موضوعات = 24. بانک‌ها؛ سایر موسسات سپرده‌پذیر؛ تامین مالی خرد؛ اوراق رهنی
ارزیابی تأثیر مشخصه‌های بانک بر کانال وام‌دهی بانک‌ها با رویکرد FAVAR

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-25

10.22059/frj.2021.327426.1007220

جواد سرکانیان؛ رضا راعی؛ سعید شیرکوند؛ عزت اله عباسیان