تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازدهی در شرایط اطلاعات نامتقارن و محدودیت‌های تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مالی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ مدرس مدعو، گروه مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۱۱ شرکت، تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه‌گذاری، تحت محدودیت‌های تأمین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بوده است. این مطالعه تأثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت‌ها را تحت دو شرط محدودیت‌های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ‌های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی است.
روش: فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به‌روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه‌وتحلیل یک‌سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد تا فرضیه‌های مطرح‌شده در پژوهش را رد یا تأیید کند. روش اجرای این پژوهش می‌تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کارگزاری به‌کار گرفته شود.
یافته‌ها: یافته‌های اصلی پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن‌ها تأیید شدند. این پژوهش نشان می‌دهد که رابطۀ مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جوان‌تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت‌هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده‌اند، قدمت آن‌ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به‌دست‌آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می‌شود تا مدیران شرکت‌های جوان‌تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند تا تصمیم‌های ارزش‌آفرینی را اتخاذ کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه‌گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت‌های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه‌بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه‌گذاری کمتر از حد لازم در شرکت‌های دارای‌ عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می‌کند و علاوه‌بر آن بررسی می‌کند که آیا تأثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می‌دهد تأثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه‌ای از بررسی‌های دقیق، از جمله آزمایش‌های درون‌زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Stock Liquidity on Returns under Asymmetric Information and Financial Constraints

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Alijani 1
  • Fatemeh Nezhad Hossseinian 2
1 , Ph.D., Department of Finance, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; Lecture, Department of Finance, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Finance, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The main purpose of this research is to investigate the effect of stock liquidity on investment returns under financing restrictions and information efficiency in 111 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2014 to 2019. This study examines the effect of the liquidity of companies' shares under two conditions i.e., financial constraints and information asymmetry. The findings align with prior research, indicating a positive correlation between stock liquidity and current and future rates of capital accumulation, productivity, and economic growth.
 
Methods
Hypotheses were examined using the multiple regression and ordinary least squares (OLS) method. This study adopts an applied research classification, involving the exploration and analysis of various factors within the Tehran Stock Exchange to either confirm or reject hypotheses. The outcomes of this research carry relevance for the Tehran Stock Exchange, investment firms, and brokerage companies.
 
Results
The main findings of the research proved there is a significant relationship between stock liquidity and investment in companies; a higher liquidity level of shares corresponds to a more effective and profitable investment. Based on the type of model and variables, four hypotheses are discussed in this article, all of which have been confirmed. This research shows that there is a direct relationship between stock liquidity and investment efficiency for younger companies with higher information asymmetry and financial constraints. These results are consistent with the view that increased stock liquidity positively impacts enhancing the information content of stock prices. This, in turn, contributes to the enhancement of market feedback and transparency, enabling managers of newer companies facing information asymmetry and heightened financial constraints to be influenced towards making value-creating decisions.
 
Conclusion
The research findings indicate a significant and negative association between higher stock liquidity and the decrease in investments below the required level for young companies. Furthermore, a negative and statistically significant relationship is observed between higher stock liquidity and lower investment in companies characterized by information asymmetry and greater financial constraints. This study sought to examine the relationship between stock liquidity and investment efficiency of companies listed on the Tehran Stock Exchange. It also tried to investigate whether the effect of stock liquidity on the reduction of investment in companies with information asymmetry and financial constraints is more significant or not. The findings reveal that the impact of increased stock liquidity on the reduction of investment is more pronounced in companies facing information asymmetry and financial constraints. These results are obtained following a thorough examination, incorporating endogeneity tests and a range of measures assessing both stock liquidity and investment efficiency.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock liquidity
  • Investment returns
  • Financing constraints
  • Asymmetric information
تهرانی، رضا؛ محمدی، محسن؛ رحیمی، امیر محمد (1389). نظام سنجش اعتبار و جایگاه آن در بهبود نظام تأمین مالی. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌سرمایه‌گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 50-67.
طاهری، ماندانا (1402). محدودیت‌های مالی در شرکت‏ها و رابطه آن با استراتژی‌های تأمین ‌مالی با تأکید بر نقش تعدیلگر ‌حاکمیت ‌شرکتی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 11(2)، 1-20.
فتحی، سعید و ابوطالبی، حمید (1401). تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‏ها با استفاده از روش فراتحلیل. نشریه پژوهش‌‏های حسابداری مالی، 14(2)، 153- 178.
فرمان آرا، وحید؛ کمیجانی، اکبر؛ فرزین وش، اسداله و غفاری، فرهاد (1398). نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه). اقتصاد مالی، 13(47 )، 19-37.
کاویانی، مریم؛ قربانی، رامین؛ رشیدی باغی، محسن و خدادادی، ولی (1392). تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‏ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(1)، 93-108.
گودرزی، آرش و تهرانی، رضا (1395). تأثیر تصاحب شرکت‏ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‏های هدف. دانش حسابداری، 7 (27)، 83-108.
مرادی، جواد و کشاوز، فاطمه (1395). بررسی پیامدهای کوته بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان‌های نقد آزاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (4)، 527- 546.
مشکی میاوقی، مهدی و صرفه‌جو، فاطمه (1396). بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی‌رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5 (3)، 19-34.
مهرانی، ساسان و طاهریان، علی (1392). محافظه‌کاری و جریان نقد آزاد. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (5)، 73-83.
نوبخت، مریم و برادران حسن زاده، رسول (1396). تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 421- 440.
 
References
Amihud, Y., (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
Appel, I. R., Gormley, T. A. & Keim, D.B. (2016). Passive investors, not passive owners. Journal of Financial Economics, 121(1), 111–141.
Caporale, G. M., Howelles, P. G. & Soliman, A. M. (2017). Stock market development and economic growth: causal linkage. Journal of Economic Development, 29(1), 33–50.
Cheung, W. M., Faff, R.W., Im, H. J. & Selvam, S. (2019). Stock liquidity and the under-investment problem: a quasi-natural experiment in China, Working paper.
Chikwira, C. & Mohammed, J.I. (2023). The Impact of the Stock Market on Liquidity and Economic Growth: Evidence of Volatile Market. Economies 11, 155.
Chung, K. H. & Zhang, H. (2014). A simple approximation of intraday spreads using daily data, Journal of Financial Markets, 17, 94–120.
Dechow, P. M. & Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(S1), 35–59.
Durnev, A., Morck, R. & Yeung, B. (2001). Does firm-specific information in stock prices guide capital allocation? NBER Working Paper No. 8093. Available at: http:// www.nber.org/papers/w8093.
Easley, D., Engle, R. F., O’Hara, M. & Wu, L. (2008). Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders. Journal of Financial Econometrics, 6(2), 171-207.
Farmanara, V., Komijani, A., Vash, F, A., Ghaffari, F., The role of the capital market in financing and economic growth (a case study of Iran and selected developing countries). Financial Economics, 13(47), 19-37. (in Persian)
Gudarzi, A. & Tehrani, R. (2016). Investigating the consequences of managers' short-sightedness from the point of view of agency theory and the hypothesis of free cash flows. Accounting and auditing review, 23(4), 527-546. (in Persian)
Ha, J. H. (2011). Agency Costs of Free Cash Flow and Conditional Conservatism, Oklahoma State University.
Kaviani, M., Ghorbani, R., Rashidi Baghi, M. & Khodadadi, V. (2013). The effect of ownership structure on the relationship between free cash flows and optimal use of assets. Asset management and financing, 1(1), 93-108. (in Persian)
Khanna, T., (2000). Business groups and social welfare in emerging markets: Existing evidence and unanswered questions. European Fconomic Review 44, 748-761.
Mehrani, S. & Taheraian, A. (2014). Conservatism and free flow of criticism, Knowledge of management accounting and auditing, 2(5), 73-83. (in Persian)
Meshki Miavaghi, M. & Sarfehjo, F. (2017). Investigating the consequences of the growing dividend policy in the conditions of financial constraints and competitive position. Asset management and financing, 5(3), 19-34. (in Persian)
Moradi, J. & Keshavarz, F. (2017). Investigation of the Outcomes Resulting from Managers' Myopia Based on Agency Theory and Free Cash Flow Hypothesis. Accounting and Auditing Review23(4), 546-527. doi: 10.22059/acctgrev.2017.60858 (in Persian)
Muñoz, Francisco, (2013). Liquidity and firm investment: Evidence for Latin AmericaJournal of Empirical Finance, 20(C), 18-29.
Nobakht, M. & Baradaran Hassanzadeh, R. (2017). The effect of free cash flows on real and artificial profit management. Accounting and auditing reviews, 24(3), 421-440.
(in Persian)
Richardson, S. (2006). Overinvestment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159-189.
Manos, R., Murinde, R. & Green, C.J. (2012). Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms. International Review of Economics and Finance, 21, 42–56.
Tehrani, R. & Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment. Accounting and Auditing Research, 1(3), 50-67. (in Persian)
Tehrani, R., Mohammadi, M. & Rahimi, A.M. (2010). Credit measurement system and its place in improving the financing system.Technology Studies Center of Sharif University of Technology. International conference on the development of financing system in Iran.
(in Persian)
Titman, S., Wei, K. C. J., Xie, F. (2004). Capital investments and stock returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(4), 677-700.
Xiong, J. (2016). Stock Liquidity and Frim Investment, Evidence from Chinese. Journal of Business Theory and Practice, 4(1), 2329-2644.