محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و عدم تقارن‌های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس‌انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می‌شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می‌تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت‌ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس‌های فزاینده‌ای است که در بازارهای مالی روی می‌دهد و به افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد منجر می‌شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی است.
روش: در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده‌های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز، شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه، تأثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف ـ سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک‌ها و بروز بحران‌های مالی در اقتصاد شناخته شده است.
یافته‌ها: نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد، اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به‌ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال‌های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال‌های رونق و استرس مالی مثبت بوده، به‌گونه‌ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت یکی از دلایل بروز استرس‌های مالی و به‌تبع آن بحران‌های مالی، بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of the Financial Stress Index and its Impact Analysis on Iran's Economic Growth; Application of the Markov-Switching Autoregressive Model

نویسندگان [English]

  • Maryam Heidarian 1
  • Ali Falahati 2
  • Mohammad Sharif Karimi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 , Associate Prof., Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Social Sciences Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: Financial markets, by reducing transaction costs and information asymmetries in the economy, will increase returns, capital accumulation and economic growth. Although the growth of financial markets has a decisive role in economic growth, it should be noted that the emergence of a crisis in financial markets can, in turn, lead to an economic decline and, in some circumstances, lead to a recession. One of the warning signs of financial crisis is an increase in stress that is taking place in financial markets, and leading to increased uncertainty and instability in the economy. Therefore, the main objective of this research is to calculate the financial stress index in Iran's financial markets and then determine its effects on economic growth.
Methods: In this study, firstly, using seasonal data of various financial markets including the banking sector, stock market and foreign exchange market, a composite indicator of financial stress for the Iranian economy during the period 1991- 2017 using the Principal Component Analysis (PCA) and then the effects of this index on economic growth have been evaluated using Markov switching Autoregressive method. Financial stress is recognized as an intermediary channel between shocks and the emergence of financial crises in the economy.
Results: The results of the model’s estimation show that Iran's economy has suffered negative financial stress over the course of 13 years, which has led to a decrease in the instability of economic growth and has had a positive financial stress during 9 years, which has led to an increase in economic growth in the country. Of course, the sustainability of years of recession and negative financial stress have been more positive than the years of financial flourishing and financial stress, so that the overall effect of financial stress on economic growth was negative and significant.
Conclusion: It can be said that one of the reasons for financial stresses and consequently financial crises is the market’s orientation in the financial structure of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial markets
  • Financial stress
  • economic growth
  • Markov Switching Autoregressive
آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی، غلامرضا (1397). بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی‌شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری. تحقیقات مالی، 20(4)، 467- 488.
اصغرپور، حسین؛ بهبودی، داوود؛ قزوینیان، محمدحسن (1388). شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1346-1384). نامه مفید، 15(72)، 161- 185.
جهانگیری، خلیل؛ حسینی ابراهیم‌آباد، سیدعلی (1396). بررسی آثار سیاست پولی، نرخ ارز و طلا بر بازار سهام در ایران با استفاده از مدل MS-VAR-EGARCH. تحقیقات مالی، 19(3)، 389- 414.
درگاهی، حسن؛ نیک‌جو، فائزه (1391). ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی. مجله تحقیقات اقتصادی، 47(4)، 19-40.
رحیمی باغی، علی؛ عرب‎صالحی نصرآبادی، مهدی؛ واعظ برزانی، محمد (1398). ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر. تحقیقات مالی، 21(1)، 121-142.
کردلویی، حمیدرضا؛ آسیایی طاهری، فاطمه (1395). تعیین شاخص استرس مالی در بازارهای بانکداری، ارز و بیمه. فصل‌نامه مدیریت کسب‌وکار، 8 (30)، 1-18.
محمدی اقدم، سعید؛ قوام، محمدحسین؛ فلاح شمس، میرفیض (1396). سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی. تحقیقات مالی، 19(3)، 475-504.
معطوفی، علیرضا (1397). تبیین مشخصه‌های استرس مالی در بازار سرمایه ایران، فصل‌نامه دانش سرمایه‌گذاری، 7(26)، 237-258.
نادری، مرتضی (1382). توسعه مالی، بحران‌های مالی و رشد اقتصادی. فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 15، 37-62.
نادعلی، محمد (1392). محاسبه شاخص تنش در بازار پول اقتصاد ایران. فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(66)، 115-142.
 
References
 
Asgharpur, H., Behboodi, D., & Qazvinian, M. H. (2009). Structural Failure, Power Consumption and Economic Growth in Iran (1346-1384), Useful Letter, 15 (72), 185-161. (in Persian)
Ashtab, A., Haghighat, H., and Kordestani, Gh. (2018). Investigating the Relationship of Predicted Financial Crisis and Earnings Management Approaches Using Structural Equations. Financial Research, 20 (4), 487-468. (in Persian)
Borio, C., Lowe, P. (2002). Asset prices, financial and monetary stability: Exploring the nexus. BIS Working Paper No. 114.
Cardarelli, R., Elekdag, S., Lall, S. (2009). Financial stress, downturns, and recoveries. IMF Working Paper 09/100, International Monetary Fund, Washington.
Carlson, M. A., King, T.B., & Lewis, K.F. (2008). Distress in the Financial Sector and Economic Activity, Federal Reserve Board. FEDS Working Paper No. 2008-43.
Cevik, E., Dibooglu, S., Kenc, T. (2016). Financial stress and economic activity in some emerging Asian economies. Research in International Business and Finance, 36, 127–139.
Cevik, E., Dibooglu, S., Kutan, A. (2013). Measuring financial stress in transition economies. Journal of Financial Stability 9, 597–611.
Chen, B. & Woo, Y. P. (2010). Measuring Economic Integration in the Asia-Pacific Region: A Principal Components Approach. Asian Economic Papers, 9(4), 121–143.
Darghahi, H., & Nickjoo, F. (2012). Making the Financial Stress Index for Iran's Economy and Investigating its Effects on Economic Growth, Journal of Economic Research, 47 (4), 19-40. (in Persian)
European Central Bank (2009). Financial Stability Review. http://www.ecb.europa.eu.
Hakkio, C. S., & Keeton, W. R. (2009). Financial stress: what is it, how can it be measured, and why does it matter? Economic Review, 94(2), 5-50.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Non-stationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hanschel, E., & Monnin, P. (2005). Measuring and forecasting stress in the banking sector: Evidence from Switzerland. BIS Working Paper Νο 22.
Hubrich, K., & Tetlow, R.J. (2014). Financial Stress and Economic Dynamics the Transmission of Crises. European Central Bank, Working Paper Series No 1728.
Illing, M., & Liu, Y. (2003). An Index of Financial Stress for Canada. Bank of Canada,
Illing, M., & Liu, Y. (2006). Measuring financial stress in a developed country: an application to Canada. Journal of Financial Stability, 2, 243–265.
Jahangiri, K., and Hosseini Ebrahim, S.A., (2017). The effects of monetary policy, exchange rate and gold on the stock market in Iran using MS-VAR-EGARCH model. Financial Research, 19 (3), 389- 414. (in Persian)
Krolzig, H. M. (1997). Econometric Modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox. MSVAR Package, 1-26.
Kurdloli, H. R., Asiaie Taheri, F. (2016), Determining the Stress Index in Banking, Currency and Insurance Markets, Business Management Quarterly, 8 (30), 18-1. (in Persian)
Louzis, D., Vouldis, A. (2012). A methodology for constructing a financial systemic stress index: an application to Greece. Economic Modelling, 29, 1228–1241.
Matoufi, A. (2018). Explaining Financial Stress Characteristics in Iranian Capital Market, Investment Investment Quarterly, 7 (26), 237-258. (in Persian)
Mishkin, F. S. (1991). Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective. in R.G. Hubbard, ed., Financial Markets and Financial Crises. Chicago: University of Chicago Press.
Mohammadi Ghaddam, S., Ghavam, M.H., & Fallah Shams, M. (2017). Systematic Risk Assessment of Currency Shocks in Financial Markets. Financial Research, 19 (3), 475-504. (in Persian)
Monin, P. (2017). The OFR Financial Stress Index. OFR 17-04. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3062143 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3062143.
Nadali, M. (2013). Calculating the Stress Index in the Money Market of Iranian Economy. Quarterly Journal of Economic Research, 21 (66), 142-115. (in Persian)
Naderi, M. (2003). Financial Development, Financial Crisis and Economic Growth, Iranian Journal of Economic Research Quarterly, 15, 62-37. (in Persian)
Oet, M.V., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D., & Ong, S.J. (2011). The Financial Stress Index: Identification of Systemic Risk Conditions. Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper No.11-30.
Rahimi Baghi, A., Arab Salehi Nasrabadi, M., and Vaez Barzani, M., (2018). Systematic Risk Assessment in the Financial System of the Country Using Granger Causality Network Method. Financial Research, 21 (1), 121-142. (in Persian)
Semmler, W. & Chen, P. (2014). Financial stress, regime switching and macro dynamics: Theory and empirics for the US, the EU and non-EU countries. Economics: The Open-Access. Open-Assessment E-Journal, 8 (2014-20), 1–42.
Van Roye, B. (2011). Financial Stress and Economic Activity in Germany and the Euro Area. Kiel Working Papers 1743, Kiel Institute for the World Economy (IfW).
Vdovychenko, A. & Galyna, O. (2014). Financial stress index: estimation and application in empirical researches in Ukraine, MPRA Paper 69337, University Library of Munich, Germany. Working Paper 2003-14.
Zeti, A. A. (2014). Managing Financial Crisis in an Interconnected World: Anticipating the Mega  Tidal  Waves.  [Electronic  resource]  /  Basel,29  June  2014. –Available  at: https://www.bis.org/events/agm2014/sp140629.pdf
Zivot, E. & Andrews, D.W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.