نویسنده = ���������� ������������ ��������������
مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت‌های نوپا با بهره‌گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی

دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 182-205

10.22059/frj.2020.295779.1006977

سید مجید شریعت پناهی؛ میثم امیری؛ جعفر باباجانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ الهام خلیلی


مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-76

10.22059/jfr.2016.59620

فرخ برزیده؛ محمد کفاش پنجه شاهی؛ سیدمجید شریعت پناهی؛ محمد تقی تقوی فرد