بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌های ایران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری از نسبت‌های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه‌گیری شده است. نمونة پژوهش شامل پانزده بانک‌ و مؤسسۀ اعتباری تحت ‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دورۀ زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک‌ها رابطة منفی معنا‌داری وجود دارد. رابطة یادشده را می‌توان این‎گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینۀ بانک‌ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می‌بایست ریسک اعتباری مجموعۀ تحت‌ مدیریت خود را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between Credit Risk & Profitability in Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Saeed Shavvalpour 1
  • Elham Ashari 2
1 Assistant Prof., Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
2 M.Sc., Financial Management, Management and Accounting Faculty, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper we analyze the relationship between credit
risk & profitability in Iranian banks. The credit risk is measured by
non-performing loans ratio &loan loss provision ratio. Also, the
profitability has been measured by return on assets &return on equity.
The survey data are from fifteen Iranian banks& credit institutes
during the time period of 2003 to 2009.Results show that there is a
significant negative relationship between credit risk & profitability. In
other words, the increase in credit risk results in the increase in the
costs of banks and therefore the decrease in their profibility. The
results also imply that bank managers need to focus on monitoring and
controlling the credit risk in order to maximize their profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit risk
  • Loan Loss Provision
  • non-performing loans
  • Profitability