مقایسه کارایی اطلاعاتی بین بازارهای نقد و آتی سکه طلا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت‌ها به‌سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می‌کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی مشخص می‌شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است.
روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال‌های 1387 تا 1397جمع‌آوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار R و آزمون‌های گام‌ تصادفی و دنبالۀ تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد.
یافته‌ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه‌شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد.
نتیجه‌گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی‌تر، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری در آن، نگاه بلندمدت‌تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش‌بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Efficiency in Cash and Future Market of Gold Coin

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eskandari 1
  • Ali Saeedi 2
  • Mirfeiz Fallah Shams 3
1 Ph.D. Candidate., Department of Financial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Financial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to the efficient market hypothesis, market efficiency refers to the condition in which prices in the markets are adjusted immediately to the new information. The speed and quality of response to new information determine the level of market efficiency. The lower speed and quality will result in lower efficiency. The weak level of market efficiency is a condition in which the price of an asset is predictable with publicly available information. In another word, prices are following a predictable pattern and not moving based on the random walk hypothesis. This study compares and evaluates a weak level of efficiency in future and spot market of gold coins.
Methods: This study examines gold coin transactions and the efficiency of future contracts in various futures and cash markets. By using the daily return of gold coins from 2008 to 2018 and R software, the paper examines the weak form of efficiency through random walks and martingale difference sequence hypotheses.
Results: Using 10 year period data from 2008 to 2018 demonstrates inefficiency in all markets. However, compared to the other markets, the cash coin market has a relatively higher level of market efficiency. We found that there is an indirect relationship between the term of the contract and its efficiency. The weak form efficiency of the contracts is lower in the future contracts with a longer term to maturity. The probability of rejecting the weak form of efficiency is higher in futures markets.
Conclusion: Considering a higher level of weak efficiency in the cash market (in comparison with the future markets) and the indirect relationship between the term of the contract and the level of efficiency, investors are encouraged to focus on the gold coin cash market. Price changes in the cash market are less predictable than in other markets. As a result, this market is recommended for passive investors who buy and hold the asset.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market efficiency
  • Random walk
  • Martingale difference sequence
  • Gold futures market
  • Gold Spot market
صالح آبادی، علی؛ حساس یگانه، یحیی؛ ضرغام بروجنی، حمید؛ عبادی، جواد (1395). بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار. تحقیقات مالی، 18(2)، 331-346.
کیمیاگری، علی محمد؛ تیژری، مهتاب (1385). ارائه مدلی جهت آزمون و ارتقای کارایی بازار سهام. تحقیقات مالی، 8(22)، 67-88.
محمدپور، سیاوش؛ رضازاده، علی (1398). بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران. تحقیقات مالی، 21(3)، 448-471.
 
References
Baur, D.G., Dicht, H. & Drobetz, W. (2018). Investing in gold- Market timing or buy-and-hold? International Review of Financial Analysis, (1281), 408-444.
Chaihetphon, P. & Pavabutr, P. (2010). Price discovery in the Indian gold futures market. Journal of Economics and Finance, (34), 455-467.
Charles, A., Darné, O. & Kimc, J. (2015). Will precious metals shine? A market efficiency perspective. International Review of Financial Analysis, (41), 284–291.
Daskalaki, C. & Skiadopoulos, G. (2011). Should investors include commodities in their portfolios after all? New evidence. Journal of Banking and Finance, (35), 2606–2626.
Dimson, E. & Mussavian, M. (1998). A brief history of market efficiency. Published in European Financial Management, (4), 91-193.
Fama, E. (1970). Efficiance Capital Market: A Review of Theory and Emperial Work. The Journal of Finance, (2. PP), 383-417.
Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance, 5, 1575 -1617.
Fama, E. (1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Financial Economics, (49), 283–306.
Ho, Y.K. (1985). A test of the incrementally efficient market hypothesis for the London gold market. Economics Letters, 19(1), 67–70.
Hodrea, R. (2015). An intraday analysis of the market efficiency-liquidity relationship: the case of BVB stock exchange. Procedia Economics and Finance, (32), 1432 – 1441.
Iwatsubo, K., Watkins, C. and Xu, T. (2018). Intraday seasonality in efficiency, liquidity, volatility and volume: Platinum and gold futures in Tokyo and New York. Journal of Commodity Markets, (54), 311–323.
Kimiagari, M., Tizhari, M. (2006). A Model for Testing and Improving Stock Market Efficiency. Financial Research Journal, 8(22), 67-88. (in Persian)
Kristoufek, L. & Vosvrda, M. (2014). Commodity futures and market efficiency. Energy Economics, (42), 50–57.
Kristoufek, L. & Vosvrda, M. (2016). Gold, currencies and market efficiency. Physica A, (449), 27-34.
Lean, H., Mcaleer, M. & Wong, W. (2010). Market efficiency of oil spot and futures: A mean-variance and stochastic dominance appraoch. Energy Economics, (32), 979-986.
Lo, A. & MacKinlay, A. (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test. The Review of Financial Studies, (1), 41–66.
Malkeil, B. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 17 (1), 59–82.
Mensi, W., Al-Yahyaee, K. & Kangc, S. (2017). Time-varying volatility spillovers between stock and precious metal markets with portfolio implications. Resources Policy, (53), 88-102.
Mohammadpoor, S. & Rezazadeh, A. (2019). The Investigation of Time Varying Efficiency in Financial Markets of Iran: Case Study of Foreign Exchange and Gold Markets. Financial Research Journal, 21(3), 448-471. (in Persian)
Nicolau, M. & Palomba, G. (2015). Dynamic relationships between spot and futures prices. The case of energy and gold commodities. Resources Policy, (45), 130-143.
Ntim, C., English, J., Nwachukwu, J. & Wang, Y. (2015). The efficiency of the global gold markets. International Review of Financial Analysis, (41), 218–236.
O'Connor, F., Lucey, B., Batten, J. & Baur, D. (2015). The financial economics of gold—A survey. International Review of Financial Analysis, (41), 186–205.
Pierdzioch, C., Risse, M. & Rohloff, S. (2014). On the efficiency of the gold market: Results of a real-time forecasting approach. International Review of Financial Analysis, (32), 95–108.
Ruan, Q. & WeiJiang, Y. (2016). The exceedance and cross-correlations between the gold spot and futures markets. Physica A, (463), 139–151.
Saleh abadi, A., Hassas Yeganeh, Y., Zargham boroujeni, H. & Ebadi, J. (2016). Mutual Fund Performance Persistence, Financial Research Journal, 18(2), 331-346. (in Persian)
Shrestha, K., Subramaniam, R. & Rassiah, P. (2017). Pure martingale and joint normality tests for energy futures contracts. Energy Economics, (63), 174–184.
Tschoegl, A. (1980). Efficiency in the gold market — a note. Journal of Banking & Finance, 371-379.
Wang, Y., Weib, Y. & Wua, C. (2011). Analysis of the efficiency and multifractality of gold markets based on multifractal detrended fluctuation analysis. Physica A, (390), 817–827.
Wright, J. (2000). Alternative Variance-Ratio Tests Using Ranks and Signs. Journal of Business & Economic Statistics, (18), 1–9.
Wu, C. & Chiu, J. (2017). Economic evaluation of asymmetric and price range information in gold and general financial markets. Journal of International Money and Finance, 74, 53–68.