دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، 1402 
رتبه‏ اعتباری و هزینه سرمایه

صفحه 110-126

10.22059/frj.2022.342131.1007325

علی رحمانی؛ منا پارسایی؛ گلشن محمدی خانقاه