بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف معرفی چرخه عمر شرکت، به‌عنوان عامل جدید مؤثر بر بازده سهام و مقایسه عملکرد مدل‌های چندعاملی قیمت‌گذاری بسط‌یافته با چرخه عمر شرکت و عملکرد مدل‌های متداول چندعاملی قیمت‌گذاری در توضیح بازده سهام اجرا شده است.
روش: برای اندازه‌گیری چرخه عمر شرکت از روش الگوی جریان‌‎‎‎‎‎‎های نقدی دیکینسون استفاده شد. برای ساخت عامل چرخه عمر شرکت در هر ماه، از تفاوت بازدهی شرکت‌های در مرحله بلوغ و بازدهی شرکت‌هایی که در سایر مراحل چرخه عمر هستند، استفاده شد، سپس این عامل به مدل‌‎های متداول چندعاملی قیمت‌گذاری، یعنی مدل سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت، پنج عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی هو، زو و ژانگ اضافه شد. در ادامه، به‌کمک رویکرد رگرسیون‌های سری زمانی، عملکرد مدل‌های بسط‌یافته با چرخه عمر و مدل‌های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. برای این منظور، از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس تهران در فاصله 1383 تا 1397 و مجموعه متنوعی از دارایی‌های آزمون به‌صورت پرتفوی‌های مرتب‌شده بر اساس ویژگی‌های مختلف شرکت‌ها، استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که مدل‌‎های بسط‌یافته در قیاس با مدل‌های متداول، در توضیح تفاوت بازدهی سهام شرکت‌ها (دارایی‌های آزمون) عملکرد بهتری دارند و این تفاوت عملکرد از نظر قدرت توضیح‌دهندگی برای دارایی‌های آزمونی که با استفاده از چرخه عمر شرکت تشکیل شده، در مقایسه با دارایی‌های آزمونی که بدون استفاده از چرخه عمر شرکت شکل‎ گرفته‌اند، مشهودتر است.
نتیجه‌گیری: اضافه‌شدن عامل چرخه عمر شرکت، عملکرد مدل‌های متداول چندعاملی قیمت‌گذاری را در توضیح بازده سهام شرکت‌ها بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Multifactor Asset Pricing Models Using Firm's Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mirzaie 1
  • Abdullah Khani 2
  • Mahmoud Botshekan 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research is aimed at introducing firms' life cycles as a new and effective factor on stock return and comparing the performance of the new multifactor asset pricing models (augmented by firm's life cycle factor) with corresponding conventional multifactor asset pricing models in explaining stock returns.
Methods: To this end, Dickinson's cash flows pattern has been used to measure the firm's life cycle. A Firm's life cycle factors are constructed based on the difference in average returns of firms in maturity stage and firms in other firm's life cycle stages. Then, this factor waS combined with the conventional multi-factor pricing model, namely the Fama and French three-factor model, Carhart four-factor model, Fama and French five-factor model and Ho, Xue, and Zhang four-factor model. In the following, using time series regression approach, the performance of augmented multifactor asset pricing models and corresponding conventional ones are compared. For this purpose, the accounting and market data from companies listed in Tehran stock exchange and Iran Fara Bourse between the years 2004 and 2018 and the variety of test assets based on different firm's characteristics were used
Results: The results show that augmented multifactor pricing models have a better performance compared to corresponding multifactor pricing models in explaining stock returns and outperformance is more evident when test assets are formed using firm's life cycle compared to test assets formed without the firm's life cycle.
Conclusion: The addition of a firm's life cycle factor improves the performance of conventional multifactor pricing models in explaining stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multifactor asset pricing model
  • Firm's life cycle
  • Test assets
  • Cash flow patterns
بزرگ‌اصل، موسی؛ مسجد موسوی، میرسجاد (1395). تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تأکید بر فرضیه چرخه حیات زندگی شرکت. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 5(9)، 99-118.
بزرگ‌اصل، موسی؛ مسجد موسوی، میرسجاد (1397). مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر چرخه زندگی شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(3)، 321-342.
راعی، رضا؛ آسیما، مهدی (1396). مقایسه عملکرد مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19(4)، 505-520.
عرب‌‌‌زاده، میثم؛ فروغی، داریوش؛ امیری، هادی (1397). تببین ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از مدل قیمت‌گذاری چند عاملی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 2(9)، 903-923.
عیوضلو، رضا؛ قهرمانی، علی؛ عجم، علیرضا (1395). بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، 18(4)، 691- 714.
فلاح‌پور، سعید؛ محمدی، شاپور؛ صابونچی، محمد (1397). مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان از طریق مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد. تحقیقات مالی، 20(1)، 17-32.
کرمی، غلامرضا؛ آخوندی، امید (1395). چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها. مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 29-51.
 
References
Arabzadeh, M., Foroghi, D., Amiri, H. (2018). Explaining Accrual Anomaly Using Multi-factor Pricing Model in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(3), 305- 326. (in Persian)
Asness, C., Frazzini, A. (2013). The devil in HML’s details. Journal of Portfolio Management 39, 49–68.
Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61, 1645–1680.
Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J., Nikolaev, V. (2015). Deflating profitability. Journal of Financial Economics, 117(2), 225-248.
Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J., Nikolaev, V. (2016). Accruals, cash flow, and operating profitability in the cross section of stock returns. Journal of Financial Economics, 121(1), 28-45.
Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of financial economics, 9(1), 3-18.
Bozorg Asl, M., & Mosajed Mousavi, M. S. (2016). Fama and French Five-Factor Model with Emphasis on Firm’s Life Cycle Hypothesis. Journal of applied research in financial reporting, 5 (2), 93-118. (in Persian)
Bozorg Asl, M., & Mosajed Mousavi, M. S. (2019). Explanatory Power of Fama and French Three-Factor Model vs Capital Asset Pricing Model Focusing on Firms' Life Cycle. Journal of Empirical Research in Accounting, 8 (2), 321-344. (in Persian)
Bradshaw, M., Richardson, S., Sloan, R. (2006). The relation between corporate financing activities, analysts' forecasts and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42, 53-85.
Campbell, J.Y., Lo, A.W., Lo, A.Y., & Mackinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. (2nd ed Edition). Princetion university press, USA.
Carhart, M. M., (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52(1), 57-82.
Chincarini, L. B., Kim, D., & Moneta, F. (2016). The life cycle of beta. Working paper, University of San Francisco, Konkuk University and Queen's University.
Cooper, M. (1999). Filter rules based on price and volume in individual security overreaction. Review of Financial Studies, 12 (4), 901-935.
Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.
Doornik, J. (2009). An Object-Oriented Matrix Language Ox 6. London: Timberlake Consultants Press and Oxford: www.doornik.com.
Doornik, J., & Ooms, M. (2007). Introduction to Ox: An Object-Oriented Matrix Language. Timberlake Consultants Press.
Ecker, F., Francis, J., Kim, I., Olsson, P., & Schipper, K. (2006), A returns-based representation of earnings quality. The Accounting Review 81, 749–780.
Eyvazlu, R., Ghahramani, A., Ajam, A. (2016). Analyzing the Performance of Fama and French Five-factor Model Using GRS Test. Financial Research Journal, 18(4), 691-714. (in Persian)
Fallahpour, S., Mohammadi, Sh., Sabunchi, M. (2018). Analysis of Conditional Capital Asset Pricing Model with Time Variant Beta using Standard Capital Asset Pricing Model. Financial Research Journal, 20(1), 17-32. (in Persian)
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
Fama, E. F., & French, K. R. (2018). Choosing Factors. Journal of financial economics, 128(2), 234-253.
Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116, 1–22.
Gibbons, M., Ross, S. & Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57(5), 1121–1152.
Hamers, L., Renders, A., & Vorst, P. (2016). Firm life cycle and stock price crash risk. Working paper, Maastricht University.
Hasan, M. M., Hossain, M., Cheung, A., & Habib, A. (2015). Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capital. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 46-60.
Hasan, M.M., Habib, E. (2017). Firm life cycle and idiosyncratic volatility. International Review of Financial Analysis, 50(March), 164-175.
Hirshleifer, D., Hou, K., & Teoh, S. (2012). The accrual anomaly: Risk or mispricing? Management Science, 58(2), 320–335.
Hou, K., Mo, H., Xue, C., & Zhang, L. (2018). q5. Charles A. Dice Center Working Paper No. 2018-10; Fisher College of Business Working Paper No. 2018-03-010.
Hou, K., Xue, C., Zhang, L., (2015). Digesting anomalies: An investment approach. Review of Financial Studies, 28(3), 650–705.
Karami, Gh., & Akhondi, O. (2016). Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capital. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52), 37-60. (in Persian)
Konstantinidi, T. (2019). Firm Life Cycle, Expectation Errors and Future Stock Returns. Sir John Cass Business School, City University of London.
Lewellen, J. (2010). Accounting Anomalies and Fundamental Analysis: An Alternative View. Journal of Accounting and Economics, 50, 455–466.
Lewellen, J., & Nagel, S. (2010). The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies, Journal of Financial Economics, 82, 289–314.
Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economic Statistics, 47(1), 13-37
Livnat, J., & Zarowin, P. (1990). The incremental information content of cash-flow components. Journal of Accounting and Economics 13(1), 25-46.
Loughran, T., Ritter, J. (1995). The new issues puzzle. Journal of Finance, 50, 23-51.
Miller, E.M. (1977). Risk, uncertainty and divergence of opinion. Journal of Finance 32, 1151–1168.
Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34(4), 768-783.
Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 661-687.
Penman, S. H., & Zhu, J. (2018). A Fundamental Factor Model. Columbia Business School Research Paper No. 18-76. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3264802.
Raei, R., & Asima, M. (2018). A Comparison between the Performances of Standard Capital Asset Pricing Model and Capital Asset Pricing Model Based on Symmetric and Asymmetric Conditional Heteroscedasticity in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 19(4), 505 – 520. (in Persian)
Richardson, S., Tuna, İ., & Wysocki, P. (2010). Accounting Anomalies and Fundamental Analysis: A Review of Recent Research Advances. Journal of Accounting and Economics, 50, 410-454.
Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency, Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-17.
Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341–360.
Sharpe, W. E. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289–315.
Stambaugh, R. F., Yu, J., Yuan, Y., (2012). The short of it: Investor sentiment and anomalies. Journal of Financial Economics, 104 (2), 288-302.
Stattman, D. (1980). Book Values and Stock Returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, 4, 25-45.
Subrahmanyam, A. (2005). Distinguishing between rationales for short-horizon predictability of stock returns. Financial Review, 40 (1), 11-35.
Vorst, P., & Lombardi Yohn, T. (2018). Life Cycle Models and Forecasting Growth and Profitability. The Accounting Review, 93 (6), 357-381.
Wahal, S. (2018). The profitability and investment premium: Pre-1963 evidence. Journal of Financial Economics, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.09.007.
Wang, B. (2019). The cash conversion cycle spread. Journal of Financial Economics, 133(2), 472-497.