مدیران ارشد شرکت‌های فعال در صنایع مختلف برای تأمین مالی سرمایه در گردش چه رویه‌ای را اتخاذ می‌کنند؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: اینپژوهش به‌دنبال بررسی چگونگی تأمین مالی سرمایه در گردش با تأکید بر تئوری سلسله‌مراتب مالی توسط مدیران شرکت‌های صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش 1395-1386 است.
روش: نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند شامل 170 شرکت در 9 طبقه مختلف و روش آماری مورد استفاده این پژوهش روش SUR و رگرسیون OLS بوده است.
یافته‎ها: نتایج آزمون SUR نشان می‌دهد در صورتی‌ که بدهی‌ها به‌صورت کلی در نظر گرفته شوند، در هیچ‌ یک از صنایع تئوری سلسله‌مراتب مالی رعایت نشده است. این در حالی است که اگر بدهی‌ها به بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم شوند، صرف ‌نظر از بدهی‌های کوتاه‌مدت، تئوری سلسله‌مراتب مالی در سه طبقه غذایی، شیمیایی و نفتی و ماشین‌آلات، رعایت شده است. نتایج آزمون رگرسیون OLS نیز نشان می‌دهد تئوری سلسله‌مراتب مالی توسط مدیران شرکت‌های طبقه غذایی، ماشین‌آلات و معدنی رعایت شده است.
نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان داد مدیران شرکت‎های برخی صنایع در تأمین مالی سرمایه در گردش تئوری سلسله مراتب مالی را رعایت می‎کنند، بنابراین نتایج کلی بیانگر این است که مدیران شرکت‌های صنایع مختلف در تصمیم‌های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Which Approach will be Used by Company Managers of Various Industries in Working Capital Financing?

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Akram Fathali 2
  • Alireza Pourgoudarzi 2
1 Prof., Department of Accounting, Faculty of Management Economics and Social Sciences Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.Sc., Department of Accounting, Faculty of Management Economics and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: This research is looking forward to study how working capital financing is confirmed by various industries companies’ managers of Tehran Stock Exchange, focusing on financing hierarchy theory. The research investigates data from 2007 to 2017.
Methods: Through purposive sampling, a sample of size including 170 companies in nine different categories was selected. The statistical methods of research were SUR and OLS regression.
Results: The SUR test results hold that if liabilities are considered in general, it can be concluded that financing hierarch theory is not regarded in any of the industries; while, if liabilities are divided to short-term and long-term categories, financing hierarchy theory will be observed in three categories of food, chemical and petroleum and machinery industries, ignoring short-term liabilities. Moreover, OLS regression test results show that financing hierarchy theory is regarded by managers within food, chemical and petroleum and machinery industries.
Conclusion: The results of the research showed that the managers of some industries observe the financial hierarchy theory in working capital financing. Thus, in general, the results indicate that company mangers in various industries do not pursue the same approach in their financing decisions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Financing hierarchy theory
  • Seemingly unrelated regression
  • Working capital
باغومیان، رافیک؛ عزیززاده مقدم، کیوان (1393). رابطه ویژگی‎های شرکت و ساختار سرمایه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(34)، 111- 133.
حجازی، رضوان؛ ولی پور، هاشم؛ سیامر، مهرنوش (1391). کاربرد نظریة ترجیحی در تأمین مالی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(3)، 31- 46.
حسینی، میرهادی (1392). آزمون تصمیم‌های تأمین مالی، زمان‌بندی بازار و سرمایه‎گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 1(1)، 109- 122.
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن؛ همه‎خانی، سعید (1396). بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست‏‎های تأمین مالی. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 93- 126.
دولو، مریم؛ رضائیان، علیرضا (1395). انحراف از اهرم هدف، بی‎تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی، 18(2)، 287- 306.
دولو، مریم؛ محمودی، مسعود (1395). مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تأمین مالی. دانش حسابداری مالی، 3(4)، 107- 130.
ستایش، محمد حسین؛ کاشانی‎پور، فرهاد (1390). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی، 12(30)، 57 – 74.
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی عمران، مظاهر (1387). بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی، 9(4)، 73- 90.
کمیجانی، اکبر؛ محمدزاده، فریدون (1393). تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 69، 5-24.
نبیئی بروجنی، حسین؛ نوروزی، محمد (1393). بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله‌مراتبی، پژوهش حسابداری، 5(1)، 65- 84.
هرمزی، هادی؛ علی احمدی، سعید (1391). بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با حاکمیت شرکتی و تئوری سلسله‌مراتب تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 5(4)، 31-39.
 
References
Abosede, A. (2012). Pecking Order Theory of Capital Structure: Another Way to Look at It. Journal of Business Management and Applied Economics, 1 (5), 29-38.
Ahsan, T., Wang, M. & Qureshi, M. A. (2016). Firm, Industry, and Country Level Determinants of Capital Structure: Evidence from Pakistan. South Asian Journal of Global Business Research, 5 (3), 362-384.
Baghoomian, R. & AzizzadehMoghadam, K. (2014). Company Characteristics and Capital Structure. Empirical Studies in Financial Accounting, 11 (43), 111-133. (in Persian)
Ben-Nasr, H. (2016). State and Foreign Ownership and the Value of Working Capital Management. Journal of Corporate Finance, 41, 217-240.
Choi, H. & Suh, J. (2015). Investment Financing: Evidence from Korea. Accounting and Finance, 57, 147–184.
Davallou, M. & Mahmoudi, M. (2017). Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints. A Quarterly Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 3 (4), 107-130. (in Persian)
Davallou, M. & Rezaeian, A. (2016). Deviation from Target Debt Ratio, Cash Flow Imbalance and Capital Structure Adjustment. Journal of Financial Research, 18 (2), 287-306.
(in Persian)
Eldomiaty, I. T., Azzam, I., Bahaa El Din, M. Mostafa, W. & Mohamed, Z. (2017). An Empirical Assessment of the Reality of Pecking Order Theory. Growing Presence of Real Options in Global Financial Markets,33, 43-73.
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67, 217–248.
Gatchev, V. A., Spindt, P. A. & Tarhan, V. (2009). How do Firms Finance Their Investments? The Relative Importance of Equity Issuance and Debt Contracting Costs. Journal of Corporate Finance, 15 (2), 179–195.
Harcourt, G. C., Karmel, P. H. & Wallace, R. H. (1967). Economic Activity. Cambridge University Press.
Harris, M. & Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 46, 297–355.
Heidari, M., Ghaderi, B., Hamekhani, S. (2018). The Mediation of Information Asymmetry on the Relationship between Audit Quality and Financing Policies. Financial Management Strategy, 5(4), 93-126. (in Persian)
Hejazi, R., Valipour, H. & Siamer, M. (2012). The Application of Pecking Order Theory in Financing. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5 (3), 31-46. (in Persian)
Hormozi, H. & Aliahmadi, S. (2013). The Investigate Relationship between Working Capital with Corporate Governance and Pecking Order Theory in listed company in Tehran stock exchange (TSE). Management Accounting, 5 (4), 31-39. (in Persian)
Hoseini, H. (2013). Examining of Financial Decisions, Market Timing and Real Investment on Tehran Stock Exchange. Asset Management & Financing, 1 (1), 109-122. (in Persian)
Komijani, A., Mohammadzadeh, F. (2014). The Effect of Inflation on Income Distribution and Performance of Compensation Policies. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 22 (69), 5-24. (in Persian)
Kordestani, G. & Najafi, M. (2009). Determinants of Debt Ratio: the Static Trade-off and Pecking Order Theories. Financial Research Journal, 9 (4), 73-90. (in Persian)
Masri, H. & Abdulla, Y. (2017). A Multiple Objective Stochastic Programming Model for Working Capital Management, Technological Forecasting & Social Change, 131, 141-146.
Modigliani, F. & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261–297.
Myers, S. C. (2001). Capital Structure. The Journal of Economic Prespectives, 15, 81-102.
Nabiei Boroujeni, H., Noroozi, M. (2015). The Determinant Factors of Capital Structure of Companies Listed in Tehran Stock Exchange Using Hierarchical Theory. Journal of Accounting Research, 5(1), 65-84. (in Persian)
Padachi, K., Howorth, C. & Narsimahn, M. S. (2012). Working Capital Financing Preferences: The Case Of Mauritian Manufacturing Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 8 (1), 125–157.
Panda, A. K. & Nanda, S. (2018). Working Capital Financing and Corporate Profitability of Indian Manufacturing Firms. Management Decision, 56 (2), 441-457.
Setayesh, M., Kashanipour, F. (2012). Investigating the Impact of the Effective Factors on Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 12(30), 57-74. (in Persian)
Sheu, H. J. & Lee, S. Y. (2012). Excess Cash Holdings and Investment: The Moderating Roles of Financial Constraints and Managerial Entrenchment. Accounting and Finance, 52, 287–310.
Talonpoika, A.M., Karri, T., Pirttila, M. & Monto, S. (2016). Defined Strategies for Financial Working Capital Management. International Journal of Managerial Finance, 12 (30), 277-294.