موضوعات = 59. بازارهای مالی بین‌المللی
بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران

دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 107-129

10.22059/jfr.2018.245728.1006550

علی فقه مجیدی؛ بهناز نانوای سایق؛ احمد محمدی


جهانی‎شدن مالی و بازده سهام: تئوری و شواهدی از داده‏های سری زمانی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 715-734

10.22059/jfr.2017.62588

سامان قادری؛ مجتبی رستمی نوروزآباد


بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص 11 بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 219-234

10.22059/jfr.2014.50710

علی اصغر انواری رستمی؛ حسین قربانی فارمد؛ عادل آذر