بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مالی، دانشکده مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22059/frj.2022.332526.1007248

چکیده

هدف: در دهه‌های اخیر، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم‌تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و اثرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه پیدایش اثرهای سرریز در یک بازار، به اثرهای سرریز در سایر بازارها منجر خواهد شد. تشخیص صحیح اثرهای سرریز وارده به بازارهای مالی، جهت مدیریت و کنترل نوسان‌ها بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، اندازه‌گیری و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی است.
روش: بدین منظور، داده‌های روزانه مربوط به شاخص سهام، نرخ ارز (دلار)، قیمت طلا و فلزات اساسی، طی دوره زمانی 12‌ساله، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 با استفاده از مدل VARMA-BEKK-AGARCH بررسی و سنجیده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل سرریزی یک‌سویه بازده از نرخ‌های ارز، طلا و کامودیتی به سهام و سرریز یک‌سویه شوک از کامودیتی به سهام و سرریز یک‌سویه نوسان از سهام به نرخ ارز را نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثرهای اهرمی شوک‌ها به‌صورت دوسویه بین نرخ‌های ارز و طلا و به‌صورت یک‌سویه از سهام به نرخ ارز است.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معکوس بین سهام و طلا، ایجاد پرتفوی متشکل از سهام و طلا، جهت کاهش اثرهای ریسک سرریز مفید است و به سرمایه‌گذاران جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همچنین با توجه به تأیید شوک‌های وارده از سهام به بازار ارز، مدیریت بازار سهام و جلوگیری از نوسان‌های شدید جهت کنترل بازار ارز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Spillover Effects among Stock, Currency, Gold, and Commodity Markets: VARMA-BEKK-AGARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Mohammadinejad Pashaki 1
  • Seyyedjalal Sadeghi Sharif 2
  • Mohammad Eghbalnia 3
1 PhD Candidate, Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Finance, Faculty of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In recent years, the increasing speed of information transfer and market connectedness has caused markets to converge and affect each other. The spillover effect occurs when the return or volatility of one market cause fluctuation in another market or other markets. Nowadays every shock or volatility from one market affects others. Properly identifying the effects of spillover on financial markets is crucial for managing and controlling fluctuations. This paper aims to measure and analyze the nexus and spillover effects among the stock market, currency market, gold market, and commodity market.
Methods: In this study, the researchers selected some variables like the stock market, currency market, gold market, and commodity market and for better analyses of these variables, they used daily returns of the stock index, currency (dollar), gold, and commodity for 12 years, starting from January 1, 2009, to December 31, 2020. Next, they applied the VARMA-BEKK-AGARCH Model to measure and estimate the spillover effects. The model is very strong and robust for measuring and examining the return and volatility spillovers between markets.
Results: Results achieved from the estimation model showed unidirectional return spillovers from the gold, dollar, and commodity to the stock index, unidirectional shock spillover from commodity to the stock index, and unidirectional volatility spillover from the stock index to currency. Also, the leverage effect of shock was proved as bidirectional between currency and gold and unidirectionally from stock to currency.
Conclusion: According to the obtained results and considering the inverse relationship between stocks and gold, creating a portfolio consisting of stocks and gold seems useful to reduce the effects of risk spillover and helps investors to reduce their investment risk. Regarding the confirmation of shocks from stocks to the foreign exchange market, to control the foreign exchange market, it is recommended to manage the stock market and prevent severe fluctuations. Depending on the established flexibility and interaction among markets, shock and volatility spillover may have three outcomes. First, when markets are flexible and with a good and coherent relationship, the hitting negative shocks transmit among them making no damage to the markets. Second, when markets are inflexible but the relationship among them is weak, the negative shocks would damage one but would have not any effects on other markets. Third, when markets are inflexible but the relationship among them is good and coherent, negative shocks hitting one market not only damages that market but also harm those connected to it. Therefore, to diminish and modify the effects of shock and volatility spillover on the markets, markets need to be improved and enhanced from the two established aspects of flexibility and relationship among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spillover effects
  • Commodity
  • Exchange rate
  • VARMA-BEKK-AGARCH Model
تهرانی، رضا؛ سیدخسروشاهی، سیدعلی (1396). انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا. چشم‌انداز مدیریت مالی، 7(18)، 9-31.
حسینیون، نیلوفر سادات؛ بهنامه، مهدی؛ ابراهیمی سالاری، تقی (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 21(66)، 123-150.
دهباشی، وحید؛ محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس؛ بهرامی، جاوید (1399). واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران با تأکید بر اثرات سرریز تلاطم. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25(83)، 1-27.
سوری، علی (1397) اقتصادسنجی (جلد 2) (چاپ هفتم)، تهران: نشر فرهنگ شناسی.
شبان، مهدی؛ نخعی، حبیب اله؛ طالب نیا، قدرت اله؛ بشیری منش؛ نازنین (1400). آزمون سرایت نوسانات قیمت دارایی‌های فیزیکی به صنایع منتخب بورسی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 14 (49)، 129-117.
شهرازی، مهدی؛ قادری، سامان (1398). مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی، 4 (15)،31-58.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ محسنی، حسین (1397). سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه. فصلنامه اقتصاد مالی، 12(44)، 103-121.
طهرانی، مصطفی؛ بغزیان، آلبرت؛ میرلوحی، سید مجتبی (1400). بررسی سرریز بین بازار سهام و بازار نفت. تحقیقات مالی، 23(3)، 466-481.
قادری، سامان؛ شهرازی، مهدی (1399). اثر شاخص قیمت جهانی کالاها بر بازاده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد بیزین چرخشی مارکوف، تحقیقات مالی، 22 (1)، 90-109.
 
References
Ahmed, A. & Huo, R. (2021). Volatility transmissions across international oil market, commodity futures and stock markets: Empirical evidence from China. Energy Economics, 93, 1-14.
Al-Yahyaee, Kh., Mensi, W., Sensoy, A., Kang, S. (2019). Energy, precious metals, and GCC stock markets: Is there any risk spillover? Pacific-Basin finance journal, 56, 45-70.
Aroury, M.E.H., Lahiani, A. & Khuong Nguyan, D. (2015). World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies. Economic Modeling, 44, 273-282.
Chang, C., Hsu, H. & McAleer, M. (2013) is small beautiful? Size effects of volatility spillovers for firm performance and exchange rates in tourism. North American journal of Economics and Finance, 26, 519-534.
Chang, C., McAleer, M., Tansuchat, R. (2010). Analyzing and forecasting volatility spillovers, asymmetries and hedging in major oil markets. Energy Economics, 32, 1445-1455.
Creti, A., Joets, M. & Mignon, V. (2013), on the links between stock and commodity markets' volatility. Energy Economics, 37, 16-28.
Dehbashi, V., Mohammadi, T., Shakeri, A. & Bahrami, J. (2020). Reaction of foreign exchange, stock and gold markets to financial shocks in Iran: with emphasis on the effects of turbulence overflow. Iran economic research journal, 25(83), 1-27. (in Persian)
Dornbusch, R., Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review, 70(5), 960-991.
Fasanaya, I., Oliyide, J., Adekoya, O. & Agbatogun, T. (2021). How does economic policy uncertainty connect with the dynamic spillovers between precious metals and bitcoin markets? Resources policy, 72, 1-17.
Gaur, A. & Bansal, M. (2010). A comparative study of gold price movements in Indian and global markets. Indian Journal of Finance, 4(2), 32-37.
Ghaderi, S., Shahrazi, M. (2020). The effect of Global commodity price index on stock return in Tehran stock Exchange: Bayesian Markov rotational Approach. Financial Research, 1, 90-109. (in Persian)
Hoseinion, N., Behname, M. & Ebrahimi Salari, T. (2016). Investigating return volatility transmission between stock, gold and foreign exchange markets in Iran, Iran economic research journal, 21(66), 123-150. (in Persian)
Jiang, Y., Fu, Y. & Ruan, W. (2019). Risk spillovers and portfolio management between precious metal and BRICS stock markets. Physica A, 534,120993.
Kang, S., Maitra, D., Dash, S., Brooks, R. (2019). Dynamic spillovers and connectedness between stock, commodities, bonds, and VIX markets. Pacific-basin finance journal, 58, 1-32.
Kocaarslan, B. (2020). Volatility spillover between uncertainty in financial and commodity markets and Turkish stock market. Business and economics research journal, 11,119-129.
Lau, M., Vigne, S., Wang, S. & Yarovaya, L. (2017). Return spillovers between White precious metal ETFs: The role of oil, gold and global equity. International Review of Financial Analysis, 52, 316-332.
Mensi, W., Hernandez, J., Yoon, S., Vo, X. & Kang, S. (2021). Spillovers and connectedness between major precious metals and major currency markets: The role of frequency factor, International Review of financial Analysis, 74,101672.
Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A., Managi, S. (2013). Correlations and volatility spillovers across commodity and stock markets: linking energies, food and gold. Economic Modelling, 32,15-22.
Mensi, W., Boubaker, F., AL-Yahyaee, Kh & Kang, S. (2018). Dynamic volatility spillovers and connectedness between global, regional, and GIPSI stock markets. Finance Research Letters, 25, 230-238.
Mosaee, M., Mehregan, N., Amiri, H. (2010). Relationship between stock market and macroeconomic variables in Iran. Economic research and policies, 54, 73-94.
Nekhili, R., Mensi, W. & Vo, X. (2021). Multiscale spillovers and connectedness between gold, copper, oil, wheat and currency markets. Resources policy, 74, 102263.
Qadan, M. & Nama, H. (2018). Investor sentiment and the price of oil. Energy Economics, 69, 42-58.
Reboredo, J., Rivera-Castro, M. & Ugolini, A. (2016). Downside and upside risk spillovers between exchange rates and stock prices. Journal of Banking & Finance, 62, 76-96.
Sadeghi, M. & Mohseni, H. (2018). Spillover and volatility transmission of gold coin price on the capital market. Quarterly journal of financial economics, 12(44), 103-121.
(in Persian)
Sadorsky, P. (2014). Modeling volatility and correlation between emerging market stock prices and the prices of copper, oil and Wheat. Energy Economics, 43, 72-81.
Salisu, A., Isah, K.A.A. (2019). Dynamic spillovers between stock and money markets in Nigeria: A VARMA-GARCH approach. Review of Economic Analysis, 11, 255-283.
Shahrazi, M. & Ghaderi, S. (2019). Comparison of the effect of global metals price index on stock returns of base metals group and metal ores mining: Markov rotational fixed probability transfer approach. Quarterly journal of econometric modeling, 4(15), 31-58. (in Persian)
Sheban, M., Nakhae, H., Talebnia, G. & Bashirimanesh, N. (2021). Volatility contagious test of real asset to selected industries. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 14(49), 117-129. (in Persian)
Souri, A. (2018). Econometrics (second volume), (7th ed.). Tehran: Farhangshenasi Publishing. (in Persian)
Sumner, S., Johnson, R. & Soenen, L. (2010). Spillover effects among gold, stocks, and bonds. Journal of Centrum Cathedra, 3(2), 106-120.
Sun, X., Liu, C., Wang, J. & Li, J. (2020). Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-COPULA-COVaR approach. International Review of Financial Analysis, 68(2020)101453.
Tehrani, M., Boghosian, A. & Mirlohi, S.M. (2021). Spillover between Tehran Stock Exchange and International Oil Market. Financial Research Journal, 23(3), 466-481. (in Persian)
Tehrani, R. & Khosroshahi, A. (2017). volatility transmission and the interaction of stock markets, currency and gold. The financial management perspective, 7(18), 9-31.
(in Persian)
Wang, K.M., Lee, Y.M. & Nguyen, T. (2011). Time and place where gold acts as an inflation hedge: An application of long-run and short-run threshold model. Economic Modelling, 28, 806-819.
Yarovaya, L., Brzeszczyński, J. & Lau, C.K.M. (2016). Intra-and inter-regional return and volatility spillovers across emerging and developed markets: Evidence from stock indices and stock index futures. International Review of Financial Analysis, 43, 96-114.