بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‎ریزی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: فرضیه بازار کارا، از نظریه‌های بنیادین در علوم مالی محسوب می‌شود. کارایی یا ناکارایی بازار در راستای هدف کسب سود برای سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی شکل ضعیف کارایی در بازارهای ارز و طلا در ایران طی دوره زمانی فروردین 1359 تا شهریور 1397 برای بازار ارز و فروردین‌ 1364 تا شهریور 1397 برای بازار طلا است.
روش: با توجه اینکه روش‌های خطی نمی‌توانند امکان وجود شکست ساختاری و رفتار غیرخطی در سری‌های زمانی مربوط به قیمت دارایی‌ها را مدل‌سازی کنند، در این مطالعه برای آزمون کارایی بازارهای ارز و طلا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف ـ سوئیچینگ استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد، بر اساس روش خطی، در هر دو بازار ارز و طلا کارایی وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف ـ سویچینگ، کارایی در هر دو بازار به‌صورت متغیر در زمان برقرار است. به بیان بهتر، در هر دو بازار، در برخی دوره‌ها کارایی ضعیف است و در برخی دوره‌ها ضعیف نیست. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد دلیل ناکارایی موجود در بازارهای مورد بررسی در برخی از دوره‌ها، دخالت دولت در بازار بوده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، آزمون‌های ریشه واحد خطی که تاکنون از آنها برای بررسی کارایی ضعیف در بازارهای دارایی استفاده می‌شد، برای بررسی دقیق این فرضیه توان کافی ندارد. دلیل آن نیز این است که سری‌های قیمتی در بازارهای دارایی، به‌صورت ذاتی رفتاری غیرخطی دارند، بنابراین، مدل‌سازی این متغیرها با روش‌های خطی به نتیجه‌گیری اشتباه منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Time Varying Efficiency in Financial Markets of Iran: Case Study of Foreign Exchange and Gold Markets

نویسندگان [English]

  • Siavash Mohammadpoor 1
  • Ali Rezazadeh 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Economics, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective: The Efficient Market Hypothesis is one of the cornerstones of modern financial economics. It’s also an important topic for investors in terms of making extra profit. In this way, the main objective of this study is to test the weak form of market efficiency in Iran foreign exchange and gold markets using monthly data during 1980M04-2018M09 and 1985M04-2018M09 respectively for foreign exchange market and gold market.
Methods: Due to inability of linear models in capturing structural breaks and nonlinearities in financial time series, in this paper, for testing the efficiency in foreign exchange and gold markets the Markov Switching Unit Root method has been used.
Results: The result of the linear unit root test show that both the foreign exchange and gold markets are efficient; But the results of the Markov Switching unit root test is slightly different and show that market efficiency has a time varying nature. Results also show that the main source of market inefficiency is the government’s interference in the market.
Conclusion: Results of this research show that the linear unit root tests which have been used so far in literature for testing the weak form of efficiency in asset markets suffer from the lack of power for testing EMH. The reason is straightforward, since most financial time series are nonlinear in nature, therefore modelling such time series with linear methods inevitably will result in biased results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset markets
  • Market efficiency
  • MS unit root test
راسخی، سعید؛ شهرازی، مهدی (1391). آزمون فرضیه کارایی بازار ارز: مطالعه موردی ایران. دوفصلنامه پژوهش‌‎های اقتصاد پولی، مالی، 19(4)، 123- 143.
رضازاده، علی؛ محمدپور، سیاوش؛ فتاحی، فهیمه (1397). کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف ـ سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(2)، 55-80.
سلامی، امیر. بهداد (1380). بررسی کارایی بازار ارز ایران 1378-1370 (آزمون شکل ضعیف). پژوهشنامه اقتصادی، 1(3)، 103- 116.
عبده تبریزی، حسین؛ و جوهری، هادی (1375). بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 3(2)، 47-61.
فدایی‌‎نژاد، محمد اسماعیل؛ صالح‌‎آبادی، علی؛ اسدی، غلامحسین؛ وزیری، محمد تقی؛ طاعتی کاشانی، حسن (1397). کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پرنوسان و کم‌‎نوسان. فصلنامه دانش سرمایه‌‎گذاری، 27، 339- 361.
قالیباف اصل، حسن؛ ناطقی، محبوبه (1387). بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار). تحقیقات مالی، 9(1)، 47-66.
کیمیاگری، علی محمد؛ زارعی، حمید؛ افتخارزاده مراغی، مسعود (1395). بررسی کارایی بازارهای طلای ایران با کمک تکنیک‎های اقتصادسنجی. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 23 اردیبهشت 1395، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
کیمیاگری، علی ‌محمد؛ و تیژری، مهتاب (1387). ارائه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام. تحقیقات مالی، 9(1)، 67-88.
میروکیلی، نجمه‌السادات (1389). بررسی کارایی ضعیف بازار ارز ایران پس از یکسان‌‎سازی نرخ ارز. پایان‎نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی رجاء، قزوین، ایران.
نمازی، محمد؛ شوشتریان، زکیه (1374). بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران. تحقیقات مالی، 2(7)، 82-104.
ولیزاده، محمد (1395). بررسی کارایی در حال تحول بازارهای نقدی و آتی سکه طلا با استفاده از رویکرد آزمون غلطان. پایان‎نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی رجاء، قزوین، ایران.
 
References
Abdeh Tabrizi, H., & Johari, H. (1996). The Investigation of the Efficiency of Stock Price Index of TSE. Financial Research Journal, 3(2), 47-61. (in Persian)
Adelegan, O. J. (2003). Capital Market Efficiency and Effects of Dividend Announcement on Share Prices in Nigeria. African Development Review, 15(2), 218-236.
Andika, P.A., Hanny, L., Fitri, S.S. (2016). Are the Asian-5 foreign exchange markets efficient? evidence from Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, and Philippines: Post-global economic crisis 2008. Indonesian Capital Market Review, 8(2), 83-93.
Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182.
Baillie, R.T., Bollerslev, T. (1989). Common stochastic trends in a system of exchange rates. Journal of Finance, 44(1), 167–81.
Ball, C.A., Torous, W.N., Tschoegl, A.E. (1985). An empirical of the EOE gold options market. Journal of Banking and Finance, 9, 101-113.
Barnhart, S.W., McNown, R., Wallace, M. (1999). Non-informative tests of the unbiased forward exchange rate. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(2), 265–91.
Basu, S., Clouse, M.L. (1993). A comparative analysis of gold market efficiency using derivative market information. Resources Policy, 19(3), 217-224.
Becker, C., Sinclair, M. (2004). Profitability of Reserve Bank Foreign Exchange Operations: Twenty Years after the Float. Discussion Paper 2004-06, International Department Reserve Bank of Australia Research.
Beckers, S. (1984). On the efficiency of the gold options market. Journal of Banking and Finance, 8, 459-470.
Bleaney, M. (1998). Market efficiency and apparent unit roots: An application to exchange rates. Economic Record, 74(225), 139–144.
Booth, G.G., Kaen, F. (1979). Gold and silver spot prices and market informational efficiency. Financial Review, 14(1), 21-26.
Boothe, P., Longworth, D. (1986). Foreign exchange market efficiency tests: Implications of recent empirical findings. Journal of International Money and Finance, 5(2), 135–50.
Çiçek, M. (2014). A cointegration test for Turkish foreign exchange market efficiency. Asian Economic and Financial Review, 4 (4), 451-471.
Cornell, W., Dietrich, J. (1978). The efficiency of the market of foreign exchange under floating exchange rates. Review of Economics and Statistics, 60(1), 111–120.
Danthine, J. P. (1977). Martingale, market efficiency and commodity prices. European Economic Review, 10(1), 1-17.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American statistical association74(366a), 427-431.
Dubey, P., Geanakoplos, J., Shubik, M. (2003). Is Gold an efficient store of value? Economic Theory, 21(4), 767-82.
Edwards, S. (1983). Floating exchange rates, expectations and new information. Journal of Monetary Economics, 11(3), 321–36.
Fadaeinejad, M. E., Salehabadi, A., Asadi, Gh., Vaziri, M. T., & Kashani, H. T. (2018). Efficient Market in Gold Future Market in High and Low Volatility. Investment Knowledge, 27, 339-361. (in Persian)
Fama, E. (1970). Efficient capital market: A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25, 383-417.
Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets II. Journal of Finance, 46(5), 1575-1617.
Firoj, M., Khanom, S. (2018). Efficient market hypothesis: Foreign exchange market of Bangladesh. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(6), 99-103.
Frankel, J.A. (1980). Tests of rational expectations in the forward exchange market. Southern Economic Journal, 46(4), 1083–1101.
Frenkel, J. (1976). A monetary approach to the exchange rate: Doctrinal aspects and empirical evidence. Scandinavian Journal of Economics, 78(2), 200-224.
Ghalibaf Asl, H., & Nateghi, M. (2008). The Value Relevance of Dividends, Book Value and Earnings in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 9(1), 47-66.
(in Persian)
Gupta, N., Singla, R. (2018). Weak form efficiency of gold prices in the Indian market. International Journal of Engineering Technology Science and Research, 5(3), 396-401.
Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: a Markov‐switching unit root test. Journal of Applied Econometrics14(2), 143-154.
Ho, Y.K. (1985). A test of the incrementally efficient market hypothesis for the London gold market. Economics Letters, 19(1), 67-70.
Ibrahim, J., Ghani, H.A., Salleh, S.I.M. (2011). Weak form of foreign exchange market in the Organisation for Economic Cooperation and Development Countries: Unit root test. International Journal of Business and Management, 6(6), 55-65.
Jones, S. L., & Netter, J. M. (2008). Efficient capital markets. The Concise Encyclopedia of Economic, 15.
Kaltenbrunner, A., Nissanke, M. (2009). The Case for an Intermediate Exchange Rate Regime with Endogenizing market Structures and Capital Mobility. Working Papers UNU-WIDER Research Paper, World Institute for Development Economic Research.
Kimyagari, A. M., & Tizhari, M. (2008). A Model for Testing and Improving Stock Market Efficiency. Financial Research Journal, 9(1), 67-88. (in Persian)
Kimyagari, A. M., Zarei, H., & Eftekharzadeh M. M. (2016). The Investigation of Efficiency in Gold Market Using Econometric Methods. 4th National Conference on Management, Economics and Accounting, Industrial Management Institute, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (in Persian)
Kisto, M., Ummersingh, S. (2014). Efficiency of the foreign exchange market in Mauritius. Research Journal of Science and IT Management, 4, 47-53.
Ko, K. S., & Lee, S. B. (1991). A comparative analysis of the daily behavior of stock returns: Japan, the US and the Asian NICs. Journal of Business Finance & Accounting, 18(2), 219-234.
Lajaunie, J.P., McManis, B.L., Naka, A. (1996). Further evidence on foreign exchange market efficiency: An application of cointegration tests. Financial Review, 31(3), 553–64.
Levich, R.M. (1978). Tests of forecasting models of market efficiency in the international money market. in J.A. Frankel and H.G Johnson (eds), The Economics of Exchange Rates. Reading, Mass: Addison-Wesley, 128–58.
Malkiel, B. G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 59-82.
Mani, G. S., Vuyyuri, S. (2003). Gold pricing in India: An econometric analysis. Journal of Economic Research, 16(1), 29-44.
Matebejana, G., Motlaleng, G., Juana, J. (2017). Foreign exchange market efficiency in Botswana. Review of Economic and Business Studies, 10(1), 103-125.
Milionis, A. E. (2007). Efficient capital market: A statistical definition and comments. Statistics and Probability Letters, 77, 607-613.
Mirvakili, N. (2010). Investigation of the Weak form of Efficiency in Iran Exchange Market after Exchange Rate Unification. M.A Thesis, Raja University, Qazvin, Iran. (in Persian)
Mohamed, M. S., Banu, M. A. S. (2015). Study on weak-form efficiency of foreign exchange markets of developing economics: Some India evidence. International Journal of Management, 6(1), 331-342.
Namazi. M., & Shooshtarian. Z. (1995). The Investigation of the Efficiency of Iran's Stock Exchange. Financial Research Journal, 7(2), 82-104. (in Persian)
Narayan, P. K., Narayan, S., Mishra, S. (2013). Has the structural break slowed down growth rates of stock markets? Economic Modelling, 30, 595-601.
Narayan, P. K., Narayan, S., Zheng, X. (2010). Gold and oil futures markets: Are markets efficient. Applied Energy, 87, 3299-3303.
Noman, A. M., Ahmed, M. U. (2008). Efficiency of the foreign exchange markets in South Asian Countries. AIUB Bus Econ Working Paper Series, No 2008-18. Available in:  http://orp.aiub.edu/abewps-2008.
Norrbin, S., Reffertt, K. (1996). Exogeneity and forward rate unbiasedness. Journal of International Money and Finance, 15(2), 267–74.
Ntim, C. G., English, J., Nwachukwu, J., Wang, Y. (2015). On the efficiency of the global gold markets. International Review of Financial Analysis, 41, 218-236.
Pierdzioch, C., Risse, M., Rohloff, S. (2014). On the efficiency of the gold market: Results of a real-time forecasting approach. International Review of Financial Analysis, 32, 95-108.
Pilbeam, K. (1992). International Finance. The Macmillan Ltd., London.
Qi, D., Wu, W., Zhang, H. (2000). Shareholding Structure and Corporate Performance of Partially Privatized Firms: Evidence from Listed Chinese Companies. Pacific-Basin Finance Journal, 8, 587-610.
Rezazadeh, A., Mohammadpoor, S., & Fattahi, F. (2018). The Validity of Purchasing Power Parity Theory in Iran: Evidence from Markov- Switching Unit Root Test. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 5(2), 55-80. (in Persian)
Roll, R. (1972). Interest rates on monetary assets and commodity price index changes. Journal of Finance, 27(2), 251-277.
Rsekhi, S., Shahrazi, M. (2012). An examination of foreign exchange market efficiency hypothesis: A case study for Iran. Financial Monetary Economics, 19(4), 123-143.
(in Persian)
Saed, R., & Mahdi, S. (2012). An Examination of Foreign Exchange Market Efficiency Hypothesis: A Case Study of Iran. Financial Monetary Economics, 19(4), 123-143.
(in Persian)
Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika71(3), 599-607.
Salami, A. B. (2001). Investigating the Efficiency of Exchange Market 1991-1999 (Testing the Weak Form). Journal of Economic Research, 1(3), 103-116. (in Persian)
Sanchez-Fung, J.R. (1999). Efficiency of the black-market foreign exchange rates and PPP: The case of the Dominican Republic. Applied Economics Letters, 6(3), 173–76.
Serbinenko, A., & Rachev, S.T. (2009). Intraday spot foreign exchange market: Analysis of efficiency, liquidity and volatility. Journal of Investment Management and Financial Innovations, 4, 35-45.
Shafiee, S., & Topal, E. (2010). An overview of global gold market and gold price forecasting. Resources Policy, 35, 178-189.
Shen, X., & Holmes, M. J. (2014). Do Asia-Pacific stock prices follow a random walk? A regime-switching perspective. Applied Economics Letters, 21(3), 189-195.
Skjeltorp, J. (2000). Scaling in the Norwegian stock market. Physica A, 283(3/4), 486-528.
Solt, M.E., & Swanson, P.J. (1981). On the efficiency of the markets for gold and silver. Journal of Business, 54(3), 453-478.
Speight, A., McMillan, D.G. (2001). Cointegration and predictability in pre-reform east European black-market exchange rates. Applied Economics Letters, 8(12), 775–59.
Tan, P. P., Galagedera, D. U., & Maharaj, E. A. (2012). A wavelet based investigation of long memory in stock returns. Physica A, 391, 2330-2341.
Taylor, M.P. (1988). A dynamic model of forward foreign exchange risk with estimates for three major exchange rates. The Manchester School of Economics and Social Studies, 56(1), 55–68.
Tschoegl, A.E. (1978). Weak-form efficiency in the gold market. Working Paper (WP1013-78), Massachusetts: MIT Library.
Tschoegl, A.E. (1980). Efficiency in the gold market – a note. Journal of Banking and Finance, 4, 371-379.
Valizadeh, M. (2016). Investigating of time-varying efficiency in spot and future gold markets using of rolling tests. M. A. Dissertation, Raja University, Qazvin, Iran. (in Persian)
Wickremasinghe, G. B. (2008). Predictability of exchange rates in SriLanka: A test of the efficient market hypothesis. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 3, 43-60.
Zivot, E. (2000). Cointegration and forward and spot exchange rate regressions. Journal of International Money and Finance, 19(6), 785-812.