بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا، دکتری حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطة جریان‌های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه­گذاری مشترک تأسیس‌شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانۀ مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانۀ ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، به‎منزلۀ معیاری برای خالص جریان­های نقدی صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون نشان می­دهد، سری­های مورد بررسی هم‎انباشته هستند و رابطة مجموع جریان­های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت معنادار است. پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، یافته­ها نشان می‌دهد که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطة علیت دوطرفه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Mutual Funds Flows and the Stock Index in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Seyed Hossein Hosseini 2
  • Ehsan Jafari Bagherabadi 2
1 Assistant Prof. in Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Finance, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship
between the mutual funds flows and the return of stock index using 65
mutual funds in the period of 2008 to 2011.In this study, the daily
changes of the total number of units of mutual funds and the changes
of the total values of units of mutual funds were considered as a
criteria for the net of mutual funds flows. The results of Johansen test
show that the series are integrated and there is a significant
relationship between the total net of mutual funds flows and the index
of Tehran stock market in a long term period. After running the
Granger causality test, the results indicated that there is a mutual
causal relationship between the total number of units of mutual funds
and the index. The same relationship is seen between the changes of
total values of units of mutual funds and the index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granger causality test
  • Mutual Funds
  • Stock Index