دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-198 (بهار و تابستان) 
تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

صفحه 59-82

10.22059/jfr.2015.52008

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد