بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت با تأکید بر نقش بازدهی سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت مالی، پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیر بازار سرمایه بر ویژگی‌های مدیریت (کوته‌بینی مدیریت، خوش‌بینی مدیریت، محافظه‌کاری مدیریت، دقت پیش‌بینی مدیریت، ساختار مدیریت و توانایی مدیریت) با تأکید بر نقش بازدهی سهام (بازده غیرعادی و بازده خاص سهام) بوده است.
روش: به‌منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: تأثیر کوته‌بینی و خوش‌بینی مدیریت بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام به‌ترتیب، منفی و معنادار و مثبت و بی‌معنا بود. با افزایش محافظه‌کاری، به‌ترتیب شاهد افزایش و کاهش معنادار بازده غیرعادی و خاص سهام بودیم. دقت پیش‌بینی ­مدیریت نیز بر بازدهی سهام تأثیر مثبت­ و معناداری داشت و تأثیر توانایی مدیریت بر بازده ­غیرعادی، مثبت و بی‌معنا و بر بازده خاص مثبت و معنادار بود. علاوه‌بر این، استقلال هیئت مدیره بر بازده غیرعادی و بازده خاص سهام، تأثیر مثبت و معناداری داشت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده غیرعادی تأثیری مثبت اما بی‌معنا و بر بازده خاص تأثیری منفی و بی‌معنا داشت. تأثیر متغیر ثبات مدیریت نیز بر بازده غیرعادی، منفی و بی‌معنا و بر بازده خاص سهام، مثبت و بی‌معنا بود.
نتیجه‌گیری: با افزایش کوته‌بینی و خوش‌بینی مدیریت، به‌ترتیب شاهد کاهش و افزایش بازده غیرعادی و خاص سهام بودیم و با اعمال محافظه‌کاری بالاتر مدیران، بازده غیرعادی بیشتر و بازده خاص کمتر شد. علاوه‌بر این با افزایش توانایی مدیران و دقت بیشتر در پیش‌بینی سود، بر میزان بازدهی شرکت‌های در دست بررسی افزوده شد. استقلال اعضای هیئت مدیره نیز به افزایش معنادار بازدهی سهام انجامید، در حالی که تنوع جنسیتی هیئت مدیره به‌‎ترتیب با افزایش و کاهش بی‌معنای بازده غیرعادی و خاص سهام همراه بود. ثبات مدیریت نیز باعث شد، بازده غیرعادی کاهش و بازده خاص سهام افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Capital Markets on Management Characteristics; with an Emphasis on Role of Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Delshad 1
  • Reza Tehrani 2
  • Sayed Mojtaba Mirlohi 3
1 PhD., Department of Financial Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
2 Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Financial Management, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main goal of this research is investigating the effect of capital markets on management characteristics (management myopia, management Optimism, managementconservatism, Management Forecast Accuracy, managementstructure and management ability) with an emphasis on the role of stock returns (abnormal stock returns and specific stock returns).
Methods: For this purpose, the data of 165 firms listed in the Tehran Stock Exchange, between 2007 to 2017 were extracted; the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model.
Results: Findings of the research indicate that managerial myopia characteristic have a negative and significant effect on abnormal and specific returns and management Optimismhave positive but insignificant on abnormal and specific returns.By increasing the managementconservatism on the level of stock abnormal return companies has been significantly increased and the level of stock specific return has been significantly reduced. Management forecast accuracy Characteristic will also have a positive and significant effect on abnormal and specific returns. Furthermore, the independence of the board has a Positiveand significant effect on abnormal and specific returns and the gender diversityof board have positive but insignificant on abnormal return & negative and insignificant on specific returns. The variable of management stability also show that a negative and insignificant impact on abnormal return & a positive and insignificant effect on specific returns. Finally, the management ability Characteristic will have a positive but insignificant on abnormal returns & positive and significant effect on specific returns.
Conclusion: Based on the results obtained; an increase in management myopia leads to a decrease in the abnormal returns and specific returns of the listed companies. An increase in management optimism results in an increase in abnormal stock returns and specific stock returns, although this result is not statistically significant. Also, as the conservatism of managers earned increases the abnormal stock returns and lower specific stock returns also increases. In addition, abnormal returns and specific stock returns with increased Management Forecast Accuracy have increased and companies with higher Forecast Accuracy have earned higher returns.Other findings show that the independence of the board members has led to a significant increase in unusual returns and specific stock returns, while the board's gender diversity respectively with an increase and decrease in the meaning of u abnormal returns and specific stock returns has been accompanied.Management stability has led to lower abnormal stock returns and increased specific stock returns. Moreover by increasing the ability of managers, the abnormal returns and specific returns of the listed companies have been added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management characteristics
  • Abnormal stock returns
  • Specific stock returns
  • Behavioral finance
  • Bias
دلشاد، افسانه؛ صادقی شریف، سیدجلال (۱۳۹۷). بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎‌بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران. تحقیقات مالی، ۲۰(۱)، ۹۱- ۱۰۶.
رامشه، منیژه؛ ملانظری، مهناز (۱۳۹۳). بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری، ۵(۱۶)، 55- 79.
راعی، رضا؛ تلنگی، احمد (۱۳۸۳). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. انتشارات سمت.
روحی ملکی، سحر؛ پاک مرام، عسگر (۱۳۹۶). رابطه محافظه‌کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش‌شرکت‌ها. پژوهش حسابداری، ۷(۴)، ۹۹-۱۲۶.‎
سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (۱۳۹۵). تأثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ۸(۲۹)، 39- 58.
سلمانپور ممقانی، لیدا؛ شهام، گلسا؛ درگاهی، حسین (۱۳۹۴). بررسی سازگاری ویژگی‌های شخصیتی مدیران ارشد با شغل مدیریت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، ۹(۱)، 81- ۹۶.
فدایی‌نژاد، محمداسماعیل؛ دلشاد، افسانه (۱۳۹۷). بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، ۸(۲۱)، 51- 69.
طاهری عابد، رضا؛ علی نژاد ساروکلائی، مهدی؛ فغانی ماکرانی، خسرو (1397). توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی، 5(2)، 85- 110.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی (۱۳۸۸). استانداردهایحسابرسی (چاپ دهم). تهران: انتشارات سازمان حسابرس.
 
References
Adams, R., Gray, S. & Nowland, J. (2010). Is there a business case for female directors? Evidence from the market reaction to all new director appointments. working paper, City University of Hong Kong.
Adeabah, D., Dako, A.G. & Andoh, C.H. (2018) .Board gender diversity, corporate governance and bank efficiency in Ghana: a two stage data envelope analysis (DEA) approach. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 5(3), 1472-0701.
Affes, H., & Sardouk, H. (2016). Accounting conservatism and corporate performance: The moderating effect of the board of directors. Journal of Business and Financial Affairs, 5(2), 1-8.
Alvarado, N., & Bravo, F. (2017). The effect of independent directors’ characteristics on firm performance: Tenure and multiple directorships. Research in International Business and Finance, 41, 590-599.
Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18 (1), 47-82.
Assenga, MP., Aly, D. & Hussainey, K.H. (2018). the impact of board characteristics on the financial performance of Tanzanian firms, Journal of Business in Society, 18(6),1089-1106.
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 3-37.
Bernile, G., Bhagwat, V. & Yonker, Y. (2018). Board diversity, firm risk, and corporate policies. Journal of Financial Economics, 127(3), 588–612.
Chang, X. S., Hilary, G., Kang, J. K., & Zhang, W. (2015). Innovation, managerial myopia, and financial reporting, INSEAD Working Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=2189938.
Chen, G., Crossland, C., & Luo, S. (2015). Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback, Strategic Management Journal, 36(10), 1513-1535.
Chouaibi, J., & Chiekh, S. (2017). Effects of the specific characteristics of the CEO on accounting conservatism: a study in the US context, International Journal of Auditing Technology, 3(4), 297-317.
Chronopoulos, P. I., & Siougle, G. (2017). Managerial Ability and Forecast Accuracy. Journal of Modern Accounting and Auditing, 13(12): 508-520.
Committee for Auditing Standards. (2010). Audit Standards, Publication of the Audit Organization, Tenth edition, Tehran. (in Persian)
Delshad, A. & Sadeqi Sharif, S.J. (2018). Investigating the Reaction of Capital Market on Managerial Myopia in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(2), 91-106. (in Persian)
Demerjian, P., Lev, B., & MacVay, S. (2012). quantifying managerial ability: A new measure and validity test, Management Science, 58(7), 1229-1248.
Demerjian, P., Western, M., & McVay, S. (2017). How does intentional earnings smoothing vary with managerial ability? Journal of Accounting, Auditing & Finance, Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2426313.
Fadaei Nejad, M & Delshad, A. (2018). Investigate the effect of managerial myopia on future stock returns in companies listed on Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 8(20):51-69. (in Persian)
Feng, M., Li, C., & McVay, S. (2009). Internal control and management guidance. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 190-209.
Huang, X., & Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings Management. Advances in Accounting, 39, 91-104.
Kang, J., Kang, J. K., Kang, M., & Kim, J. (2018). Investment and Firm Value under High Economic Uncertainty: The Beneficial Effect of Overconfident CEOs. Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=3140209 .
Kim, J.B., Luo, L. & Xei, H. (2016). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk. Available in: www.ssrn.com.
Lee, S., Matsunaga, S. R., & Park, C. W. (2012). Management forecast accuracy and CEO turnover, The Accounting Review, 87(6), 2095-2122.
Li, X., & Shi, W. (2017). Analyst Characteristics and Earnings Forecast Errors. MSc in Finance Project-Simon Fraser University. Available at: http://summit.sfu.ca/item/17833.
Limbach, P., Schmid, M. & Scholz, M. (2017). CEO Firm Match Quality, Entrenchment, and the Relation between CEO Tenure and Firm Value. Finance Meeting Eurofidai. Available at: SSRN:https://ssrn. com/abstract=2626340.
Liu, Y., Miletkov, M. K., Wei, Z., & Yang, T. (2015). Board independence and firm performance in China. Journal of Corporate Finance, 30, 223-244.
Matos, A. (2018). The role of CEO’s overconfidence and gender diversity in top management teams in firm performance. (Doctoral dissertation).
Nguyen, P., Rahman, N., Tong, A & Zhao, R. (2016). Board size and firm value: evidence from Australia. Journal of Management & Governance, 20(4), 851-873.
Park, S. Y., & Jung, H. (2017). The Effect of Managerial Ability on Future Stock Price Crash Risk: Evidence from Korea. Sustainability, 9(12), 1-17.
Pearce, J.A & Patel, P.C. (2018). Board of director efficacy and firm performance. Variability Long Range Planning, 51(6), 911-926.
Raei, R., & Talangi, A. (2008). Advanced investment management. Samt public Tehran, Iran, (in Persian)
Ramsheh, M & mollanazari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism, Accounting Knowledge, 5(16), 55-79. (in Persian)
Ronan, R., & Yawson, A. (2012). Internal restructuring and firm survival. International Review of Finance, 12(4), 435-467.
Ruhimaleki, S. & Pakmaram, A. (2017). Pakmaram, the Relationship of Accounting Conservatism with Market Responses and Firms Value. Accounting Research, 7(4), 99-126. (in Persian)
Saeed, A., & Sameer, M. (2017). Impact of board gender diversity on dividend payments: Evidence from some emerging economies. International Business Review, 26(6), 1100-1113.
Salmanpour Mamaghani, L., Shaham, G., Dargahi, H. (2015). Job Personality Compatibility among Tehran University of Medical Sciences Schools’ Directors. Journal of Payavard salamat, 9(1), 81-96. (in Persian)
Sarkar, J., & Sarkar, S. (2018). Bank ownership, board characteristics and performance: Evidence from commercial banks in India. International Journal of Financial Studies, 6(1), 17-35.
Scherand, C.M, & Zechman, S.L. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 311–329.
Sepasi, S., & Abdoli, L. (2016). The Effects of Women in Corporate Boards on Firm Value and Financial Performance. Financial Accounting and Audit Research, 8(29), 39-58.
(in Persian)
Shima, K., & Nakamura, J. I. (2018). Managerial Overconfidence, Conservative Accounting and Corporate Investment. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3203187.
Taheri Abed, R., Alinezhad Sarokolaei, M., Faghani Makerani, K. (2018). Ability, CEOs’s Financial Knowledge and Financial Reporting Transparency. Journal of Financial Accounting Knowledge, 5(2), 85-110. (in Persian)
Tian, X. Y., & Yan, Y. F. (2017). Overconfidence of Senior Executives, Accounting Conservatism and Investment Efficiency-An Empirical Research Based on the A-listed Companies in China. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 14(1), 161- 179.
Wang, C.W., Chiu, W.C. & Tien, T.SH. (2018). Managerial ability and corporate investment opportunity, International Review of Financial Analysis, 57(C), 65-7.