رابطة حقوقی ناشر و سرمایه گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه می‎شود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص‎کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطة ناشر و سرمایه­گذاران است. ناشر از طرف سرمایه­گذاران و با مبالغ آنها، اعمال حقوقیِ مشخصی را انجام می­دهد. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی مانند اجارۀ اشخاص، حق­العمل­کاری و وکالت قابل‌تحلیل است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی ـ توصیفی است که به شیوة کتابخانه­ای و استفاده از منابع الکترونیکی انجام شده است. در مقالة حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ یادشده، نتیجه آن می­شود که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادة 10 قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Relationship between Special Purpose Vehicle and Investors in Lease (Ij􀆗ra), Interest Sale (Murabaha) and Profit Sharing (Mudarabah) Securities

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bagheri 1
  • Ali Rafiee Moghaddam 2
1 M.Sc. in Private Law, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran
2 Assistant Prof. in Private Law, University of Emam Sadeq, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sukuk are of the new financial instruments which have
been welcomed in Islamic countries. In the process of sukuk
publication various institutions and individuals are involved which
cause different legal relationships. Understanding the legal nature of
these relationships is important to determine the legal rights and
obligations of each party. One of the relationships that exists in all
sukuk is the Special Purpose Vehicle (SPV) and the Investors
relationship. SPV takes certain legal actions on behalf of investors and
by using their money. The legal nature of this relationship is
analyzable by varies contracts such a shire of persons, commissioning
and attorney. The nature and the type of this article is analytical and
descriptive and it has been conducted in library style and using
electronic resources. In this article, after examining the probability of
these contracts’ governance over the mentioned agreement, we
concluded that in present circumstances, the best option for governing
this relationship is article 10 of the civil code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investors
  • Murabaha (Interest Sale) and Mudarabah (Profit Sharing) Securities
  • Special Purpose Vehicle (SPV)
  • Sukuk
  • The Freedom of Contract Principle