بررسی چگونگی سازوکار قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده تا با استفاده فن تحلیل عاملی چگونگی مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا بارهای عاملی (Factor Loading) از ماتریس واریانس- کوواریانس بازده هفته‌های فرد استخراج و سپس با میانگین کل بازدة هفته‌های فرد به‌عنوان متغیر وابسته رگرسیون زده و معادلة تعادلی (صرف ریسک‌ها یا ها) از مجموع آن‌ها (بارهای عاملی) استخراج می‌شود، لازم به یادآوری است که بارهای عاملی در این تحقیق به‌عنوان متغیر مستقل محسوب می‌شود، در نهایت معادلة تعادلی به‌دست آمده با میانگین بازدة هفته‌های زوج مورد آزمون قرار گرفت تا قدرت پیش بینی مدل برآورد شود، که مشخص شد در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی‌داری بین میانگین مجذور خطاهای روزهای زوج و فرد وجود ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بازده سهام در بازار ایران حداقل تحت تأثیر یک مدل دوعامله است، این دو عامل 40 درصد از نوسانات کل بازده را در پرتفوی مورد نظر تبیین می‌کنند. هم‌چنین یافته‌های تحقیق نشان داد که فرصت‌های آربیتراژ در بازار سرمایة ایران وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We investigated the arbitrage pricing theory by using factorial analysis technique. Factor loadings were derived from variance-covariance matrix of odd-week returns and used in a regression model with the mean value of odd-week returns as a dependant variable to generate an equilibrium equation (risk premiums, ). The equation was then tested with mean return of even weeks to estimate the forecasting potential of the model. The results showed that there was no significant difference between the mean values of returns from odd and even weeks (p< 0.05). We conclude from these findings that the stock return in Iran is influenced by an at least two- factor model that explains 40 percent of the total fluctuations in a given portfolio. Our data also indicates an availability of the arbitrage opportunities in Iran Capital Market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrage Pricing Theory (APT)
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • Factor Loading
  • Idiosyncratic