تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف‌ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف‌ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف‌ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت.
روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده‌های ماهانه 450 سال ـ شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف‌ناپذیری مالی به‌عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل‌های یاد شده یک‎ بار با استفاده از داده‌های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند.
یافته‌ها: انعطاف‌ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: انعطاف‌ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و شرکت‌های ارزشی، به‎دلیل جبران ریسک انعطاف‌ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت‌های رشدی، بازده آتی بیشتری به‌دست می‌آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف‌ناپذیری مالی با پرتفوی‌های انعطاف‌ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی‌های انعطاف‌پذیر نشان می‌دهد که انعطاف‌ناپذیری مالی، شرکت‌ها را به‌طور مستقل در معرض شوک‌های مشترک قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Inflexibility on Value Anomaly

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Seyyed Mohammad Alavi Nasab 2
  • Ezatollah Abbasian 3
  • Taher Porkavosh 4
1 Assistant Prof., Department of Financial, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Financial, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Economic, Faculty of Economic and Social Sciences, University of Bu-Ali Sina University, Hamadan. Iran.
4 PhD. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to determine the effect of financial inflexibility on value anomaly. According to the research literature, three related sources of financial inflexibility have been identified, and we have created a composite inflexibility index, based on the variables of Investment irreversibility, total leverage and financial constraint.
Methods: In order to achieve the research goals, the monthly data of a 450 year - firm has been used during the period from 2008 to 2017. To test the research hypotheses, Fama and French (1993) three-factor Asset Pricing model was used, and by following the Poulsen, Faff and Gray (2013) studies financial inflexibility, the fourth factor has been added to it. In order to investigate the role of financial inflexibility on value anomaly, the above models were used once by using combined data; and once again, it is fitted with a time-series method.
Results: Financial inflexibility has a significant impact on Stock and portfolio risk premium.
Conclusion: The results of the research show that the financial inflexibility leads to a positive risk premium in the stock level and investment portfolios and value firms gain higher future returns than growth firms due to the compensation for the risk of financial inflexibility, and Finally, the positive relationship of financial inflexibility factor with inflexible portfolios and negative relationship with flexible portfolios indicates that financial inflexibility independently subjects firms to common shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total leverage
  • Investment irreversibility
  • Financial inflexibility
  • Financial constraint
  • Value anomaly
اسدی، غلامحسین؛ اسلامی بیدگلی، سعید (1393). مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی؛ نسبت‎های منفرد و سنجه‎های ترکیبی. تحقیقات مالی، 16(1)، 1-24.
افلاطونی، عباس (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه.
اکبری، محسن؛ فرخنده، مهسا؛ قاسمی شمس، معصومه (1396). تأثیر هزینه تبلیغات در عملکرد مالی، با میانجیگری ارزش برند در شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(3)، 151- 162.
ایزدی نیا، ناصر؛ امیری، هادی؛ هادی نژاد، مهدی (1392). بررسی نقش خطای واکنش بیش از اندازه سرمایه‎گذاران در بروز پدیده صرف ارزش در بازار سرمایه ایران. پژوهش‎های حسابداری مالی، 5(4)، 13- 34.
دولو، مریم (1393). خلاف قاعده رشد دارایی و بازده آتی سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 16(2)، 235-252.
رضایی دولت‎آبادی، حسین؛ فتحی، سعید؛ یوسفان، ناهید (1396). آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای. تحقیقات مالی، 19(4)، 521- 534.
عیوض‎لو، رضا؛ قهرمانی، علی؛ عجم، علیرضا (1395). بررسی عملکرد مدل پنج‎عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، 18(4)، 691- 714.
گجراتی، دامودار (1995). مبانی اقتصادسنجی (ترجمه ابریشمی، 1393). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرادی‎جزء، سعید (1395) .نقش هزینههای تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی‎ارشد مدیریت مالی. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
هادیان، ریحانه؛ هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید (1396). ارزیابی تأثیر عامل محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام توسط مدل‎های سه عاملی فاما و فرنچ، چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ. فصلنامه حسابداری مالی، 9(34)، 1-34.
 
References
Abel, A. B., & Eberly, J. C. (1994). A unified model of investment under uncertainty, American Economic Review, 84, 1369-1384.
Aflatoni, A. (2013). Statical Analysis in Finamcial Management and Accounting Researches Eviews. Tehran: Termeh Press. (in Persian)
Akbari, M., Farkhode, M., & Ghasemi Shams, M. (2017). Investigating the Effect of Advertisement Cost on the Financial Performance of the Firms Listed in Tehran Stock Exchange with the Mediating Role of Brand Equity. Asset Management & Financing, 5(3), 151-162. (in Persian)
Assadi, Gh. H., & Eslami Bidgoli, S. (2014). Comparing the Performance of Value and Growth Strategies; Individual Ratios and Combined Measures. Journal of Financial Research, 16(1), 1-24. (in Persian)
Buehlmaier, M., & Whited, T. (2017). Are Financial Constraints Priced? Evidence from Textual Analysis. Simon School Working Paper.
Caggese, A. (2007). Financing constraints, irreversibility, and investment dynamics. Journal of Monetary Economics, 54(7), 2102-2130.
Cao, V. N. (2010). Value Anomaly The Relationship with Firms’ Investment and Financing Flexibility. Edinburgh University Business School, Edinburgh EH8 9JY, U.K.
Cao, V. N. (2011). Firms' Financial Flexibility and Profitability of Style Investing. Ph.D Theses, Durham University.
Cao, V. N. (2015). What Explains the Value Premium? The Case of Adjustment Costs, Operating Leverage and Financial Leverage. Journal of Banking & Finance, 59, 350-366.
Carlson, M., Fisher, A., & Giammarino, R. (2004). corporate investment and asset price dynamics: implications for the cross-section of returns. Journal of Finance, 59(6), 2577-2603.
Clark, E., & Qiao, Zh. (2019). The value premium puzzle, behavior versus risk: New evidence from China. Quarterly Review of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j. qref.2019.04.007.
Cooper, I. (2006). Asset pricing implications of nonconvex adjustment costs and irreversibility of investment. The Journal of Finance, 61(1), 139-170.
Davallou, M. (2015). Asset Growth Anomaly & Future Stock Return; Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 16(2), 235-252. (in Persian)
Docherty, P., Chan, H., & Easton, S. (2010). Tangibility and investment irreversibility in asset pricing. Accounting and Finance, 50(4), 809-827.
Eyvazlu, R., Ghahramani, A., & Ajam, A. (2017). Analyzing the Performance of Fama and French Five-factor Model Using GRS Test. Journal of Financial Research, 18(4), 691-714. (in Persian)
Fama, E.F., French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of finance, 47(2), 427-465.
Garcia-Feijoo, L., & Jorgensen, R.D. (2010). Can Operating Leverage Be the Cause of the Value Premium? Financial Management, 39(3), 1127-1154.
Gu, L., Hackbarth, D., & Johnson, T. (2015). Inflexibility and stock returns. Working Paper, University of Hong Kong, Boston University, and University of Illinois at Urbana-Champaign.
Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics, (Hamid Abrishami, Trans.), Tehran: Termeh press. (in Persian)
Gulen, H., Xing, Y., & Zhang, L. (2008). Value versus Growth: Time-varying expected stock returns. Working paper.
Hadian, R., Hashemi, S.A. & Samadi, S. (2017). Evaluation of the Effect of Financial Constraints Factor on Explanatory Power of Fama-French Three-Factor Model, Carhart Four-Factor Model and Fama-French Five-Factor Model. Quarterly Financial Accounting, 9(34), 1-34. (in Persian)
Hahn, J., & Lee, H. (2009). Financial constraints, debt capacity, and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, 64(2), 891-921.
Izadinia, N., Amiri, H., & Hadinezhad, M. (2014). The Study of Investors Overreaction Error Role in Occurrence of Value Premium in Iran Capital Market. Financial Accounting Researches, 5(4), 13-34. (in Persian)
Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-78.
Lamont, O., Polk, C., & Saaá-Requejo, J. (2001). Financial constraints and stock returns. The review of financial studies, 14(2), 529-554.
Lev, B. (1974). On the association between operating leverage and risk. Journal of financial and quantitative analysis, 9(4), 627-641.
Livdan, D., Sapriza, H., & Zhang, L. (2009). Financially constrained stock returns. The Journal of Finance, 64(4), 1827-1862.
Ljungqvist, A., & Wilhelm Jr, W.J. (2005). Does Prospect Theory Explain IPO Market Behavior. Journal of Finance, 60(4), 1759-1790.
Moradijoz, S. (2016). The Role of Adjustment Costs, Operating Leverage and Financial Leverage to Explain the Value Premium: Evidence from Tehran Stock Exchange. Master Thesis. Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Oad Rajput, S.K., Wongchoti, U., Chen, J., & Faff, R. (2019). Is Financial Flexibility a Priced Factor in the Stock Market? Financial Review, 54(2), 345-375.
Obreja, I. (2013). Book-to-market equity, financial leverage, and the cross-section of stock returns. The Review of Financial Studies, 26(5), 1146-1189.
Ozdagli, A. K. (2012). Financial leverage, corporate investment, and stock returns. The Review of Financial Studies, 25(4), 1033-1069.
Poulsen, M., Faff, R., & Gray, S. (2013). Financial Inflexibility and the Value Premium. International Review of Finance, 13 (3), 327-344.
Rezaei Dolat Abadi, H., Fathi, S., & Yousofan, N. (2018). Testing Agency Model in Capital Asset Pricing. Financial Research Journal, 19(4), 521-534. (in Persian)
Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-16.
Savolainen, M. (2016). Does operating leverage explain the gross profitability premium? Master's thesis, Aalto University, School of Business.
Stattman, D. (1980). Book values and stock returns. The Chicago MBA. A Journal of Selected Papers, Vol. 4, 25–45.
Whited, T. M., & Wu, G. (2006). Financial constraints risk. The Review of Financial Studies, 19(2), 531-559.
Zhang, L. (2005). The value premium. The Journal of Finance, 60(1), 67-103.