الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، مرکز آموزش عالی رجا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، دانشکدة حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

برقراری تحریم‌های گسترده و بی‌سابقة بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور به منزلة بازوی اقتصادی دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. پاسخ نظام بانکی در برابر این چالش‌ها باید فعال، مدبرانه و با درنظرگرفتن اولویت‌ها باشد. در نتیجه، شناسایی چالش‌های مذکور، تعیین اولویت و سطح اهمیت چالش‌های شناسایی‌شده و داشتن الگویی برای مدیریت آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، چهل مورد چالش حاصل از تحریم‌های بین‌المللی و متوجه نظام بانکی جمهوری اسلامی شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آن‌ها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت‌بندی شده است. در گام بعد، با استفاده از نظر خبرگان و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان‌شده برای مدیریت چالش‌های شناسایی‌شده در قالب الگویی مفهومی آمده است. در نهایت، الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی شده و الگوی نهایی بر مبنای نظر خبرگان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of managing challenges facing banking system in sanction

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghazaavi 1
  • Mohammad hasan Mohammadi 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management, ,Raja University, Ghazvin, Iran
2 Ph.D. Student, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
چکیده [English]

The widespread and unprecedented international sanctions against Iran have affected the different sectors of the Iranian economy, including the banking system as the economic arm of the government. The reaction of the banking system to the challenges posed by the sanctions should be dynamic, sensible and with a consideration of priorities. Therefore it is necessary to identify the presented challenges, rank them and devise a pattern for managing them.
In this research we set out by identifying 40 different challenges facing the banking system using the Delphi method, and ranking them by the Friedman test.
Next, by conducting interviews with banking experts and analyzing the results, we have offered the proposed solutions as a conceptual model. Finally the validity of the presented model is tested by the Delphi method and the final model is prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenging international environment
  • Banking System
  • economic sanction
.1      Askari, H., Forrer, J., Teegen, H., & Yang, J. (2001). US economic sanctions: Lessons from the Iranian experience. Business Economics, 36(3), 7-19.
.2      Azar, A., Momeny, M. (2008). Statistics and Its Application in Management, Volume 2, Statistical Analysis. Tehran: Publication Org., Ministry of Culture and Islamic Guidance. (in persian)
.3      Azari, M., Haghpanah, M., Daryaie, M. (2008). Economic sanctions, effects and outcomes, policies and strategies. Tehran: Tadbir institute of economic researches. (in persian)
.4      Behroozifar, M. (2004). The effects of US unilateral sanctions on US trade economy and global energy markets, Iranian Journal of Trade Studies, 23: 195-239. (in persian)
.5      Carter, B.E. (2008). International economic sanctions. Cambridge Books.
.6      Danaiefar, H., Alvani, M., Azar, A. (2009). Qualitative research methodology in management, comprehensive approach, Tehran: Saffar Publication. (in persian)
.7      Hufbauer, G.C., Elliott, K.A., Cyrus, T. & Winston, E. (2000). US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and Wages. Institute for International Economics, 3.
.8      Hufbauer, G.C., Schott, J.J. & Elliott, K.A. (2001). Economic sanctions reconsidered: History and current policy, Institute for International Economics.
.9      Katzman, K. (2012). Iran sanctions. DIANE Publishing.
 
.10  Official Journal of the European Union, 27.7.2010,  L 195/ 39-73, 27.10.2010,  L 281/1-77, 24.1.2012, L 19/1-50
.11  Quivy, R., Campenhoudt, L., (2006). Manuel de recherche en sciences socials, Translated By Nikgohar, a., Tehran: Tootia Publication. (in persian)
.12  U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. Sanctions Programs and Information. Retrieved from http://www.treas.gov/ofac
.13  Yavari, K., Mohseni, R. (2010). The effects of trade and financial sanctions on the Iranian economy: historical analysis, Journal of Parliament & Research, 16 (61): 9-53. (in persian)