پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت مالی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد، MBA گرایش مدیریت مالی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به گسترش روز‌افزون روش‌های پیش‌بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه‌گذاری است و پیش‌بینی آن می‌تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونة آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهۀ دوم سال 90 انتخاب شده‌ است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و به‎کمک الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی ‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی‌ روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل می‌کند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Stock Price Movement Using Support Vector Machine Based on Genetic Algorithm in Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Saeeid Fallahpour 1
  • Gholamhossein Golarzi 2
  • Naser Fatourechian 3
1 Assistant Prof. Finance Management, University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof. Finance Management, University of Semnan, Semnan, Iran
3 MSc. MBA-Finance, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

According to recent developments of predicting methods
in financial markets, and since the stock price is one of the most
important factors for investment decision-making, and its prediction
can play an important role in this field, the aim of this study is to
provide a model to predict the stock price movement with high
accuracy. Accordingly, a hybrid model for predicting the stock price
movement using Support Vector Machine (SVM) based on genetic
algorithms is presented. Thirty companies from the top 50 companies
in Tehran Stock Exchange in 2011 are selected as sample. Then, for
each company, 44 variables have been calculated. These variables are
the inputs of the hybrid model and are optimized using genetic
algorithm. The results show that the hybrid model of Support Vector
Machine based on genetic algorithms has better performance in
predicting the stock price movement and it has a higher accuracy
compared with the simple Support Vector Machine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic Algorithm
  • Predicting
  • Support vector Machine
  • Stock Price
  • Technical Analysis