شفافیت و کیفیت: اثر افزایش سطوح دفتر سفارش‎های محدود بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از ابزارهای رایج برای ایجاد شفافیت قبل از معامله در بازارهای مالی، دفتر سفارش‎های محدود است. با اینکه در زمینه دفتر سفارش‎های محدود مطالعات متعددی صورت گرفته، هنوز در خصوص اثر افزایش شفافیت قبل از معامله بر کیفیت بازار (نقدشوندگی و عمق بازار) اجماع نظری وجود ندارد. افزایش تعداد سطوح دفتر سفارش‎های محدود از 3 پله به 5 پله برای معامله‎گران برخط بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ماه سال 1396، این فرصت را به‎وجود آورد که به بررسی این موضوع در بورس تهران پرداخته شود.
روش: در این پژوهش با استفاده از معیارهای اسپرد مظنه، اسپرد مؤثر، عمق بازار و انحراف معیار بازدهی، اثر شفافیت دفتر سفارش‎های محدود بر کیفیت بازار بر اساس رویکرد مطالعات رویدادی، بررسی شده است.
یافته‎ها: بر مبنای یافته‎های پژوهش، پس از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارش‎های محدود در بورس تهران، تمام معیارهای انتخاب شده، به جز عمق بازار با کاهش معناداری رو‎به‎رو بوده‎اند.
نتیجه‎گیری: نتایج به‎دست آمده از بررسی معیارهای کیفیت بازار نشان می‎دهد افزایش شفافیت دفتر سفارش‎های محدود برای معامله‎گران برخط در بورس ایران، به کاهش کیفیت بازار منجر شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transparency & Quality: The Impact of Increasing Limit Order Book levels on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Heidari 1
  • Mohammad Hossein Sabbaghzadeh 2
1 Assistant Prof., Department of Finance, Faculty of Financial Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MSc., Department of Finance, Faculty of Financial Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the common tools used to make pre-trade transparency in financial markets is the Limit Order Book. In spite of several researches on the Limit Order Book, there is no consensus about the impact of increasing pre-trade transparency on market quality. Increasing the number of Limit Order Book levels from 3 to 5 levels, in May 2017, for online traders in Tehran Stock Exchange, gave us the opportunity to study the issue.
Methods: In this paper, based on the even study, we examined the impact of transparency of Limit Order Book on market quality using Quoted Spread, Effective Spread, Market Depth and Return Standard Deviation.
Results: According to the results, after increasing the number of Limit Order Book levels in Tehran Stock Exchange, there was a significant decrease among all of the selected criteria with the exception of Market Depth.
Conclusion: The results indicated that increasing the number of Limit Order Book’s levels for online traders in Tehran Stock Exchange led to deterioration in the market quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spread
  • Return standard deviation
  • Limit order book
  • Market transparency
  • Market depth
بیریا، محمدرضا (1395). محتوای اطلاعاتی دفتر سفارشهای محدود در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شریف.
بدری، احمد؛ عرب مازار، محمد؛ سلطان زالی، مسعود (1395). محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 5(18)، 95-117.
راعی، رضا؛ محمدی، شاپور؛ عیوض لو، رضا (1392). تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار. تحقیقات مالی، 15(1)، 17- 28.
قالیباف اصل، حسن؛ رزاقی، محدثه (1391). رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 14(1)، 85-100.
 
References
Ahn, H., Bae, K. & Chan, K. (2001). Limit Orders, Depth, and Volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong. The Journal of Finance, 56(2), 769-790.
Badri, A., Arab Mazar, M., Soltanzali, M. (2016). Information Content of Limit Order Book in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 5(18), 95-117.
(in Persian)
Baker, H. K., Kiymaz, H. (2013). Market Microstructure in Emerging and Developed Markets: Price Discovery, Information Flows, and Transaction Costs. New Jersey, MA: John Wiley & Sons.
Berger, D., Chaboud, A., Chernenko, S., Howorka, E. & Wright, J. (2008). Order Flow and Exchange Rate Dynamics in Electronic Brokerage System Data. Journal of International Economics, 75(1), 93–109.
Biais, B., Hillion, P. & Spatt, C. (1995). An Empirical Analysis of the Limit Order Book and the Order Flow in the Paris Bourse. The Journal of Finance, 50(5), 1655-1689.
Biria, M. (2016). Information Content of Limit Order Book in Tehran Stock Exchange, Master Thesis, Sharif University of Technology. (in Persian)
Bloomfield, R., O’Hara, M. & Saar, G. (2005). The ‘Make or Take’ Decision in an Electronic Market: Evidence on the Evolution of Liquidity. Journal of Financial Economics, 75(1), 165–199.
Boehmer, E., Saar, G. & Yu, L. (2005). Lifting the veil: An analysis of pre-trade transparency at the NYSE. The Journal of Finance, 60(2), 783-815.
Cao, C., Hansch, O. & Wang, X. (2009). The information content of an open limit-order book. Journal of Futures Markets, 29(1), 16-41.
Chordia, T., Roll, R. & Subrahmanyam, A. (2001). Market liquidity and trading activity. The Journal of Finance, 56(2), 501-530.
Easley, D., Hvidkjaer, S. & O`Hara, M. (2002). Is Information Risk a Determinant of Asset Returns? Journal of Finance, 57 (5), 2185-2221.
Eom, S. E., Ok, J. & Park, J. H. (2007). Pre-trade transparency and market quality. Journal of Financial Markets, 10(4), 319-341.
Foucault, T., Moinas, S. & Theissen, E. (2007). Does Anonymity Matter in Electronic Limit Order Markets? Review of Financial Studies, 20(5), 1707-1747.
Foucault, T. (1999). Order flow composition and trading costs in a dynamic limit order market. Journal of Financial Markets, 2(2), 99–134.
Ghalibaf Asl, H., Razaghi, M. (2012). The Relationship between Return and the Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 14(1), 85-100. (in Persian)
Goettler, R., Parlour, C. & Rajan, U. (2005). Equilibrium in a Dynamic Limit Order Market. The Journal of Finance, 60(5), 2149-2192.
Harris, L. )1996(. Does a large minimum price variation encourage order exposure? Unpublished manuscript, New York Stock Exchange Working Paper 96.
Ke, M. C., Huang, Y. S., Liao, T. L. & Wang, M. H. (2013). The impact of transparency on market quality for the Taiwan Stock Exchange. International Review of Economics & Finance, 27, 330-344.
Kyle, A. )1985(. Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53)6(, 1315– 1335.
Madhavan, A., Porter, D. & Weaver, D. (2005). Should securities markets be transparent? Journal of Financial Markets, 8(3): 266-288.
Pagano, M. & Roell, A. (1996). Transparency and liquidity: A comparison of auction and dealer markets with informed trading. The Journal of Finance,51(2): 579-611.
Pasquariello, P. & Vega, C. (2007). Informed and Strategic Order Flow in the Bond Markets. Review of Financial Studies, 20(6): 1975−2019.
Raee, R., Mohammadi, S., Eyvazlu, R. (2013). Estimating Probability of Private Information Based Trade Using Microstructure Model. Journal of Financial Research, 19(2), 263-280. (in Persian)
Rindi, B. (2002). Transparency, Liquidity and Price Formation. Working Paper, Bocconi University.
Securities and Exchange Commission (1994). Market 2000: an examination of current equity market developments. Division of Market Regulation, S.E.C., Government Printing Office, Washington, DC.