri, M. (2006). Presentation of the Model to Determine the Capital Expenditures of Listed Companies in TSE Using Accounting Information. Business Strategies, 13(17), 57-86. (in Persian)
Jeong, B. (2002). Policy uncertainty and long-run investment and output across countries. International Economic Review, 43, 363–392.
Karimi, F. & Sadeghi, M. (2014). Domestic and foreign financial constraints and its relationship with investment of capital assets in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, 4, 43-58. (in Persian)
Karimpour, A., Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y. & Zeynali, M. (2017). A Pattern for Financial Constraint in Iranian Firms. Financial Research Journal, 19, 365-388. (in Persian)
Kato, K.H., Loewnstein, U., Tsay, W. (2002). Dividend policy, cash flow, and investment in Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 10, 443– 473.
Kazerooni, S. A. & Dowlati, M. (2007). The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Private Sector Investment (Case Study of Iran). Iranian Journal of Trade Studies, 45, 283-306. (in Persian)
Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. Hart, Schaffner& Marx. Boston: Houghton Mifflin Company.
Leahy, J.V. & Whited, T.M. (1996). The effect of uncertainty on investment: some stylized facts. Journal of Money, Credit and Banking, 28, 7–27.
Maghyereh, A. & Abdoh, H. (2020). Asymmetric effects of oil price uncertainty on corporate investment. Energy Economics, 86, 104622.
Mansourfar, G., Joudi, S. & Poursoleiman, E. (2020). The Role of Internal and External Dimensions of Corporate Governance on the Relationship between Information Asymmetry and Investment Efficiency. Financial Research Journal, 22, 227-248.
(in Persian)
Pastor, L. & Veronesi, P. (2011). Political uncertainty and risk premia. NBER Working Paper, 17464.
Phan, D., Tran, V. & Nguyen, D. (2019). Crude oil price uncertainty and corporate investment: New global evidence. Energy Economics, 77, 54-65.
Pindyck, R.S. (1988). Irreversible investment, capacity choice and the value of the firm. Am. Econ. Rev., 78, 969–985.
Rahimi Baghi, A., ArabSalehi, M. & Barzani, M. V. (2019). Assessing the Systemic Risk in the Financial System of Iran using Granger Causality Network Method. Financial Research Journal, 21, 121-142. (in Persian)
Rahimi, E. & Horry, H. R. (2016). Effects of Exchange Rate and Inflation Uncertainty on Investment Opportunities of Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 6(23), 125-146. (in Persian)
Ranjbar, M. H., Fallah Shams, M. F. & Rezazadeh, R. (2018). Investigation the Un-Suretunetly of Exchange Rate On Index Price & Level of Investment In Tehran Stock Index (Using VAR and GARCH Models). Investment Science, 27, 79-102. (in Persian)
Rodrik, D. (1991). Policy uncertainty and private investment in developing countries. Journal of Development Economics, 36, 229–242.
Safdari, M. & Pourshahabi, F. (2013). Impact of Inflation Uncertainty on Iran Economic Growth (Using EGARCH and VECM methods (1971-2007)). Financial Monetary Economics, 29, 65-87. (in Persian)
Shahyakitash, M. N., Kazemi, M. & Amini, M. (2012). A Study of the Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Economic Journal, 12(9-10), 5-24. (in Persian)
Sun, W., Xiao, G., Yang, X. (2010). Effect of return to capital on investment ratio: a comparative analysis among China, US and Japan. World Economy, 6, 3–24.
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y., Mottagi, A., & Taghizadeh, H. (2019). Presentation of Firm's Investment Efficiency Measurement Model inTehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(2), 237-264. (in Persian)
Wang, Y., Chen, C. R., Huang, S. Y. (2014). Economic policy uncertainty and corporate investment: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal, 26, 227–243.
Xie, F. (2009). Managerial flexibility, uncertainty, and corporate investment: the real option effect. International Review of Economics & Finance, 18, 643–655.
Zamanian, G., Jamaliemail, K., Kazemi, T., Karamshahi, B. (2014). The Impact of Oil Price Fluctuations on Investment Strategy in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Accounting Reviews, 2, 53-68.