دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، 1402 
رتبه اعتباری و هزینه سرمایه

10.22059/frj.2023.91917

علی رحمانی؛ منا پارسایی؛ گلشن محمدی خانقاه


تأثیر رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران بر کوته‌بینی مدیران

10.22059/frj.2023.91919

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ زینب رضائی؛ امین نوشادی