نویسنده = �������������� �������������� ������������