بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و مقیاس عملکرد هفتگی پرتفوی گرینبلت و تیتمن، الگوهای معاملاتی و اجزای تشکیل‎دهندۀ عملکرد معاملاتی سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران در سال‎های 1387 تا 1391 بررسی شده است. نتایج نشان داد در مجموع سرمایه‎گذاران حقیقی رفتاری جمعی دارند، اما سرمایه‎گذاران حقوقی راهبرد  معاملاتی معکوس را در پیش می‎گیرند. با وجود این، شواهدی در اتخاذ راهبرد مومنتوم از سوی سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی به‎دست نیامد. سرمایه‎گذاران حقوقی با اتخاذ راهبرد معکوس، در اغلب فواصل معاملاتی، عملکرد معاملاتی بهتری داشتند و بخش شایان توجهی از بازده به‎دلیل زمان‎بندی معاملاتی مناسب بوده است؛ اگرچه انتخاب سهام نامناسب، بخشی از بازدۀ آنها را تحت‎الشعاع قرار داد. در مقابل، برای سرمایه‎گذاران حقیقی با وجود عملکرد مناسب از بُعد انتخاب سهام، بخشی از بازده عملکرد معاملاتی به‎دلیل زمان‎بندی معاملاتی نامناسب، خنثی شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investor type trading behavior and trade performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Badri 1
  • Bahare Ezabadi 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc., Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 In this study, trading patterns and constituents of trading performances of individual and institutional investors have been investigated in a weekly manner, using an Auto Regressive model and a Grinblatt & Titman portfolio performance measure spanning 2008-2012. The results show that while individual investors have a herding behavior, institutional investors take contrarian trading strategies. Evidence suggests that adopting the contrarian trading strategy by institutional investors resulted in better trading performance during most trading intervals, and the total net cash gains of this group has been achieved through a scheduled market timing. However, a poor stock selection has influenced part of the cash gain. On the other hand, adhering to the herding behavior by individual investors has resulted to a poor trading performance. Also, unsatisfactory market timing has undone the cash gains of a clever stock selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contrarian strategy
  • herding behavior
  • momentum strategy
  • Vector Auto Regression model
Ahmad Walid, M.A. (2014). The Trading Patterns and Performance of Individual vis-à-vis Institutional Investors in the Qatar Exchange. Review of Accounting and Finance, 13 (1): 24-42.
Ahmadpour, A. & Ghorbani, H. (2013). Investigating the Stock Selection Ability among Institutional and Individual Investors. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 2 (5): 45-60. (in Persian(
Barber, B., Lee, Y.T., Liu, Y.J. & Odean, T. (2004). Who gains from trade? Evidence from Taiwan. Working Paper, University of California and National Chengchi University.
Etemadi, H., Daghani, R., Azizkhani, M. & Farahbakhsh, S. (2014). Timing in Portfolio Evaluation: Evidence of capital market. Journal of Financial Research, 16(1): 25-36. (in Persian)
Griffin, J.M., Harris, J.H. & Topaloglu, S. (2003). The Dynamics of Institutional and Individual Trading. Journal of Finance, 58 (6): 285-2320.
Grinblatt, M. & Keloharju, M. (2000). The Investment Behavior and Performance of Various Investor-Types: A study of Finland's unique data set. Journal of Financial Economics, 55 (1): 43-67.
Grinblatt, M. & Titman, S. (1989). Mutual Fund Performance: an Analysis of Quarterly Portfolio Holdings. Journal of Business, 62 (3): 394-415.
Islami Bidgoli, G. & Shahriyari, S. (2007). Study and Test of Investors’ Herding Behavior using Deviations of Stock Return from market return in Tehran Stock Exchange during the years of 2001-2005. Journal of the Accounting and Auditing Review, 14(3): 25-44. (in Persian)
Kamali, H. (2007). Investigation and Comparison of a Momentum Strategy with a Contrarian Strategy in Tehran Stock Exchange. (Unpublished thesis dissertation). AL Zahra University, Tehran, Iran. (in Persian)
Keshavarz Haddad, G. & Rezai, M. (2011). Herding Behavior among Institutional Investors in Tehran Stock Exchange. Quarterly Iranian Economic Research, 15(45): 103-137. (in Persian)
Che, L. (2011). Investors Performance and Trading Behavior on the Norwegian Stock Market. Working Paper, Norwegian Business School.
Mehrani, S. & Nonahal Nahr, A. (2008). An Investigation of Implementing Contrarian Trading Strategy in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, 15(1): 117-136. (in Persian)
Nikbakht, M. & Moradi, M. (2005). Evaluating the Overreaction of Shareholders in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, 12(2): 97-123. (in Persian)
Nofsinger, J. R. & Sias, R. W. (1999). Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors. Journal of Finance, 54 (6): 2263-2295.
Phansatan, S., Powell, J.G., Tanthanongsakkun, S. & Treepongkaruna, S. (2012). Investor Type Trading Behavior and Trade Performance: Evidence from the Thai stock market. Pacific Basin finance Journal, 20 (1):1-23.
Saeedi, A. & Bagheri, S. (2010). Contrarian Strategy in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 12 (30):75-94. (in Persian)
Saeedi, A. & Farahanian, M. (2011). To Study the Investor Herd Behavior in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 4(16): 175-198. (in Persian)
Shariat Panahi, M., Sohrabi Araghi, M. & Shariati, A. (2014). Contrarian Investment Strategy based on Reward-Risk Stock Selection Criteria. Journal of Financial Research, 16(1): 113-128. (in Persian)