بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، پردیس بین‎الملل کیش، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در کوته‎بینی مدیران، سودآوری بلند‎مدت شرکت از طریق کاهش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت‎هایی که در سال‎های ابتدایی صرفاً دارای هزینه بوده و در بلندمدت آثار آن مشخص می‎شود، فدای سودآوری کوتاه‎مدت و افزایش قیمت‎های جاری سهام خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎بینی مدیران و تأثیر وجود سهامداران نهادی بر آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است.
روش: ۱۷۰ شرکت با استفاده از روش نمونه‎گیری حذفی سیستماتیک طی سال‎های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شدند. در این پژوهش معیار سنجش واکنش بازار سرمایه بر اساس معیار بازده غیرعادی است.
یافته‎ها: در آزمون فرضیه اول، مقدار آماره F مدل برابر با 942/2، سطح معناداری مدل معادل 000/0 و ضریب تعیین آن 146/0 به دست آمد. از سویی، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته‎بینی مدیران به ترتیب 165/0 و 869/0 بود. در آزمون‎ فرضیه دوم، مقدار آماره F و سطح معناداری آن در شرکت‌های با سهامداران نهادی 652/2 و 000/0 و در شرکت‌های بدون سهامداران نهادی 181/3 و 000/0 به دست آمد. ضریب تعیین مدل در گروه نخست 085/0 و در گروه دوم برابر با 098/0 بود و در نهایت، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته‎بینی مدیران در گروه نخست به ترتیب برابر با 331/1 و 183/0 و در گروه دوم 776/0 و 436/0 به‎دست آمد.
نتیجهگیری: نتایج نشان می‌دهد وجود یا عدم وجود سهامداران نهادی میان سهامداران، بر رابطه بین بازده غیرعادی و کوته‎بینی مدیران تأثیر معناداری ندارد و نمی‎تواند بر واکنش بازار سرمایه به کوته‎بینی مدیران نیز تأثیرگذار باشد. همچنین بازار سرمایه به کوته‎بینی مدیران واکنش معناداری نشان نداده و مطابق انتظار، کوته‎بینی بر بازدهی غیرعادی تأثیری معنادار و منفی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Reaction of Capital Market on Managerial Myopia in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Delshad 1
  • Seyed Jalal Sadeqi Sharif 2
1 Ph.D. Student of Financial Management, University of Tehran, Kish International Campus, Iran
2 Assistant Prof. of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: In manager myopia, long-term profitability of the firm through reducing the research and development activities, marketing and activities which are costly in the early years are determined, have been sacrificed in order to achieve the short-term profit and enhanced current-term stock price. The purpose of this study is to examine the reaction of Capital Market to managerial myopia and theimpacts of the existence of institutional investorson listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE).
Methods: Using systematic elimination method, 170 companies were selected from among the companies listed in TSE during 2007 to 2016. In this study, reaction of the capital market is measured based on abnormal return criteria.
Results: The results of the first hypothesis showed that the F-value is 2.942, its level of significance is set at 0.000 and the determination coefficient was measured 0.146; besides, T-value and level of significance for managerial myopia were reported 0.165 and 0.869 respectively. Based on the results of the second hypothesis, F-value, level of significance and the determination coefficient for the companies with organizational investors are reported 2.652, 0.000 and 0.085 respectively; and the F-value, level of significance and the determination coefficient for the companies with non-organizational investors are reported 3.181, 0.000 and 0.098. Finally, T-value and level of significance for managerial myopia were reported 1.331 and 0.183 for the first group and 0.776 and 0.436 for the second group, respectively. 
Conclusion: The results indicated that the presence or absence of institutional investors among the stakeholders does not have any significant effect on the relationship between abnormal returns and manager’s myopia. In addition, there is no  significant effect of capital market reaction on myopia managers. At last, as expected there is a negatively significant relationship between managers’ myopia and abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial myopia
  • Abnormal Return
  • Institutional investors
  • Reaction of capital market
  • Future financial performance
منابع
راعی، رضا؛ پویان فر، احمد (۱۳۸۳). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته، تهران: انتشارات سمت.
طالع‌زاری، سمیه؛ عبدلی، محمدرضا (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین کوته‎بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ۱۰(۳۴)، ۶۸-۵۷.
قدسی، الهام (۱۳۹۲). مطالعه اثر کوتهبینی مدیریت و محافظه‌کاری بر بازده بلندمدت سهام با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت‌ها. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت.
محمد علیزاده، آرش؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور (۱۳۹۴). پیش‎بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه‎های عصبی نگاشت خودسازمان‎ده. نشریه تحقیقات مالی، ۱۷(۱)، ۱۵۹- ۱۷۸.
مرادی، جواد؛ باقری، هادی (۱۳۹۳). بررسی مقایسه‌ای تأثیر کوته‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۲۱(۲)، ۲۲۹-۲۵۰.
مرادی، جواد؛ کشاورز، فاطمه (۱۳۹۵). بررسی پیامدهای کوته‎بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان‎های نقد آزاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۲۳(۴)، ۵۴۶-۵۲۷.
مرادی، مهدی؛ باقرپور، محمد علی؛ احمدی، احمد (۱۳۹۵). تحلیل پدیده نزدیک‎بینی در بازار سرمایه ایران با به کارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۵(۱۸)، ۶۲-۵۵.
References
Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18 (1), 47-82.
Bancel, F. & Garel, G. (2016). Managerial Myopia: Do Managers Privilege Short-term Decisions or Value Creation. Bankers Markets, 135(2), 50-58.
Bartov, E., Radhakrishnan, S., & Krinsky, I. (2000). Investor sophistication and patterns in stock returns after earnings announcements. The Accounting Review, 75 (1), 43-63.
Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2011). Stock-based Compensation and CEO (dis) Incentives. The Quarterly Journal of Economics, 125(4), 1769-1820.
Bhojraj, S. & Hribar, P. (2009). Making sense of cents: An examination of firms that marginally miss or beat analyst forecasts. The Journal of Finance, 64(5), 2361-2388.
Bhojraj, S. & R, Libby. (2005). Capital market pressure, disclosure frequency-induced earnings/ cash flow conflict, and managerial myopia. The Accounting Review, 80 (1), 1-20.
Bolton, P.  &Samama, F. (2013). Loyalty-shares: Rewarding Long-term Investors. Journal of Applied Corporate Finance, 25(3), 86-97.
Burns, N. & Kedia, S. (2010). Institutional Ownership and Monitoring: Evidence from Financial Misreporting. Journal of Corporate Finance, 16(4), 443-455.
Callen, J. L., Hope, O. K. & Segal, D. (2005). Domestic and foreign earnings, stock return variability, and the impact of investor sophistication. Journal of Accounting Research, 43(3), 377-412.
Chen, Y., Lin, F.L., Yang, S.Y. (2015). Does institutional short-termism matter with managerial myopia? Journal of Business Research, 68(1), 845-850.
Christopher, R. & Meghan, R. (2012). Are Consumers Myopic? Evidence from New and Used Car Purchases. American Economic Review, 103(1), 220-256.
Del Rio, C. & Santamaria, R. (2011). Stock characteristics, investor type and market myopia. Available in: www.ssrn.com.
Derrien, F. & Kecskés, A. (2012). Investor Horizons and Corporate Policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(6), 1755-1780.
Duruigbo, E. (2012). Tackling shareholder short-termism and managerial myopia. Available in: http://works.bepress.com/emeka_duruigbo/3.
Ghodsi, E. (2012). The study of the Management Myopia and Conservatism on long-term stock returns of, taking into account the company's life cycle. Master's thesis, Islamic Azad University of Marvdasht. (in Persian)
Gopalan, R. & Sheng, H. (2014). The role of deferred pay in retaining managerial talent. Wall Street Journal articles, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439330.
Harford, H., Ambrus, K. & Mansi, S. (2016). Do Long-Term Investors Improve Corporate Decision Making? http://ssrn.com/ abstract= 2505261.
Hsien, L. & Liu, J. (2014). The Effect of Business Strategy and Life Cycle on Myopic R&D Investment. Global Review of Accounting and Finance, 5(1), 107- 131.
Kang, J. (2017). Curbing Managerial Myopia: The Role of Managerial Overconfidence in Owner Managed Firms and Professionally Managed Firms. Available at: https://ssrn.com/abstract= 2944998.
Kern, D.A. (2006). A matter of strategic mis-fit: Management myopia and value destruction. Doctoral dissertation, Oklahoma State University.
Koh, P. (2007). Institutional Investor Type, Earnings Management and Benchmark Beaters. Journal of Accounting and Public Policy, 26(3), 267-299.
Mohamad Alizadeh, A., Raei, R. & Mohammadi, Sh. (2015). Prediction of stock market crash using self-organizing maps. Financial Research Journal, 17(1), 159-178. (in Persian)
Moradi, J & Bagheri, H. (2014). A comparative investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return. Journal of the Accounting and Auditing Review, 21(2), 229-250. (in Persian)
Moradi, J., Keshavarz, F. (2016). Investigation of the Outcomes Resulting from Managers' Myopia Based on Agency Theory and Free Cash Flow Hypothesis. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(4), 527-546. (in Persian)
Moradi, M., Bagherpoor, M.A & Ahmadi, A. (2015). Analysis of myopia phenomenon in Iran stock market by using a Clean Surplus Accounting Based Model. Journal of the Accounting and Auditing Review, 5(18), 55-62. (in Persian)
Raei, R. & PouyanFar, A. (2007). Advanced investment management. Samt public Tehran, Iran. (in Persian)
Talezari, S. & Abdoli, M. (2017). The relationship between short-sighted profit quality management and investments in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 10(34), 57-68. (in Persian)
Tong, J. & Zhang, FF. (2015). Do Capital Markets Punish Managerial Myopia.Working Paper, University of Western Australia?