نویسنده = ���������� ������������ ������������ ������