نویسنده = دکتر حسین عبده تبریزی
فرهنگ واژگان مالی(7)

دوره 3، شماره 12، دی 1375

دکتر حسین عبده تبریزی


بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، شهریور 1375

دکتر حسین عبده تبریزی؛ هادی جوهری


فرهنگ واژگاه مالی

دوره 2، شماره 7، تیر 1374

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 2، شماره 5، دی 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 4، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 2، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


نظریه بازار کارآی سرمایه

دوره 1، شماره 1، 1373

دکتر علی جهان خانی؛ دکتر حسین عبده تبریزی


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 1، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت