بررسی اثر نامتقارن شاخص بازار سهام بر شاخص قیمت مسکن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه‌گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می‌شود و این نکته مسکن را از دارایی‌های مالی مانند سهام متمایز می‌کند. می‌توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می‌توان به‌عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، می‌تواند باعث خروج سرمایه‌گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می‌شود، تأثیر ثروت برجسته‌تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به‌طور مشخص‌تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش‌بینی نشده از سهام به‌دست می‌آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش‌بینی‌نشده، موجب افزایش خرید خانه‌ به‌عنوان کالای مصرفی می‌شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می‌شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه‌گذاری آن‌ها در سایر مستغلات می‌شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می‌شود که شاخص بازار سهام می‌تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به‌صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.
روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده‌های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه‌های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، تکانه‌های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه‌های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می‌گذارد؛ در حالی که تکانه‌های منفی، اثر منفی ولی بی‌معنا بر این متغیر گذاشته است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می‌تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران این تأثیر را در سیاست‌های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست‌گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش‌بینی قیمت مسکن است، می‌بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Impact of the Stock Market Index on the Real Estate Price Index

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sojoodi 1
  • Morteza Ashoor 2
  • Elmira Azizi Norouzabadi 3
1 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 MSc., Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 MSc. Student, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective
The dynamic relationship between stock prices and housing prices has been an important topic of discussion in the academic and professional literature. The impact of stock prices on housing prices can be examined through two substitution effects and the wealth effect. Real estate and stocks are both assets and can also be considered investment options. The connection between these two assets, housing and stocks, can be interpreted as a substitution effect. This implies that a high return on investment in the stock market may lead investors to divest from the housing market, resulting in a decrease in demand and housing prices. In this case, stock prices will harm housing prices. When housing is considered as a consumer good, the effect of wealth is more pronounced. An increase in income and wealth, including financial assets due to the increase in stock prices, has a positive effect on the total consumption expenditure, including housing costs. More specifically, because homeowners receive windfalls from stocks, the wealth effect of these windfalls increases the purchase of houses as a consumer good. In other words, the wealth effect establishes a positive correlation between stock prices and housing. This is because high returns in the stock market augment the overall wealth of homeowners, enhancing their capacity to invest in additional real estate. Therefore, the stock market index can have a positive or negative effect on housing prices. It is necessary to examine this relationship for each country in detail and based on statistical evidence. Accordingly, in the present study, the effect of the stock market index on housing prices in Iran is investigated.
 
Methods
To reach the research goals, data spanning from 1971 to 2020 is utilized. To test the research hypotheses, the NARDL method was used to identify possible asymmetries effect of positive and negative shocks of the stock price index on the housing price index.
 
Results
Findings show that in the short run, positive and negative shocks in the stock market index have no significant effect on the housing price index, but in the long term, positive shocks in the stock market index have a positive effect on the housing price index, while the effect of negative shocks on the housing price index is insignificant.
 
Conclusion
According to the obtained results, due to the substantial impact of stock market fluctuations on housing prices in Iran, it is recommended that policymakers take the following into account when formulating stock market policies. First, in the policymaking process for the housing sector, where the anticipation of housing price trends is crucial, careful attention should be given to potential shifts in the stock market index. Next, a long-term boom in the stock market correlates with an increase in housing prices, while the impact of a stock market downturn on housing price increases is deemed insignificant. Consequently, policies promoting a stock market boom can be considered as a contributing factor to the rise in housing prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing price
  • Stock market index
  • Wealth effect
  • Substitution effect
  • NARDL
اصلانی، پروانه و خسروی، تقوا (1391). تحلیل عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن در تهران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(61)، 105-132.
باستان نژاد، حسین و داودی، پدرام (1396). بررسی سازوکار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران (با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر). مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(4)، 33- 50.
جعفری صمیمی، احمد؛ علمی، زهرا و هادی‌زاده، آرش (1386). عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(32)، 31-53.
حیدری، حسن و سوری، امیررضا (1389). بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران. تحقیقات اقتصادی، 45(92)، 65-92.
دزفولی نژاد، محمدجواد (1397). بررسی تأثیر متقابل قیمت مسکن و نوسانات سهام بورس. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی.
سوری، امیررضا؛ حیدری، حسن و افضلی، حسین (1391). بررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا و عرضه مؤثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن در ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۱۲ (۱)، 113- 140.
شماعی، علی؛ دلفان نسب، مهسا و پوراکرمی، محمد (1399). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در محله پارک لاله تهران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی علوم جغرافیایی، 20(59)، 173-195.
صباغ کرمانی، مجید؛ احمدزاده، خالد و موسوی نیک، سید هادی (1389). عوامل تعیین‌کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران. پژوهشنامه اقتصادی، 10(2 (پیاپی 37))، 267-293.
عباسی نژاد، حسین و یاری، حمید (1388). تأثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی 9 (1)، 59-77.
عیوضلو، رضا؛ اسلامی بیدگلی، سعید و خورسندی آشتیانی، امیررضا (1398). مقایسه شاخص‌های قیمتی تکرارشونده (BMN و کیس ـ شیلر) در بازار مسکن شهر تهران. تحقیقات مالی، 21(3)، 348-363.
قادری، جعفر و ایزدی، بهنام (1395). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350). اقتصاد شهری، 1(1)، 55- 75.
قلی‌زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی ایران)، پژوهشنامه بازرگانی، 15(58)، 143-174.
قلی‌زاده، علی اکبر و ملاولی، طاهره (1391). بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۰ (۶۳)، ۱۰۴-۸۳.
واحدی، شهرام؛ حنیفی، فرهاد؛ فلاح شمس، میرفیض و صادقی شریف، سیدجلال (1400). بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(41)، 109-128.
 
References
Abbasi Nejad, H. & Yari, H. (2009). The effect of oil shocks on housing prices in Iran. Sustainable Growth and Development Research (Economic Research), 9 (1), 59-77.
(in Persian)
Al Refai, H., Eissa, M. A. & Zeitun, R. (2021). The dynamics of the relationship between real estate and stock markets in an energy-based economy: The case of Qatar. The Journal of Economic Asymmetries, 23, e00200.
Algieri, B. (2013). House prices determinants: Fundamentals and underlying factors. Comparative Economic Studies, 55(2), 315-341.
Aslani, P. & Khosravi, T. (2011). Analysis of factors affecting housing price bubble in Tehran. Economic research and policies, 20(61), 105-132. (in Persian)
Azam Khan, M., Ali, N., Khan, H., & Yien, L. C. (2022). Factors determining housing prices: empirical evidence from a developing country’s Pakistan. International Journal of Housing Markets and Analysis,16(5), 936-954.
Bahmani-Oskooee, M. & Ghodsi, S. H. (2018). Asymmetric causality between the US housing market and its stock market: Evidence from state level data. The Journal of Economic Asymmetries, 18, e00095.
Bastannejad, H & Davoudi, P. (2016). Investigating the mechanism of risk transfer between the currency, housing and stock markets of the Iranian economy (using the parametric and non-parametric approach of value at risk). Asset Management and Financing, 5(4), 33-50. (in Persian)
Broock, W. A., Scheinkman, J. A., Dechert, W. D. & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. Econometric reviews, 15(3), 197-235.
Case, K. E. & Shiller, R. J. (2003). Is there a bubble in the housing market? Brookings papers on economic activity, 2003(2), 299-362.
Ceritoğlu, E. (2020). Homeownership, housing demand, and household wealth distribution in Turkey. Emerging Markets Finance and Trade, 56(5), 1146-1165.
Cerutti, E., Dagher, J., & Dell'Ariccia, G. (2017). Housing finance and real-estate booms: A cross-country perspective. Journal of Housing Economics, 38, 1-13.
Chen, M. C., Tsai, I. C., & Chang, C. O. (2007). House prices and household income: Do they move apart? Evidence from Taiwan. Habitat International, 31(2), 243-256.
Chiang, M. C., Sing, T. F., & Wang, L. (2020). Interactions between housing market and stock market in the United States: A Markov switching approach. Journal of Real Estate Research, 42(4), 552-571.
Cohen, V., & Karpavičiūtė, L. (2017). The analysis of the determinants of housing prices. Independent journal of management & production, 8(1), 049-063.
Dezfolinejad, M. J. (2017). Investigating the mutual influence of housing prices and stock exchange fluctuations. The third international conference on applied research in science and engineering. (in Persian)
Eissa, M.A. & Al Refai, H. (2019). Modelling the symmetric and asymmetric relationships between oil prices and those of corn, barley, and rapeseed oil. Resources Policy, 64, 101511.
Enders, W. & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business & Economic Statistics, 19(2), 166-176.
Eyvazlou, R., Eslami Bidgoli, S. & Khorsandi Ashtiani, A. (2018). Comparison of recurring price indices (BMN and Case-Shiller) in Tehran housing market. Financial Research, 21(3), 348-363. (in Persian)
Gounopoulos, D., Kosmidou, K., Kousenidis, D. & Patsika, V. (2019). The investigation of the dynamic linkages between real estate market and stock market in Greece. The European Journal of Finance, 25(7), 647-669.
Guo, M., & Wu, Q. (2013). The empirical analysis of affecting factors of Shanghai housing prices. International Journal of Business and Social Science, 4(14).
Heydari, H. & Suri, A. (2010). Investigating the relationship between interest rates on bank deposits and housing prices in Iran. Economic Research, 45(92), 65-92. (in Persian)
Hong, Y. & Li, Y. (2020). Housing prices and investor sentiment dynamics: Evidence from China using a wavelet approach. Finance Research Letters, 35, 101300.
Huang, Y. K., & Ge, J. (2009). House prices and the collapse of stock market in mainland China? an empirical study on house price index. In Pacific Rim real estate conference. PRRES, UWS and UTS.
Ibrahim, M. H., Padli, J., & Baharom, A. H. (2009). Long-run relationships and dynamic interactions between housing and stock prices in Thailand. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 5(1).
Jafari Samimi, A., Elmi, Z. & Hadizadeh, A. (2007). Factors influencing the behavior of housing price index in Iran. Iran Economic Research, 9(32), 31-53. (in Persian)
Kakes, J., & Van Den End, J. W. (2004). Do stock prices affect house prices? Evidence for the Netherlands. Applied Economics Letters, 11(12), 741-744.
Katrakilidis, C. & Trachanas, E. (2012). What drives housing price dynamics in Greece: New evidence from asymmetric ARDL cointegration. Economic Modelling, 29(4), 1064-1069.
Kiohos, A., Babalos, V. & Koulakiotis, A. (2017). Wealth effect revisited: Novel evidence on long term co-memories between real estate and stock markets. Finance Research Letters, 20, 217-222.
Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of political economy, 105(2), 211-248.
Lean, H. H., & Smyth, R. (2014). Dynamic interaction between house prices and stock prices in Malaysia. International Journal of Strategic Property Management, 18(2), 163-177.
Liow, K. H., Huang, Y., & Song, J. (2019). Relationship between the United States housing and stock markets: some evidence from wavelet analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 50, 101033.
Markowitz Harry, M. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments. Cowles Foundation Monograph, 16.
Nellis, J. G., & Longbottom, J. A. (1981). An empirical analysis of the determination of house prices in the United Kingdom. Urban Studies, 18(1), 9-21.
Perron, P. (1988). Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Further Evidence from a New Approach. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 297-332.
Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1361-1401.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Qadri, J. & Izadi, B. (2015). Study of the effect of economic and social factors on housing prices in Iran (2015-2015). Urban Economics, 1(1), 55-75. (in Persian)
Qolizadeh, A. A. & Kamiab, B. (2018), Investigating factors influencing the share of price bubbles in the housing market (Case Study of Iran). Business Journal, 15, 58, 143-174.
(in Persian)
Qolizadeh, A. A. & Mullaholi, T. (2011). Investigating the effects of liquidity on housing price fluctuations in oil and non-oil countries. Economic Policy and Research Quarterly, 20(63), 83- 104. (in Persian)
Raheem, I. D. (2017). Asymmetry and break effects of oil price-macroeconomic fundamentals dynamics: The trade effect channel. The Journal of Economic Asymmetries, 16, 12-25.
Sabbagh Kermani, M., Ahmadzadeh, Kh. & Mousavinik, S. (2010). Determinants of housing prices with the approach of causal relationships in the vector error correction model: a case study of Tehran. Economic Journal, 10(2 (series 37)), 267-293. (in Persian)
Shamai, A., Delfan Nesab, M. & Pourakrami, M. (2019). Investigating factors affecting housing prices in Laleh Park neighborhood of Tehran. Geographical Sciences Applied Research Quarterly, 20(59), 173-195. (in Persian)
Shiller, R. J. (2014). Speculative asset prices. American Economic Review, 104(6), 1486-1517.
Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
 Suri, A.R., Heydari, H., Afzali, H. (2011). Investigating the relationship between demand and supply side variables affecting the housing sector on housing prices in Iran. Economic Research (Sustainable Growth and Development), 12 (1), 113-140. (in Persian)
Sutton, G. D. (2002). Explaining changes in house prices. BIS quarterly review, 32(1), 46-60.
Taylor, J. (2022). Exploring the Impact of Stock Market Performance on the Real Estate Market. Finance Undergraduate Honors Theses.
Tsai, I. C. (2015). Dynamic information transfer in the United States housing and stock markets. The North American Journal of Economics and Finance, 34, 215-230.
Tsai, I. C., Lee, C. F., & Chiang, M. C. (2012). The asymmetric wealth effect in the US housing and stock markets: evidence from the threshold cointegration model. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 45(4), 1005-1020.
 Vahedi, Sh., Hanifi, F., Fallah Shams, M. & Sadeghi Sharif, S.J.  (2021). Examining the mutual relationship between financial markets and housing market. Financial Engineering and Securities Management Quarterly, 10(41), 109-128. (in Persian)
Van Doorn, L., Arnold, A., & Rapoport, E. (2019). In the age of cities: The impact of urbanisation on house prices and affordability. Hot property: The housing market in major cities, 3-13.
Yuan, N., Hamori, S., & Chen, W. (2014). House Prices and Stock Prices: Evidence from a Dynamic Heterogeneous Panel in China. Discussion Papers 1428, Graduate School of Economics, Kobe University.
Zheng, Y. & Osmer, E. (2021). Housing price dynamics: The impact of stock market sentiment and the spillover effect. The Quarterly Review of Economics and Finance, 80, 854-867.