بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ در مقایسه با تخمین مناسبتری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه و D-CAPM در مقایسه با CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوبتری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In This Research, We Studied The Application of Downside Capital Asset Pricing Model in Tehran Securities Market. At First, & Downside ( ) Coefficient have been Estimated & Then they have been Compared with Each Other by SAS 9. Soft ware. At The Second Stage The CAPM & D-CAPM Models Were Compared And Finally The Efficiency of Two Model's Portfolios Were Tested. Research's Result Shows That Downside is Better Estimation Than and Also D-CAPM is Better Model than CAPM for Showing Relation between Risk & Return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Market
  • CAPM
  • D CAPM
  • Downside
  • Symmetric