دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، 1373 
نظریه بازار کارآی سرمایه

دکتر علی جهان خانی؛ دکتر حسین عبده تبریزی


فرهنگ واژگان مالی

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


معرفی کتاب

محمد اسماعیل فدائی نژاد